Skip to Content

Abalar

Consellería de Educación

CANDIDATURAS NO SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO PARA O CONSELLO ESCOLAR

Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais, pais e/ou titores legais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, segundo convocatoria de sete  do mes en curso, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio fai pública a relación de nomes das persoas candidatas que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

1.- Monserrat Capelo Sande

 

5.- Elisabeth Pelado Pinel

 

2.- Lucía Caruncho Picos

 

6.- Elena Pérez Pereira

 

3.- Leonardo López Arias

 

7.- Estefanía Rei Gómez

 

4.- Silvia López Ben

 

8.- Carmen Sayáns Piñeiro

 

 

Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a 3 pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar. O restante  representante de pais continúa como consecuencia da súa elección anterior no ano 2016.

Segundo o punto 5º da Convocatoria de elección de nais, pais ou titores legais para o Consello Escolar do 7 de novembro, a campaña electoral comprenderá dende o 20 ao 24 de novembro, ambos días inclusive.

O que se fai público para xeral coñecemento.

 

Bertamiráns, 19 de novembro de 2018

 

 

A DIRECTORA DO CENTRO E PRESIDENTA DA XUNTA ELECTORAL,

 

Asdo.: Mª Isabel Abelleira Bardanca

Halloween Word Bank

Hello!
Este ano a rapazada de Infantil, 1º e 2º celebrou o Halloween dun xeito moi...especial.
Convirtíronse por uns días en 'Little wizards' (pequenos magos e magas).

Fixeron unhas fermosas ' Magic wands' (variñas máxicas) e ata estudaron 'magic spells' (feitizos máxicos) en Inglés! Fantastic!!!!

Practicaron moito...ao igual que Harry Potter na 'Howarts school' e polo visto, algúns familiares das crianzas quedaron 'frozen' (conxelados); ou con 'happy' ou 'sad' face (cara leda ou triste)
Amazing!!!

 
Os de 4º fixeron este banco de palabras de Halloween.

  Velaquí os dous 'magic spells' que máis éxito tiveron entre o alumnado...por se queredes practicalos e convertirvos tamén en 'wizards'!

Magic spell 1:

One, two, three
Happy Halloween
For you and me!

One, two, three
Sad  Halloween
For you and me!

Magic spell 2:

Abracadabra,abracadu
Red, pink, yellow
and blue
I touch my head
I touch my nose
One, two, three...
Four, five, six...
FREEZE!!!

* Para desconxelar á persoa, no canto de FREEZE, dicir GO!!!

As castañas do magosto

  O pasado venres 2 os rapaces do colexio celebraron o magosto: aquí os máis pequenos comendo as castañas e despois bailando.


CANDIDATURA DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS

Preme abaixo, en ficheiros adxuntos, para descargar o modelo para presentar candidatura para formar parte do Consello Escolar do centro.

Animádevos! A vosa participación é importante

CONVOCATORIA: ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE

NAIS, PAIS E TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

CONVOCATORIA

 

De acordo coa Resolución do 25 de setembro de 2018, da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros de educación non universitaria (DOG do 8 de outubro de 2018), a XUNTA ELECTORAL deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

1. De acordo co disposto no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21), redactado conforme ao establecido na disposición adicional terceira.1 do Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro (DOG do 26), corresponde elixir no presente proceso electoral a 3 pais/nais (2 por renovación e 1 por renuncia), dun total de 5 que debe ter o Consello Escolar. O resto de  representantes de pais/nais  continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2016.

2.- Son electores todos os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais do alumnado matriculado no Centro e incluídos no Censo correspondente que a partir do día da data está exposto no taboleiro de anuncios. As reclamacións ao referido Censo realizaranse mediante escrito razoado dirixido á Xunta Electoral, ata as 14'00 horas do día 16 de novembro.

3.- Son elixibles os pais e nais ou, se é o caso, os titores legais, que formulen a súa candidatura oficial segundo o modelo que se facilitará na Secretaría do Colexio. As candidaturas poderán ser presentadas ata as 14'00 horas do citado día 19 de novembro.

4.- O sorteo dos membros da mesa electoral realizarase en acto público, entre os pais que non se presenten como candidatos, o día 19 de novembro, ás 16'30 horas. Dita mesa electoral estará composta pola Dirección do Centro, que exercerá a presidencia, e catro pais/nais ou titores legais, actuando de secretario o de menor idade.

5.- A campaña electoral comprenderá dende o 20 ao 24 de novembro, ambos días inclusive. As dependencias e servizos do Centro estarán a disposición dos candidatos, previa petición ao presidente da Xunta Electoral, sempre que o seu uso non altere o normal funcionamento educativo do Colexio. O día 25 de novembro, véspera das votacións, non se poderá facer campaña electoral.

6.- Poderán actuar como supervisores da votación os pais ou titores legais dos alumnos matriculados no Centro que sexan propostos pola ANPA ou, no seu defecto, que estean avalados cando menos pola firma de 10 electores.

7.- As votacións realizaranse neste Colexio Público o día 26 de novembro, de 9:00h a 10:00h, de 13.00h a 14.00h e de 16:00 a 18'00 horas. A mesa electoral será constituída o mesmo día, en acto público, ás  8:50 horas.

8.- Na papeleta de votación cada elector fará constar un máximo de 2 nomes dos candidatos presentados, debendo acreditar a súa personalidade a hora de votar, mediante exhibición do D.N.I. ou documento similar. O voto será directo, secreto e non delegable e non se admitirá o voto por correo.

9.- Teñen dereito ao voto o pai e a nai ou, se é o caso, o titor legal do alumnado.

10.- Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público, e unha vez realizado, levantarase acta para ao seu envío a Xunta Electoral do Centro.

11.- A Xunta Electoral do Centro resolverá as dúbidas e reclamacións que se poidan formular.

Bertamiráns, 7 de novembro de 2018.

A DIRECTORA

E PRESIDENTA DA XUNTA ELECTORAL,

 

Asdo.: Mª Isabel Abelleira Bardanca

O Samaín polas portas...

 Así quedou o Cole da Maía polo Samaín: cabazas, bruxas, esqueletos polas portas... e ata unha invasión de ratos e arañas polas escaleiras!

5ºB. Composicións de Outono

  Os alumnos de 5ºB deixáronse levar pola súa imaxinación e fixeron estas composicións de Outono empregando follas, froitos secos, paos...

Cabazas do Samaín en infantil e primaria

  Durante esta semana temos a exposición coas cabazas do Samaín organizada polo Equipo de Extraescolares e realizadas polos alumnos e alumnas coa axuda das familias. O Equipo da Biblioteca colaborou tamén na selección de libros relacionados coa temática do Samaín e Hallowen. As cabazas e os libros de medo están na entrada do edificio de infantil e no primeiro andar do de primaria. 

  Nos PDF adxuntos podedes ver con detalle os traballos realizados!

 Moitas grazas pola vosa colaboración e polo derroche de imaxinación!

 

Os de 4º aterrorizan os corredores... polo Samaín

  Polo Samaín  os alumnos e alumnas de 4º decoraron  os corredores con arañas, bruxas e esqueletos disfrazados.

SORTEO PÚBLICO PARA A ELECCIÓN DE MEMBROS PARA A CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL

De conformidade co establecido na RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos(DOG do 08 de outubro), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Centro.

 

        A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

 

  • A Directora do centro.
  • Unha mestra ou mestre.
  • Un pai ou nai ou titor legal.
  • Un representante do persoal de administración e servizos

 

                    

        Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o día 31 de outubro, mércores, ás 11:35 horas.

 

        Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.

       

                                               Bertamiráns, 29  de outubro de 2018.

 

 

A DIRECTORA DO CENTRO

 

Asdo.: Mª Isabel Abelleira Bardanca

Distribuir contido


Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 0 invitados conectados.

by Dr. Radut