PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA O ALUMNADO DE TRES ANOS NO CURSO 2022/2023

 

4º A e 4º B de EDUCACIÓN INFANTIL

 

Na primeira semana, de xoves 8 a venres 9 de setembro faranse 3 quendas

 

QUENDA A

De 9:30hs a 10:30hs

 

QUENDA B

De 10:45hs a 11:45hs

 

QUENDA C

De 13:00hs a 14:00hs

 

Na segunda semana, de luns 12 a venres 16 de setembro faranse 2 quendas

 

QUENDA A

De 9:30hs a 11:30hs

 

QUENDA B

De 12:00hs a 14:00hs

 

Desde o luns 19 de setembro

 

Todos e todas de 9:05hs a 14:05hs

Lecturas recomendadas 2022

Dende a Rede de Bibliotecas dos Centros Públicos de Ames lanzámosvos esta serie de recomendacións de lectura para o verán.

Aproveitade para ler moito! Bo verán!

Premede na imaxe para coñecelas!

TRANSPORTE ESCOLAR PARA O CURSO 2022/23

Desde o 20 de xuño até o 10 de xullo ábrese  o prazo para solicitar praza no transporte escolar para o vindeiro curso 2022/23.

Serán persoas usuarias lexítimas do transporte escolar gratuíto as persoas alumnas escolarizadas en 2º ciclo de educación infantil ou en niveis de ensinanza obrigatoria cuxos domicilios se encontren fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 quilómetros, calculada utilizando o itinerario máis directo á pé. Para poder ser persoas usuarias lexítimas do servizo as persoas alumnas deberán estar escolarizadas no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida, ou contar cun ditame de escolarización forzosa emitido pola administración educativa. Neste caso, valorarase excepcionalmente ampliar provisionalmente a ruta afectada se os tempos permiten a realización do servizo ou facilitar unha axuda individualizada. Para este trámite é imprescindible presentar o ditame de escolarización forzosa ou certificado da dirección do centro que acredite o carácter forzoso da escolarización.

As persoas alumnas que non teñan dereito ao uso do transporte escolar (persoas alumnas cursen FP ou Bacharelato, aquelas que viven a menos de 2 quilómetros do centro, escolarizados fora da zona de influencia que non teñen ditame de escolarización forzosa, uso de transporte escolar doutro centro entre outros poderán solicitalo con carácter excepcional.

As persoas usuarias excepcionais non poden solicitar o establecemento de novas paradas.

Aquelas persoas usuarias excepcionais que soliciten facer uso dunha praza de transporte escolar poderán ser autorizadas para facer un uso excepcional se cumpren todos os seguintes requisitos:

– Que existan prazas dispoñibles no vehículo.

– A persoa alumna utilice algunha das paradas existentes, sen modificación das rutas nin creación de novas paradas.

– Non teña necesidade de incorporación de acompañante.

 

Esta autorización é provisional e revogable en calquera momento.

 

A solicitude farase a través dun formulario web, ao que pode acceder dende aquí: ACCESO AO FORMULARIO

É moi importante que lean atentamente o formulario antes de cubrilo e de envialo, só permite un envío.

Ante calquera dúbida ou problema que lle xurda póñanse en contacto co centro nos seguintes teléfonos de atención:

881866006 (Paco)

 

LEXISLACIÓN RELACIONADA:

LEI 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. (BOE, 31/07/87). Texto consolidado, 29 de setembro de 2018.

REAL DECRETO 443/2001, do 27 de abril, sobre condicións de seguridade no transporte escolar e de menores. (BOE, 02/05/01). Modificado polo Real Decreto 894/2002, do 30 de agosto, (BOE, 31/08/02). Texto consolidado, última modificación: 5 de setembro de 2006.

DECRETO 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG, 27/06/88). Modificado polo Decreto 342/1998, do 27 de novembro, (DOG, 03/12/98) e polo Decreto 65/2014, do 28 de maio,  (DOG, 10/06/14).

 

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022_23

Educación Infantil: Non hai libros

Educación primaria:

Pode consultar o listado de libros para educación primaria para o 

curso 2022/23 aquí

 

5º e 6º de primaria teñen libro dixital

 

Os listados de material serán proporcionados unha vez comece o curso, directamente polas titoras ou titores.

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO

Prazo de presentación de solicitudes desde o 19 de maio de 2022 até o 30 de setembro de 2022

Toda a información aquí 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO PERTENCENTES AO FONDO DE LIBROS PARA A SÚA INCORPORACIÓN AO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 2022/23

 

 

O prazo máximo para devolvelos será o 22 de xuño 2022, non se admitirán devolucións despois dese día e marcarase na aplicación como non devoltos. A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2022/23.

O horario establecido polo centro para a devolución  é o seguinte:

 

Luns 20 de xuño

Martes 21 de xuño

Mércores 22 de xuño

Mañá

De 9:15 h a 13:30h

De 9:15 h a 13:30h

De 9:15 h a 13:30h

Tarde

De 16:30h a 18:30h.

Non hai recollida

Non hai recollida

 CONDICIÓNS DE DEVOLUCIÓN

 

  • Devolveranse baixo a supervisión de persoal da secretaría do centro, que  comprobará se compren as condicións de devolución. A devolución farase só no espazo habilitado para devolución, por favor,  sigan os carteis coas indicacións.
  • Os libros deben ser devoltos en bo estado, forrados, sen marcas de lapis, bolígrafo, pegamento, e sen nome (por favor retírenlle as etiquetas co nome do alumno ou alumna).
  • O ACTIVITY BOOK non se devolve, considérase material funxible. O CLASS BOOK é o que hai que devolver, de ser o caso
  • Manteñan en todo momento a distancia de seguridade, garden fila e cumpran coas medidas de hixiene e desinfección.
  • Si os representantes legais do alumnado así o  desexan e o solicitan, recibirán posteriormente un documento de «recollida» dos libros de texto efectivamente devoltos, para iso deberán deixar un correo electrónico para que se lle poida enviar.

 

As familias que libremente queiran doar os libros de texto de 3º ou 4º, adquiridos con fondos propios, para incorporar ao fondo solidario de libros do centro, poderán facelo nas mesmas datas e coas mesmas condicións de devolución.

 

FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL

Publicación no DOG da  ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

PRAZO

 O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

 

 PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

1. Poderán presentar solicitudes de participación do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar (ED330B) os pais, as nais, os titores ou representantes legais do alumnado incluído no artigo 1.2. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

 2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2022/23, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no citado curso. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na que se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2022/23. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno aínda que estean no mesmo centro.

 Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2022/23, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2021/22. Este centro rexistrará a solicitude de maneira que acredite a entrada desta en prazo e enviaraa ao centro de destino en que o/a alumno/a resulte admitido/a, que será o encargado da súa gravación e tramitación.

En caso de presentación (por vía electrónica e/ou presencial) de máis dunha solicitude, a persoa solicitante deberá presentar ante o centro docente un escrito indicando cal desexa que se tramite.

 3. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/ fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 

Anexo I

Anexo II

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

 As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

 a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios: 1º. Certificado ou volante de convivencia. 2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia. Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

 d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, cando o agresor forme parte da unidade familiar.

 e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

 g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

 

A documentación complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica. Opcionalmente, as persoas interesadas poderán presentar a documentación complementaria presencialmente no centro docente ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente se se dispón del. 

En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2020, agás cando unha sentenza de separación ou divorcio posterior a esa data atribúa a custodia a un dos proxenitores e nos casos de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica.

ADMISIÓN 2022/23

Todos os alumnos/as que fixeron unha solicitude de admisión en prazo para o curso 2022/2023 están admitidos definitivamente.

Aquelas solicitudes presentadas fóra de prazo terán que esperar á resolución da Comisión de Escolarización, e contactarase desde o centro en canto haxa resolución

Recordatorio sobre entradas e saídas

Estimadas nais, pais, familias

Queremos facervos un recordatorio e PEDIRVOS ENCARECIDAMENTE A VOSA COLABORACIÓN para que as entradas e saídas sigan funcionando correctamente. 

 HAI 3 entradas ao recinto ben diferenciadas: o portal de infantil para o alumnado de infantil, o portal da pérgola para o alumnado transportado e o de 4º, 5º e 6º, e o portal lateral para alumnado de 1º, 2º e 3º.

o   

AS ZONAS DE ENTRADA TEÑEN QUE ESTAR SEMPRE LIBRES PARA QUE POIDAN SER FLUÍDAS.

o   

DEIXADE UN PERÍMETRO DE 2 ou 3 METROS ARREDOR DE CADA ENTRADA.

o   

NON HAI QUE AMONTONARSE.

o   

NON HAI QUE PEGARSE AOS PORTAIS.

o   

NON HAI QUE INVADIR AS ZONAS DE PASO

o   

NON HAI QUE OCUPAR A DÁRSENA DE AUTOBUSES

1º ENTRA O ALUMNADO DE AUTOBÚS de 8:50h a 9:00h

Hai que deixar a entrada libre para que as acompañantes os poidan achegar até o portal e, unha vez  alí, o profesorado de garda xa os vai encamiñando para cada porta de entrada.

 Por favor,  pedímosvos que non esteades no portal esperandonin quededes na zona de entrada mirando, charlando, etc. Non é o momento de facer aglomeracións.

 

2º ENTRA O ALUMNADO NON TRANSPORTADO de 9:00h a 9:05h - 9:10h

Igualmente hai que deixar a entrada libre.  

 

Non é necesario nin prudente que cheguedes antes das 9:00h.

Si deixades que as vosas fillas e fillos se acheguen sós á entrada todo resultará mellor.

Normalmente deixamos os portais abertos até ás 9:05-9:10h 

Por favor, continuemos sendo responsables, colaboremos todas e todos.

Grazas!

Powered by Drupal - Design by artinet