blogue deDirección do Centro

AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO en 4º de EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias,

 

Lembrarvos que mañá e pasado mañá a vosa filla ou o voso fillo deberá realizar as probas da avaliación de diagnóstico. Fará dúas nun día e outras dúas no seguinte día.

Esta avaliación carecerá de efectos académicos para o alumnado da Comunidade Autónoma de Galicia.

A finalidade da avaliación de diagnóstico é contribuír a determinar o nivel adquirido polo alumnado nas competencias das distintas áreas e materias de cara a promover que os centros elaboren propostas de actuación que contribúan a mellorar o nivel acadado polo seu alumnado nas ditas competencias, adopten medidas de mellora da calidade e da equidade da educación e orienten a práctica docente. En consecuencia, terá carácter informativo, formativo e orientador para os centros, para o profesorado, para o alumnado e as súas familias ou persoas titoras legais, e para o conxunto da comunidade educativa.

A información que se obteña destas probas será tida en conta polos centros para elaborar propostas de actuación que contribúan a mellorar o nivel de consecución acadado polo seu alumnado respecto dos obxectivos de área e materia, e que permitan adoptar medidas de mellora da calidade e a equidade da educación, e orienten a práctica docente. Así mesmo, será tida en conta, xunto cos demais datos obtidos na avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe, para analizar, valorar e reorientar, se procede, as actuacións encamiñadas ao desenvolvemento do currículo da etapa.

 Esta proba realizarase en todos os centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia que impartan ensinanzas correspondentes ao cuarto curso de educación primaria.

As probas realizaranse en consonancia co marco teórico común de avaliación que, segundo establece o artigo 144 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, elaborarán, en colaboración, o Instituto Nacional de Avaliación Educativa e os organismos correspondentes das comunidades autónomas.

Podedes consultar máis información aquí.

Para nós, como centro educativo, é importante que todo o alumnado realice as probas.

Grazas pola vosa colaboración.

 

 

Avaliación de diagnóstico 2023/24. 4º de educaciín primaria

É unha avaliación do sistema educativo establecida na nova lei educativa estatal para todas as comunidades autónomas. Trátase dunha ferramenta para contribuír á mellora da calidade e da equidade da educación a través do coñecemento do grao de adquisición das distintas competencias por parte do alumnado.

Analizaranse as competencias matemática e en comunicación lingüística: Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua Estranxeira (Alemán, Inglés, Francés e Portugués segundo a matrícula do alumnado).

Non é unha avaliación do alumnado. Polo tanto, non hai datos nin cualificacións individuais, non hai información que incorporar ao expediente académico do alumno/a e non existirán informes con orientacións individualizadas.

En conclusión, a avaliación de diagnóstico non ten ningún efecto académico.

Máis información no documento ADXUNTO

Seguridade viaria no CEIP A MAÍA

Estimadas nais, pais, familias

 

Desde o curso 2015/16, levamos pedindo ao Concello de Ames, á Deputación de A Coruña e á Xunta de Galicia, a mellora da seguridade viaria no entorno do CEIP A MAÍA. Até o de agora, pese á nosa insistencia,  non conseguimos demasiado, xa que sempre houbo atrancos pola titularidade da rúa. Desde fai uns meses a titularidade pasou ao Concello de Ames e volvemos a solicitarlle as melloras, entre elas un paso de peóns para a o portal de entrada e saída do alumnado e algún tipo de  sinalización que se encadre dentro das chamadas “redutores de velocidade”, que como o seu propio nome indica, trátase de indicacións destinadas a aqueles vehículos que pasan por un tramo en concreto fágano a unha velocidade moi baixa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproveitando que o Concello de Ames comezou onte a  executar  as obras de acondicionamento da AC-544, pedimos a vosa colaboración, si vos parece que as nosas petición son lóxicas e redundan na seguridade, non só do noso alumnado, senón de toda a comunidade educativa.

 

Ocórresenos que deberíamos enviar a petición -cada un a súa-  a través da canle de comunicación cidadá que ten o Concello de Ames: atencioncidada@concellodeames.gal  co seguinte texto:

 

"Pola seguridade do meu fillo/a, solicito un novo paso de peóns (á maiores do existente) e limitación e redutores de velocidade no tramo viario que afecta ao  CEIP A MAÍA".

 

Grazas pola vosa colaboración.

Equipo directivo e claustro de profesorado do CEIP A MAÍA

 

PORTAS ABERTAS EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

ADMISIÓN 2024/25

Renovación e preinscrición en Bos Días Cole, Comedor e Tardes Divertidas. Curso 2024/2025

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede Municipal de Comedores Escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas para o curso 2024-2025
 
Deberán preinscribirse os nenos e as nenas de novo ingreso e os que non estiveran dados de alta nos servizos durante o prazo de renovación.
 
Deberán renovar aqueles que estean dados de alta nos servizos durante o prazo de renovación e queiran volver a facer uso dos mesmos no curso 2024-2025
 
O prazo para poder facer esta xestión está aberto dende o 1 de marzo ao 1 de abril. Posteriormente, abrirase un prazo para formalizar a matrícula dos preinscritos aceptados.
 
 

PUNTO LARANXA CONTRA O ACOSO E O CIBERACOSO ESCOLAR

Desde hoxe contamos no centro con un PUNTO LARANXA contra o acoso e o ciberacoso escolar. 

 

 

É un punto físico, ben identificado, que funciona como unha caixa de correo a través da cal o alumnado poderá comunicar ou denunciar, desde unha posición totalmente anónima, posibles situacións de acoso ou ciberacoso que sufran ou que perciban en terceiros.

 

 

 

 

Participación activa das familias

As familias desempeñan un papel fundamental para a prevención do acoso e o ciberacoso e, polo tanto, neste plan cobra unha especial relevancia a súa contribución para a prevención de conflitos e a resolución pacífica destes. De aí que se promova unha estreita colaboración entre as familias e os centros educativos habilitando liñas de comunicación coa escola para traballar de maneira conxunta.  

Para asegurar a súa participación fluída, crearase unha canle dixital para as familias que inclúa información, contidos formativos e materiais que axuden á detección temperá de condutas de acoso. Isto é, que as familias tamén dispoñan de ferramentas que as axuden a identificar cambios nos seus fillos que poidan derivar desas situacións.  

Para iso potenciarase o papel das asociacións de nais e pais con accións formativas desenvolvidas por profesionais da Consellería de Sanidade, e seguiranse ofrecendo obradoiros específicos para familias tanto nos centros como en concellos e asociacións deseñados pola Consellería de Política Social e Xuventude a través dos profesionais dos centros Quérote+.  

Lectura Recomendada. EDUCAR SIN DESESPERAR

Desde a Dinamización de Benestar e Convivencia queremos recomendarvos a lectura deste libro

 

 

 

Si queredes ler un pequeno avance podedes facelo premendo aquí

XORNADA DE PORTAS ABERTAS PARA ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

Reserva chamando ao 881866004

 

Mandadiños do Meco e venres de Entroido.

Prezadas nais, pais, familias,

Como todos os anos, os nenos e nenas do CEIP A Maía póñense ás ordes do Meco. Seguindo a temática das olimpíadas, estes son os mandadiños que deberán cumprir a semana que ven:

O luns para comezar,

con bañador, gorro ou lentes virás,

para poderte mergullar.

 

O martes

seguro que o pasarás mellor

cunha zapatilla de cada cor.

 

O mércores,

se un deporte queres practicar,

algo do teu equipo has de levar.

 

O xoves,

despois de tanto adestrar,

algunha venda vas precisar.

 

 

Lembrade que o venres deberán vir disfrazados igual cos do seu nivel, os titores e titoras xa enviaron Abalar coas indicacións do que se precisa. Aínda así, todo é voluntario.

Se o desexan, o venres poderán traer en vez da merenda habitual, algo típico do Entroido, para tomar na aula ou no recreo no momento da merenda.

Grazas pola vosa colaboración.

Distribuir contido