Novas

AVISO IMPORTANTE: NOVO GRUPO DE 4ºD EDUCACIÓN PRIMARIA

Estimadas familias de alumnado de 4º D,

cando hai que crear un novo grupo coa unica intención de garantir o benestar, a seguridade mantendo a distancia social dentro da aula, e tamén o dereito a estar escolarizado para calquera alumno de educación obrigatoria, non é un proceso doado nin deixado ao arbitrio nin á improvisación.

Por suposto, a creación dun novo grupo foi unha instrución directa do inspector do centro debida á necesidade de seguir matriculando novo alumnado que chega ao centro, situación que se deu neste momento e non en outro.

Para a redistribución do alumnado en catro grupos, reuníronse durante varias horas o profesorado titor de 4º, a xefa do departamento de orientación e dirección do centro, intentando acadar os criterios mais xustos e ecuánimes  posibles, tal é como se lles comunicou o xoves 17 de setembro.  Ademais, non quixemos avanzar no proceso mentres non tivemos a confirmación de ter unha mestra ou mestre que puidera facerse cargo do grupo.

Ante unha situación excepcional e nun escenario cambiante hai que adoptar medidas excepcionais que velen polo interese colectivo, non polo particular. A prevalencia do interese xeral sobre o particular refírese ao predominio dos intereses e obxectivos  xerais e públicos, por encima dos particulares e privados. Sentimos  que, de verse afectados polo cambio, non poidan  ver que o que nos move é garantir a seguridade dos nenos e nenas, e o único que lles pedimos é un pouco de confianza no noso traballo e no noso criterio profesional.

Aclararlles tamén que non  se puido enviar antes o aviso a través de abalarMobil por varios motivos, pero dous fundamentais:

1º Caída temporal do servidor XADE, do que toma a información Abalar.

2º Cada vez que se fai un cambio en XADE teñen que transcorrer un mínimo de 24h (cando non máis) para que a información chegue aos grupos correctos. De non facelo así chega aos destinatarios equivocados, tal é como ocorreu con un grupo o mesmo venres, aviso que se eliminou de inmediato.

Sabedores deste pequeno atranco, decidiuse adiantarlles a comunicación de a que grupo ían pertencer os seus fillos e fillas, en que aula estarán e con que titora. Igualmente, adiantóuselles que se lles daría unha chamada, para darlles as explicacións persoalmente, esas chamadas comezarán a darse luns; desafortunadamente a situación de pandemia na que estamos vivindo fainos dedicar moitísimas horas a chamadas e xestións relacionadas exclusivamente coa Covid-19, que entenderán, para nós, son prioritarias neste momento.

Por todo isto, e igual que sempre,  agradecemos  a súa comprensión e colaboración.

 

Atentamente

A directora

IMPORTANTE: HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES

O horario das paradas sempre é  aproximado. Deben estar 10 minutos antes nas paradas.

Os horarios a ter en conta son os de saída da parada inicial, as seguintes poderán sufrir pequenas variacións dependendo do tráfico. Deben cubrir e asinar a autorización que figura a continuación e entregarlla á acompañante do autobús xa o primeiro día que usen o transporte.

Autorización para educación infantil e 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria.

Autorización para 5º e 6º de educación primaria.

 

 

BUS Nº 1

Saída de Igrexa -  Covas ás 8:38h

Lombao: 8:40

Ventosa:8:41

Aldea Nova: 08:45h.

Porto: 08:50h

 

BUS Nº 2

Saída Paseo Fluvial : 08:43h.

Centro Médico: 8:48h

 

BUS Nº 3

Saída de Cortes: 08:30h.

Tarroeira:08:37h. Condomiña: 08:38h

Praza da Maía: 08:45h

 

BUS Nº 4

Pedregal: 08:45h. Chavián (Panadería Xallas): 08:50h

 

BUS Nº 5

Praza da Maía:08:40h

Panadería Xallas: 08:45h

 

BUS Nº 6

Centro Médico: 08:45h

Praza de Maía:8:50 h.

 

BUS Nº 7

Avenida Rosalía Castro, 34 (Supermercado): 8:40h

A  Madalena: 8:44h.

 

 

 

 

 

DATAS E HORARIOS DE COMEZO DE CURSO

Estimadas familias, esta é a organización de inicio de curso. Pedímosvos encarecidamente que sexades estritos co cumprimento dos horarios de entradas e saídas, igualmente temos que pedirvos que evitedes as aglomeracións, as entradas e saídas teñen que ser fluídas, polo que debedes deixar á vosa filla ou ao voso fillo e marchar, non podedes quedar na beirarrúa; nesta ocasión e pola seguridade de todas e todos nós, máis que nunca necesitamos da vosa colaboración.

A.          

DATAS DE INICIO

O alumnado de 4º e 5º de infantil e o de 1º, 2º e 3º de primaria comezarán o día 10 de setembro.

O alumnado de 6º de infantil (aulas mixtas) e o alumnado de 4º,5º e 6º de primaria comezarán o día 11 de setembro.

 

B.          

PORTAIS E PORTAS DE ENTRADA

O alumnado transportado accederá polo portal principal (pérgola) a medida que vaian chegando os autobuses, incorporaranse pola porta que lles corresponda, sen esperas.

Para todo o alumnado non transportado

EDUCACIÓN INFANTIL, accederá polo portal exclusivo de infantil (novo no patio de 3 anos)

1º, 2º e 3º DE PRIMARIA ENTRAN POLO PORTAL LATERAL, unha vez dentro do recinto a distribución é a seguinte:

 • 1º A, B e C entrarán pola porta nº 1, identificada de cor AMARELO e seguirán a sinalización do chan, circulando sempre pola súa dereita
 • 2º A e B pola porta nº 3 e 2ºC pola porta nº2, identificada de cor LARANXA, e seguirán a sinalización do chan, circulando sempre pola súa dereita.
 • 3º A, B e C entrarán pola nº 5, identificada coa cor VERDE, e seguirán a sinalización do chan, circulando sempre pola súa dereita.

 

 4º, 5º e 6º DE PRIMARIA ENTRARÁN POLO PORTAL PRINCIPAL, O DA PÉRGOLA, unha vez dentro do recinto a distribución é a seguinte:

 • 4º A, B e C entrarán pola porta nº 6, identificada coa cor VERMELLA, e seguirán a sinalización do chan, circulando sempre pola súa dereita
 • 5º  e 6 A, B e C entrarán pola porta nº 4, e seguirán a sinalización do chan (ROSA para 5º e AZUL para 6º), circulando sempre pola súa dereita.

 

C.          

HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA:

Entrada de Educación Infantil

 • 6º EI: entre 8:50h e 9:00h
 • 5º EI: entre 9:00 e 9:10 h
 • 4º EI: Durante o período de adaptación o horario será o que lle especificou o titor/a correspondente. Unha vez finalizado o período de adaptación o horario será sempre  entre 9:10 e 9:20h.

Entrada de Educación primaria

 • 1º EP entrada polo portal lateral entre as 9:10h e as 9:20h
 • 2º EP entrada polo portal lateral entre as 9:00h e as 9:10h
 • 3º EP entrada polo portal lateral entre as 8:50h  e as 9:00h
 • 4º EP entrada polo portal central entre as 9:10 h e as 9:20h
 • 5º EP entrada polo portal central entre as 9:00h e as 9:10h
 • 6º EP entrada polo portal central entre as 8:50h  e as 9:00h

Saída de Educación Infantil

 • Alumnado de comedor: Todo o alumnado de comedor permanecerá na súa aula acompañado polo monitor/a asignado.
 • Alumnado non transportado: Todo o alumnado non transportado de educación infantil sairá acompañado do seu titor ou titora  que os entregará  polo portal do patio de infantil (novo) nos seguintes tramos horarios:
 •  
 • 6º EI: entre as 14:00 e as 14:05h
 • 5º EI: entre as 13:55 e 14:00h
 • 4º EI: Durante o período de adaptación o horario será o que lle especificou o titor/a correspondente. Unha vez finalizado o período de adaptación o horario será sempre  entre as 13:45 e 13:55h.
 • Alumnado transportado: Unha vez entregado o outro alumnado, dirixiranse co seu titor ou titora ao lugar de recollida polas acompañantes de autobús, ademais estarán baixo a supervisión do profesorado de garda.

 

Saída de Educación primaria

 • Alumnado de comedor: Todo o alumnado de comedor permanecerá na súa aula acompañado polo monitor/a asignado.
 • Alumnado non transportado: Todo o alumnado non transportado de educación primaria acudirá ao portal de saída acompañado polo seu titor ou titora. O alumnado sairá do recinto polos seguintes portais e  nos seguintes tramos horarios:



 • 1º EP saída polo portal lateral entre as 13:45 e 13:55h.
 • 2º EP saída polo portal lateral entre as 13:55 e 14:00h
 • 3º EP saída polo portal lateral entre as 14:00 e as 14:05h
 • 4º EP saída polo portal central entre as 13:45 e 13:55h.
 • 5º EP saída polo portal central entre as 13:55 e 14:00h
 • 6º EP saída polo portal central entre as 14:00 e as 14:05h

 

 • Alumnado transportado: No momento de saída dirixiranse co seu titor ou titora ao lugar de recollida polas acompañantes de autobús, ademais estarán baixo a supervisión do profesorado de garda.

PLAN DE ACOLLIDA

PLAN DE ACOLLIDA

Estimadas familias consulten este documento para saber datas de comezo, horarios de entradas e saídas, portais e portas de entrada, entre outra información.

PLAN DE CONTINXENCIA

PLAN DE CONTINXENCIA

 

 

O Plan de Continxencia do CEIP A MAÍA ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nunha aula/etapa educativa/centro.

 

PROTOCOLO COVID: DECLARACIÓN RESPONSABLE E MODELO DE AUTO ENQUISA

 

Estimadas familias, tal e como se indica no Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de ensino non universitario de galicia para o curso 2020-2021

 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao centro, pero si comunicar a ausencia. Utilizarase a enquisa clínico epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse, cada mañá, antes da chegada ao centro Diante da aparición de polo menos un dos síntomas que aparece na enquisa os proxenitores ou titores non enviarán ao alumno/a á clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra.

 

No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable como consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia os criterios sanitarios que rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende médico ou pediatra.

É importante que saibades que a medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada por vós,  no seo da familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar.

 

 

Igualmente, debedes cubrir o documento de declaración responsable e facelo chegar polo neno ou nena ao seu titor ou titora nos primeiros días do curso.

 

Podedes acceder dende este enlace á auto enquisa e dende aquí ao documento de declaración responsable.

 

COMEZO DO CURSO 20/21

Estimadas familias, estamos traballando para que poidades envíar aos vosos fillos e fillas ao centro con seguridade.

Estamos recibindo chamadas constantes sobre aspectos que vos preocupan como plan COVID, organización de entradas e saídas, transporte, comedor, etc. Entendémolo,  pero toda a información a teredes nesta páxina web o  día 7 de setembro  á vosa disposición, non queremos facela pública antes xa que todo está suxeito a cambios. 

Agradecemos a vosa comprensión.

 

Recollida no centro dos libros do fondo solidario

Estimadas familias do alumnado beneficiario do fondo solidario para o curso 20/21,  deberan pasar a recoller e asinar a recollida nos seguintes días:

 

 • 4º de educación primaria:  xoves 3  e venres 4 de setembro en horario de 9 a 14.
 • 3º de educación primaria: luns 7 e martes 8 de setembro, en horario de 9 a 14.
Distribuir contido