Benvidos

Esta é a nova páxina do centro C.E.I.P. "A Carballeira" - Lourizán

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2019/20. RESERVA DE PRAZA NO IES TORRENTE BALLESTER

DO 1 AO 15 DE FEBREIRO ábrese o prazo de reserva para o alumnado que pretenda continuar os seus estudos no centro de adscrición IES Torrente Ballester para o curso 2019/20.

O formulario normalizado (ED55OA) será facilitado polo centro e deberá entregarse ao titor/a ou na secretaría do CEIP A Carballeira antes do xoves 15 de febreiro, acompañado coa seguinte documentación:

  • Fotocopia do DNI do alumno/a.
  • Fotocopia da sentencia de separación ou divorcio, se fose o caso.

Tamén se pode solicitar a praza a través da aplicación ADMISIONALUMNADO https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado. Con esta ferramenta as familias poden cumprimentar as solicitudes de reserva de praza, presentar a solicitude de forma electrónica, así como consultar o seu estado de tramitación.

O alumnado que teña previsto ir a un centro distinto debe presentar a solicitude nese centro ou a través da aplicación informática, no prazo de admisión de novo alumnado do 1 ao 20 de marzo. 

Do 1 ao 20 DE MARZO será o periodo de admisión para o novo alumnado procedente doutros centros educativos ou de nova escolarización (garderías, non escolarizado, …). Na secretaría e na páxina web do colexio, dende o día 1 de marzo, estarán expostas as prazas vacantes e a documentación necesaria para as solicitudes.

Elección de membros do Consello Escolar

Segundo a Resolución do 25 de setembro de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (DOG 08/10/2018) pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos Consellos Escolares de Centros de ensino non universitario. Procederase nos meses de novembro e decembro á renovación parcial  ( Decreto 7/1999 do 7 de xaneiro).

Segundo o Artigo 2º da citada Resolución a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar celebrarase entre o 26 e 30 de novembro, ambos os  dous incluídos.

A Xunta Electoral regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril e segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996 do 26 de xullo constituirase, segundo a Resolución do 25 de setembro entre os días 5 e 8 de novembro de 2018.

Segundo o referido artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril e a nova redacción do Decreto 324/1996 do 26 de xullo procederase á elección dos membros da Xunta Electoral por sorteo público o vindeiro día 23 de outubro ás 12:00 horas na Secretaría do Centro.

Unha vez constituída a Xunta Electoral segundo o artigo 31 do Decreto 92/1998 do 28 de abril e a nova redacción do Decreto 324/1996 do 26 de xullo, procederá a aprobar epublicar os Censos Electorais, concretará o calendario electoral, ordenará o proceso, admitirá e proclamará as candidaturas, promoverá a constitución das distintas mesas electorais, resolverá as reclamacións e proclamará aos candidatos.

O Consello Escolar do Centro é o órgano a través do cal participan na xestión do mesmo os distintos membros da comunidade escolar.

Animámolos a que presenten as súas candidaturas.

Participen na vida da Escola para desta maneira contribuír a un mellor funcionamento da mesma.

Comenzo das clases

O vindeiro mércores, 12 de setembro, ás 9:00 horas comenzarán as clases non niveis de Educación Infantil e Educación Primaria.

Listaxe DEFINITIVO de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2018/19 (DOG 21 de maio de 2018)

Nos arquivos adxuntos podedes consultar o listado definitivo de solicitudes admitidas e/ou excluídas do "Fondo solidadrio de libros de texto" curso 2018/19.

Listaxe PROVISIONAL de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2018/19 (DOG 21 de maio de 2018)

Nos arquivos adxuntos podedes consultar o listado PROVISIONAL de solicitudes admitidas ou excluídas no "Fondo solidadrio de libros de texto" para o vindeiro curso 2018/19

As persoas interesadas poderán formular reclamación na secretaría do centro nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

A relación DEFINITIVA de solicitudes admitidas e, de ser o caso, excluídas, publicarase no taboleiro de anuncios e/ou na páxina web do centro o 12 de xullo de 2018.

Libros de texto curso 2018/19

No documento adxunto poden descargar o listado de libros de texto para o curso 2018/19.

AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2017/18

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e as Axudas para adquirir libros de texto e Material escolar para o curso 2018/2019.

ORDE do 8 de maio de 2017 (DOG 21 de maio 2018)

- AXUDAS para adquirir LIBROS DE TEXTO, destinada ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 €.

- FONDO SOLIDARIO de LIBROS DE TEXTO para o alumnado matriculado en 3º e 4º de Educación Primaria.

- AXUDAS para adquirir MATERIAL ESCOLAR destinado a alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €. A axuda será de 50 €.   

PRAZO para presentar as solicitudes: ata o 22 de xuño (este incluído).

DOCUMENTACIÓN cando se autorice a consulta telemática 

a) Anexo I : o impreso de solicitude poderedes descargalo ou recollelo no colexio.

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

  •  1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a  atribución da custodia do/da menor.
  • 2º. Certificado ou volante de convivencia.
  • 3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Se a situación familiar, a 31 de decembro de 2016, é diferente a rexistrada no Libro de Familia, aportarase documentación acreditativa.

c) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero

e) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

RENDA PER CÁPITA DA INIDADE FAMILIAR: é a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2016. Calcúlase sumando os recadros 392+405 da declaración renta 2016 (presentada en 2017) e divídese polo número de membros computables da UNIDADE FAMILIAR (pais,fillos/as menores de idade, maiores de idade discapacitados, solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar). Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %  e non se considera membro computable o agresor nos casos de violencia de xénero.

Renta per cápita máxima para recibir axuda: ata 9.000€

 

IMPORTANTE: Todo o alumando que curse 3º e 4º no curso 2017-2018, que participara no programa de Fondo solidario, deberá devolver os libros en bo estado, ao rematar o presente curso na data que será indicada polo centro, de non facelo así quedará excluído  do fondo solidario para o vindeiro curso.

Listaxe definitivo de admitidos curso 2018/19

Na seguinte ligazón pode consultar o listado definitivo de alumnado admitido no centro para o vindeiro curo 2018/19. 

Listaxe provisonal de admitidos

Prema AQUÍ para consultar o listado provisional do alumnado admitido no centro para o curso 2018/19

 

Distribuir contido
Iniciar sesión: Acceso

Profesorado

Alumnado

Pais/Nais