Listaxe DEFINITIVO de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2018/19 (DOG 21 de maio de 2018)

Nos arquivos adxuntos podedes consultar o listado definitivo de solicitudes admitidas e/ou excluídas do "Fondo solidadrio de libros de texto" curso 2018/19.

Listaxe PROVISIONAL de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2018/19 (DOG 21 de maio de 2018)

Nos arquivos adxuntos podedes consultar o listado PROVISIONAL de solicitudes admitidas ou excluídas no "Fondo solidadrio de libros de texto" para o vindeiro curso 2018/19

As persoas interesadas poderán formular reclamación na secretaría do centro nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional.

A relación DEFINITIVA de solicitudes admitidas e, de ser o caso, excluídas, publicarase no taboleiro de anuncios e/ou na páxina web do centro o 12 de xullo de 2018.

Libros de texto curso 2018/19

No documento adxunto poden descargar o listado de libros de texto para o curso 2018/19.

AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2017/18

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e as Axudas para adquirir libros de texto e Material escolar para o curso 2018/2019.

ORDE do 8 de maio de 2017 (DOG 21 de maio 2018)

- AXUDAS para adquirir LIBROS DE TEXTO, destinada ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 €.

- FONDO SOLIDARIO de LIBROS DE TEXTO para o alumnado matriculado en 3º e 4º de Educación Primaria.

- AXUDAS para adquirir MATERIAL ESCOLAR destinado a alumnado matriculado en 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 €. A axuda será de 50 €.   

PRAZO para presentar as solicitudes: ata o 22 de xuño (este incluído).

DOCUMENTACIÓN cando se autorice a consulta telemática 

a) Anexo I : o impreso de solicitude poderedes descargalo ou recollelo no colexio.

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación en 31 de decembro de 2016, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

  •  1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a  atribución da custodia do/da menor.
  • 2º. Certificado ou volante de convivencia.
  • 3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Se a situación familiar, a 31 de decembro de 2016, é diferente a rexistrada no Libro de Familia, aportarase documentación acreditativa.

c) Certificado do grao de discapacidade de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero

e) A incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada acreditarase coa correspondente resolución xudicial.

RENDA PER CÁPITA DA INIDADE FAMILIAR: é a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2016. Calcúlase sumando os recadros 392+405 da declaración renta 2016 (presentada en 2017) e divídese polo número de membros computables da UNIDADE FAMILIAR (pais,fillos/as menores de idade, maiores de idade discapacitados, solteiros/as menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar). Computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 %  e non se considera membro computable o agresor nos casos de violencia de xénero.

Renta per cápita máxima para recibir axuda: ata 9.000€

 

IMPORTANTE: Todo o alumando que curse 3º e 4º no curso 2017-2018, que participara no programa de Fondo solidario, deberá devolver os libros en bo estado, ao rematar o presente curso na data que será indicada polo centro, de non facelo así quedará excluído  do fondo solidario para o vindeiro curso.

Listaxe definitivo de admitidos curso 2018/19

Na seguinte ligazón pode consultar o listado definitivo de alumnado admitido no centro para o vindeiro curo 2018/19. 

Listaxe provisonal de admitidos

Prema AQUÍ para consultar o listado provisional do alumnado admitido no centro para o curso 2018/19

 

Vacantes alumnado curso 2018/19

Prema AQUÍ para acceder ao listado de vacantes para o próximo curso escolar.

Prema AQUÍ para consultar a normativa que regula o procedemento de admisión do alumnado.

Presentación solicitudes de admisión curso 2018/19

 

Normativa: Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15 de marzo de 2013) modificado pola Orde de 25 de xaneiro de 2017.

DO 1 AO 20 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as reservas de praza para o curso 2018/19. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da Consellería de Educación.
Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:
1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia.
2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro)
3º- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso.

4º- Copia tarxeta sanitaria do neno/a.

 

NOTA INFORMATIVA


• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar. Se non fóra así, perderanse os dereitos de prioridade.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.
• O alumnado con praza reservada, se presenta solicitude noutro, debe comunicar a renuncia da reserva antes do inicio do prazo.
• ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Parroquia de Lourizán, Pontemuíños e Avda Rosalía de Castro (desde intersección coa ponte da autoestrada AP-9, beirarrúa oeste).
• SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Transporte escolar, Plan Madruga e Comedor escolar.

 

Calendario admisión alumnado curso 2018/19

Prema AQUÍ para ver e descargar o calendario de admisión.

Matrícula no CEIP "A Carballeira"

Matrícula no CEIP "A Carballeira"
Distribuir contido