Primaria

Cadro de distribución horaria

 

Acceso ao currículo completo de cada área ou ao currículo de cada área en cada un dos cursos

Ciencias da Natureza              
Ciencias Sociais              
Educación en Valores Cívicos e Éticos                        
Educación Física              
Educación Plástica e Visual              
Lingua Castelá e Literatura              
Lingua Estranxeira              
Lingua Galega e Literatura              
Matemáticas              
Música e Danza              
Proxecto Competencial