Documentación e taxas probas clasificación

Documentación e taxas proba de clasificación

A documentación a entregar é a seguinte:

 - Impreso de matrícula cuberto e asinado. Facilitado polo centro, na secretaría ou neste enlace.

 - Fotocopia do DNI.

 - Resgardo de ter aboado as taxas de matrícula.

A presentación da documentación para a formalización da matrícula na secretaría farase telematicamente, no correo matriculaeoiviveiro@gmail.com . Este é o único correo válido para presentar a documentación de matrícula na escola, e non é válido para realizar ningún outro trámite,  como preguntas xerais sobre prazos e trámites de matrícula. No caso de non poder realizala por este medio, poderás presentala fisicamente na secretaría da Escola.

 

 - No caso do alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de ano de realización das probas, certificado expedido polo centro onde estea matriculado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar.

 - Membros de familia numerosa: fotocopia compulsada do Libro de Familia Numerosa actualizada. A compulsa pódese facer na Escola Oficial de Idiomas, presentando o orixinal xunto á fotocopia.

 - No caso de discapacidade (igual ou superior ao 33%) deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptación, cubrir o formulario facilitado pola EOI ou descargalo da páxina web da escola (anexo IX da Orde de 8 de setembro de 2008, de avaliación).

 

Taxas 

A taxa da proba de clasificación é de 17 € por cada idioma, agás descontos. O pagamento poderase realizar de dúas maneiras:

1. Presencial: Recollendo o impreso na secretaría da Escola e pagando na entidade bancaria. 

2. Pago telemático: O pagamento poderase realizar a través de internet, preme neste enlace para seguir as instrucións.

Distribuir contido