Donas de si
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Institución:

 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicos e Xustiza
  • Secretaría Xeral de Igualdade
 • Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
  • Asesoría de Igualdade

Ámbito: igualdade
Definición: visibilización e empoderamento das mulleres como pezas fundamentais do desenvolvemento da sociedade galega
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: primaria, ESO, bacharelato, ciclos e adultos
Límite de centros participantes: 50

Criterios de selección:

Priorizarase a selección dos distintos colectivos:

 1. Centros públicos.
 2. Centros que imparten a materia de libre configuración "Igualdade de Xénero" en 1º ou 2º da ESO.
 3. Centros que desenvolvan algunha outra acción con temática de igualdade.
 4. Grao de innovación proposto no proxecto.

Responsable do programa:

Nome: Mª Luz González González / Begoña Sieiro Negro
Departamento: Secretaría Xeral de Igualdade / Asesoría de Igualdade
Teléfono: 981 545 360 / 981957784
Correo electrónico: maria.luz.gonzalez.gonzalez@xunta.gal / begona.sieiro.negro@xunta.es

Xustificación

Logo do camiño na loita pola igualdade de dereitos entre os homes e as mulleres na sociedade do século XIX, cómpre afondar neste empeño recoñecendo os valores e as achegas das mulleres á innovación cultural, científica e intelectual e situalas nos contextos que lles tocou vivir. Para esta tarefa é esencial descubrir aspectos esquecidos e que nos axuden a comprender máis profundamente o que significaron.

Obxectivo xeral

O programa "Donas de si" ten como obxectivo principal  visibilizar e pór en valor a participación e produción das mulleres como pezas fundamentais na configuración e no desenvolvemento da sociedade galega contemporánea, de xeito que se recoñeza o seu papel político, social, artístico, científico e cultural e se supere a visión tradicional que presenta as súas achegas como puramente anecdóticas ou secundarias. Para conseguilo proponse realizar unha aproximación de conxunto, que teña en conta a variable de xénero, a figuras relevantes (atendendo especialmente as figuras esquecidas ou ocultas) da nosa historia para construír e divulgar a memoria histórica feminina de Galicia.

O traballo dos centros neste programa pódese centrar nos seguintes aspectos:

 • coñecemento e divulgación de mulleres relevantes na historia
 • coñecemento e divulgación de mulleres relevantes na actualidade
 • coñecemento e divulgación do labor das mulleres do contorno do alumnado

Palabras clave

Coeducación. Educación para a igualdade entre os dous sexos. Empoderamento. Muller e ciencia. Orientación vital e profesional libre de estereotipos

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Recoñecer os valores e as achegas das mulleres á innovación cultural, científica e intelectual e situalas nos contextos que lles tocou vivir para poder descubrir aspectos esquecidos e mais para axudarnos a comprender máis profundamente o que significaron.
 • Analizar as funcións das mulleres na historia a través dos libros de texto.
 • Reflexionar sobre os avances na conquista de novos ámbitos de presenza para as mulleres e para os homes.

PARA O PROFESORADO

 • Dotar as xeracións actuais de referentes femininos que ofrezan usos e valores onde teña cabida a igualdade entre mulleres e homes e que sexan de utilidade na construción de proxectos vitais libres de condicionantes de xénero.
 • Promover a educación en igualdade entre a comunidade educativa co fin de alcanzar un clima de centro libre de actitudes discriminatorias.
 • Introducir a perspectiva de xénero naqueles aspectos que incidan na elección do futuro profesional do alumnado.
 • Favorecer o desenvolvemento de actitudes e comportamentos que contribúan a eliminar actitudes sexistas e a evitar os prexuízos e estereotipos de xénero.
 • Incentivar as alumnas na elección de estudos en áreas científico-técnicas.
 • Contribuír á orientación vital e profesional libre de estereotipos.

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Promover accións en materia de educación en igualdade.
 • Participar activamente na visibilización do traballo das mulleres na comunidade educativa de referencia do alumnado.
 • Achegar testemuño e experiencia persoal das traxectorias vitais e profesionais de persoas que rompan cos roles de xénero.

Metodoloxía recomendada

Os proxectos deberán desenvolver un proxecto aberto que redunde na visibilización e posta en valor dos traballos das mulleres. Para desenvolver este proxecto aconséllase abordar as seguintes fases:

 • identificación do ámbito de estudo: mulleres da comarca, mulleres na ciencia, mulleres na arte...
 • investigación: traballo de campo para coñecer o ámbito de estudo
 • análise: reflexión sobre o tema
 • divulgación dos traballos

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Para o desenvolvemento dos proxectos os centros contarán cos seguintes recursos:

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Uso efectivo e eficaz da unidade didáctica e demais recursos postos ao dispor dos centros pola Secretaría Xeral da Igualdade.

5. Calidade técnica no deseño, desenvolvemento e avaliación do proxecto.

6. Grao do valor que se lle dá á consideración da educación para a igualdade entre mulleres e homes como elemento organizador dos procesos de ensino-aprendizaxe.