Encontre a súa información...

Recíclate con Sogama
Mér, 16/07/2014 - 11:00
[actualizado o 21/09/2016]
 

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio
  • Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA, S.A.)

Ámbito: medio ambiente/desenvolvemento sustentable
Definición: promoción da participación e implicación da comunidade educativa na correcta xestión do lixo a través da práctica dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe).
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: primaria
Límite de centros participantes: 20
Criterios de selección:

1) Centros pertencentes a concellos adheridos ao sistema Sogama.

2) Centros que tiveran participado no programa de visitas á infraestructura industrial de Sogama.

3) Centros que tiveran participado nalgunha das edicións da campaña autonómica “Separemos ben, reciclaremos mellor”, promovida pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, xunto con Sogama e Ecoembes.

          4) Centros que tiveran participado en calquera outra iniciativa educativa de Sogama.

Responsable do programa:

Nome: Mª Esther Campos Mosquera
Departamento: SOGAMA (responsable de comunicación)
Teléfono: 981 698 511/00
Correo electrónico: teric@sogama.es

Xustificación

O programa pretende contribuír a que Galicia avance na senda da economía circular e consiga producir bens e servizos cun menor gasto de materias primas, enerxía e auga, minimizando a produción de residuos e convertíndoos en recursos a través da reciclaxe.

A incidencia dun programa coma este no ámbito educativo contribuiría a acadar os beneficios ambientais, económicos e sociais que trae consigo a reciclaxe, entendida como a transformación dos refugallos en materias primas de utilidade para a fabricación de novos produtos. Cómpre instar á comunidade educativa a que participe activamente no sistema de recollida selectiva de residuos para posibilitar a súa reciclaxe e acadar os beneficios ambientais, económicos e sociais derivados da mesma.

Obxectivo xeral

Recíclate con Sogama é un programa de educación ambiental a través do cal se pretende promover a participación e implicación da comunidade educativa na correcta xestión do lixo a través da práctica dos tres erres (redución, reutlización e reciclaxe).

Este programa procura acadar o desenvolvemento sustentable de Galicia mediante a integración harmoniosa da protección ambiental, o crecemento económico e a cohesión social.

Preténdese que o alumnado:

 • Tome conciencia sobre a problemática que, a día de hoxe, representa a elevada produción de lixo, adquirindo as capacidades necesarias que permitan participar na súa solución.
 • Interiorice a información necesaria para levar á práctica, tanto na escola como no fogar e contorna social máis inmediata, o principio comunitario dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe).
 • Coñeza a actividade de Sogama en Galicia, tanto no ámbito industrial como no da comunicación e educación ambiental.

Palabras clave

Desenvolvemento sostible. Educación ambiental. Medio ambiente. Os tres R. Reciclaxe. Economía circular.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Interiorizar as negativas consecuencias que trae consigo unha deficiente xestión do lixo.
 • Aprender os xestos básicos para producir menos residuos, para alongar a vida útil dos produtos e para segregar o lixo por tipos de materiais, depositándoos nos contedores axeitados. Só así se propiciará o seu posterior reciclado.
 • Visualizar e comprender a importancia que ten disfrutar dun medio ambiente limpo e saludable como garantía de benestar e calidade de vida.
 • Interiorizar a incidencia que ten calquera xesto na protección ou degradación do medio ambiente.
 • Implicarse na educación e formación dos seus achegados (familia, amigos, compañeiros, veciños, ....) para que cada vez sexan máis os que se sumen a ese gran reto que é o desenvolvemento sostible.

PARA O PROFESORADO

 • Amosar interese pola temática e implicarse na súa divulgación.
 • Adquirir os coñecementos necesarios para levar a cabo unha tarefa educativa e formativa nas aulas.
 • Promover, empregar e incluso crear recursos didácticos que poidan ser de utilidade para acadar os obxectivos do programa.
 • Atender as demandas ambientais do alumnado e contribuír ao cumprimento das súas expectativas na materia.
 • Crear conciencia ambiental e lograr a implicación emocional dos escolares e das súas familias.

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Conseguir esforzo de forma conxunta e coordinada na consecución dun obxectivo común: a xestión sostible do lixo.
 • Deseñar e realizar actividades que contribúan a acadar os fins do programa.
 • Manter condutas proactivas na mellora do medio ambiente a través da correcta xestión dos residuos urbamps.
 • Escoitar e atender as inquedanzas dos escolares para dar resposta ás súas demandas.
 • Implicarse en facer efectiva a estratexia dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe), soporte básico de calquera sistema de xestión de residuos.
 • Contribuir a que a nosa comunidade se integre no modelo de desenvolvemento definido pola economía circular e logre transformar os residuos en recursos.

Metodoloxía recomendada

 • participación activa nos xogos lúdicos aportados por Sogama, tanto físicos como dixitais.
 • colaborar nos procesos de selección de residuos xerados polo centro.
 • uso dos distintos contedores que conforman as illas de reciclaxe (amarelo, para os envases de plástico, latas e briks; azul, para os envases de papel e cartón; e verde, para a fracción resto -non reciclable-)(illas de reciclaxe) posibilitando a recollida selectiva dos materiais contidos no lixo.
 • colaborar na xestión dos residuos orgánicos xerados no comedor escolar (se o houber) para a súa conversión en compost, un abono natural con excelentes propiedades fertilizantes para o solo (hortas, xardíns e terras de cultivo).

Temporización

O programa ten carácter anual, polo que as actividades dos centros deberán realizarse ao longo do curso escolar.

Cómpre que os centros estean pendentes da convocatoria de premios deste programa, que se fará no mes de marzo ou abril.

Actividades e recursos

 • Formación para o profesorado: levarase a cabo un curso de formación a través de Platega (FPROFE):
  •  “Cara á sostibilidade na xestión do lixo doméstico” (código G1701080)
   • carácter: non obrigatorio; terán preferencia os docentes que participan neste programa este curso.
   • destinatarios: profesorado de infantil, primaria e secundaria obrigatoria.
   • modalidade: en rede
   • horas: 30
   • temporalización:segundo trimestre do curso 17/18
   • data límite de inscrición: pendente
   • prazas:  50
 • Asistencia no centro: realizaranse 3 visitas ao centro, unha ao inicio para diagnóstico da situación de partida, outra de seguimento a mediados de curso para resolución de dúbidas, corrección de erros e asesoramento sobre procesos de melloras, e unha final, que se fará coincidir coa caracterización (mostraxes) dos contedores que conforman as illas de reciclaxe, para avaliar se o depósito de materiais nos distintos contedores se fai axeitadamente.
 • Actividades para o alumnado:
  • Ofreceranse charlas e dinámicas nos propios centros e visitas ao complexo medioambiental de Sogama en Cerceda (A Coruña), así como xogos, tanto físicos, en formato xigante, como en liña.
    
   • Xogo de Sogama “Un partido polo planeta”: con este xogo físico os cativos terán a oportunidade de poñer a proba os seus coñecementos na materia, así como as súas dotes artísticas e interpretativas. Trátase dun recurso que lles permite aprender máis sobre a estratexia dos tres erres (redución, reutilización e reciclaxe), pero dun xeito divertido. Sogama dispón de varios exemplares deste xogo xigante para a súa circulación entre os centros. Os centros pódeno ter en depósito arredor de 10 días laborais. O transporte do xogo vai por conta de Sogama.
   • Xogo dixital sobre xestión de residuos (xogo de secuencias), adaptado a alumnado de 6 a 12 anos, a través do cal se mostra o circuito que deben percorrer os refugallos desde que se producen ata que son reciclados ou valorizados enerxéticamente.
 • Material de traballo: dotarase o centro, baixo o financiamento de Sogama, cos seguintes elementos:
  • un composteiro, destinado a aqueles centros que conten con servizo de comedor escolar para favorecer que o alumnado e o profesorado poida fabricar o seu propio abono natural a partir da materia orgánica e que o empregue como elemento fertilizante en hortas e xardíns.
  • illas de reciclaxe (contedores de 120 litros de capacidade cada un):
   • amarelo: para os envases de plástico, latas e briks
   • azul: para os envases de cartón e papel
   • verde convencional: para a fracción resto (non reciclable)
 • Material didáctico:
  carteis, folletos, presentacións en power point, vídeos, guías didácticas para o profesorado e xogos, tanto en formato físico como en liña.
 • Premios: ao igual que en edicións anteriores, convocarase o concurso “Recíclate con Sogama”, onde se valorará o traballo realizado polos centros a través das memorias presentadas.
 • Saídas extraescolares: prevese a realización de visitas ao complexo medioambiental de Sogama en Cerceda (A Coruña), non tendo estas custe para os centros, toda vez que será a empresa pública a encargada de financiar o transporte.

Criterios específicos para a elaboración das memorias finais

Ao final do curso escolar, as persoas responsables do programa valorarán a idoneidade dos proxectos desenvolvidos en función dos seguintes criterios específicos:

 • 1-3: criterios xerais do Plan Proxecta
 • 4: calidade do material seleccionado en orixe e depositado en cada un dos contedores que conforman as illas de reciclaxe.
 • 5: desenvolvemento de actividades nas que se impliquen as familias do alumnado, nun intento de extrapolar ao fogar e contorna social máis inmediata as boas prácticas na xestión do lixo.
 • 6: fórmulas para facer partícipe da iniciativa aos concellos aos que petenzan os centros.