Título node Learning object

Proxecto Terra (curso 2020/21)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Proxecta

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
  • ONG "Arquitectura sen fronteiras"
  • Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (colaboración)

Ámbito: patrimonio / desenvolvemento sustentable / paisaxe / arquitectura / territorio.
Definición: coñecemento e transformación dos espazos que habita o alumnado, facendo fincapé na arquitectura e na identidade territorial.

Proxectos para o curso 2020/21: o dereito ao hábitat. Propostas de transformación nos patios escolares.
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil, primaria, ESO, bacharelato e FP
Límite de centros participantes: 45
Criterios de selección:

 • Adecuación ás intencións educativas do proxecto.
 • Utilización de dinámicas metodolóxicas activas, cooperativas e centradas na experiencia e na contorna próxima do alumnado.
 • Deseño de actividades que fomenten a innovación educativa.
 • Implicación no proxecto dos axentes da comunidade educativa.
 • Ter participado con anterioridade nas actividades do Proxecto Terra.

Responsable do programa:

Nome: Alberto Fortes Novoa.
Departamento: coordinador, docente de secundaria.
Teléfono: 616 603 125
Correo electrónico: proxectoterra@coag.es

Nome: Sabela Girón Gesteira.
Departamento: coordinadora
Teléfono: 676 033 121
Correo electrónico: proxectoterra.actividades@coag.es

Obxectivos xerais

 • Contribuír a mellorar o coñecemento sobre os espazos que habitamos e sobre a identidade territorial de Galicia, mediante a toma de consciencia da implicación e responsabilidade da cidadanía na construción e posta en valor destes espazos.
 • Tomar conciencia dos problemas básicos da ocupación do territorio e da arquitectura cunha vision crítica e construtiva desde un enfoque de dereitos.
 • Tomar conciencia da importancia dos nosos espazos vitais na nosa calidade de vida, prestando atención ao entorno escolar como espazo de relación da infancia e xuventude.
 • Entender a importancia do patrimonio construído herdado, entendéndoo como resultado dun continuo histórico que ten a virtualidade de unir pasado, presente e futuro, na conformación da identidade dunha comunidade.

Palabras clave

Hábitat. Dereito ao hábitat. Medio ambiente. Paisaxe. Arquitectura. Territorio. Enfoque ecosocial.

Obxectivos específicos

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Intervir nos niveis de formación obrigatorios para presentar os problemas básicos da ocupación do territorio e da arquitectura.
 • Procurar unha innovadora mirada sobre o medio humanizado e non humanizado cunha vision crítica e construtiva desde un enfoque de dereitos.
 • Promover iniciativas que favorezan a creación dunha cidadanía consciente do espazo vital onde se desenvolve e da importancia de participar activamente nas actuacións sobre el.
 • Contribuír a poñer en valor o patrimonio construído herdado, entendéndoo como resultado dun continuo histórico que ten a virtualidade de unir pasado, presente e futuro.

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

O Proxecto TERRA oferta dentro do Plan Anual de Formación do Profesorado para o curso 2020/2021, as seguintes formacións orientadas a reforzar este programa educativo:

 • G2002009 - ProxectoTERRA. A construción do territorio e da paisaxe. Plan Proxecta.
 • G2002011 - ProxectoTERRA. Deseño de patios e espazos educativos. Plan Proxecta.
 • G2002010 - ProxectoTERRA. Cartografías. Plan Proxecta.

Todos os recursos elaborados están dispoñibles a través da web http://proxectoterra.coag.es

En relación ao desenvolvemento de propostas de transformación dos patios escolares, están á vosa disposición as charlas correspondentes á xornada de formación “Re-Pensando os patios escolares” que LUDANTIA desenvolveu en Pontevedra en marzo de 2017 e ás que se pode acceder na seguinte ligazón:

Durante o 2019 realizouse o V encontro PLAYGROUNDS na Cidade da Cultura, que quedou gravado:

Tamén aconsellamos o seguimento das seguintes páxinas de Facebook:

As unidades didácticas están categorizadas da seguinte forma:

Infantil

O conto “Sabela e as zocas máxicas” forma parte destes recursos educativos. A tráves de tres historias: O Segredo do faiado – O moletiño de pan – O tesouro da escola, contamos con orientar a observación e a vivencia dos espazos cotiás do alumnado de educación infantil no ánimo de facelas o máis diversas e completas posibles.

Primaria

Para educación primaria establecéronse tres escalas espaciais axustadas a cada un dos ciclos:

 • 1º ciclo: Os espazos inmediatos. O espazo trabállase utilizando a percepción, buscando as sensacións do alumnado ao enfrontalo coa paisaxe máis próxima e cos seus espazos inmediatos sen superar a rúa ou a aldea.
 • 2º ciclo: Os espazos intermedios. O espazo trabállase mediante a observación dos seus elementos constituíntes e das analoxías e diferenzas existentes entre espazos intermedios, poñendo como límite o barrio ou a parroquia.
 • 3º ciclo: Os espazos afastados. Afróntase a análise da interacción do home e do medio, de modo que permite albiscar o carácter dinámico do territorio. Esta análise faise en espazos afastados, o que posibilita o achegamento ao concepto de 'identidade territorial' como resultado de procesos históricos concretos.

Secundaria

Para educación secundaria (ESO, bacharelato e ciclos formativos) consideráronse os seguintes ámbitos de reflexión primordiais:

 • Arquitectura popular. Paseo polos presupostos, medios, factores condicionantes, contribucións e valores que se derivan da arquitectura anónima universal. Unha aproximación á nosa arquitectura vernácula como singular concreción dos principios universais que guían a estas arquitecturas.
 • Arquitectura contemporánea. Un achegamento, desde as súas orixes, aos conceptos e valores espaciais da arquitectura moderna. O coñecemento de novas linguaxes e a valoración do pluralismo arquitectónico actual, tanto a nivel universal coma do noso contorno.
 • Identidade territorial. Descrición do proceso histórico de conformación territorial do noso país a través do estudo das nosas formas territoriais básicas, dende a aldea, a parroquia e a vila ata a cidade e a área metropolitana.
 • PAGUS: Galicia, un país de paisaxes. A recente publicación do novo currículo da LOMCE contempla a materia de libre elección de centros de “Paisaxe e sustentabilidade” para 1º e 2º de ESO. Co fin de que puiderades contar con estes novos recursos no inicio do curso e os teñades en conta no momento de elexir as materias a impartir, aportamos os nosos materiais sobre Paisaxe “PAGUS. Galicia un país de paisaxes”PAGUS: Libro do alumnado PDF PAGUS: Guía do profesorado PDF

Actividades complementarias:

A APLU como organismo autonómico que desenvolve unha labor directamente relacionada co medio, en especial naquel menos urbanizado e merecedor de protección coa finalidade de recuperar o seu estado natural e orixinario, colabora co Proxecto Terra, propoñendo un proxecto lúdico-educativo para nenos e nenas relacionado co coñecemento do territorio de Galicia, nace así o proxecto “EU SON INSPECTOR/A URBANÍSTICO. COIDA DO TERRITORIO, COIDA DO TEU”.

O obxectivo principal do proxecto é sensibilizar, concienciar, divulgar e formar a nenos e nenas da Comunidade Autónoma de Galicia en relación ao medio e a intervención e ordenación do noso territorio.

Comprender a complexidade do territorio e da paisaxe e aprender dos elementos que o compoñen é fundamental para que as sociedades actual e futura realicen un uso responsable e sustentable do territorio.

Actividades e recursos nunha situación de non presencialidade:

Na web do proxectoterra (http://proxectoterra.coag.es/) os centros participantes teñen dispoñibles os materiais de secundaria dos módulos de Arquitectura Popular, Arquitectura Contemporánea e Identidade Territorial actualizados e adaptados para poder importar ás aulas virtuais dos centros educativos. Tamén na propia web están o resto de recursos doutras etapas educativas dispoñibles para a súa descarga.

Será necesario que dentro dos proxectos presentados as actividades poidan comezar canto antes e que se formulen estratexias para os diferentes escenarios posibles. As saídas e os intercambios territoriais previstos outros anos, a día de hoxe non se pode asegurar que no curso actual se poidan levar a cabo debido a situación sanitaria.

Ligazóns a recursos complementarios

Criterios de avaliación das memorias finais

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos

4. A adecuación ás temáticas propostas (dereito ao hábitat, arquitectura, urbanismo, patios escolares, paisaxe e territorio).

5. A coherencia dos obxectivos do proxecto co traballo realizado.

6. Calidade e profundidade da memoria final que evidencie o proceso e desenvolvemento do proxecto.

Menús Learning object node R