Novidades

Distribución de máscaras entre o alumnado

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade facilitará a entrega de máscaras para o alumnado matriculado nos niveis de ensino obrigatorio e educación especial (ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado (...)DOG 13 de novembro).

Beneficiarios

1. Alumnado que xa é beneficiarios da axuda para adquirir material escolar no curso 20/21 (non necesita facer solicitude)
2. Alumnado que non foi beneficiario da axuda para material escolar por diferentes circunstancias, pero:
    a) Pertence a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
    b) Está matriculado en educación especial, suxeito a tutela da Xunta de Galicia ou ten unha
        discapacidade igual ou superior ao 65%.

Calendario de exames de pendentes

Publicamos as datas de entrega de traballos e dos exames parciais e finais das materias pendentes.

Ante calquera dúbida, preguntade aos xefes/as de departamento.

Titorías 2020-21

 

No documento adxunto figuran os correos electrónicos dos titores e titoras dos diferentes grupos, para que os pais, nais ou titores legais do alumno/a podan solicitar cita (por protocolo COVID preferentemente telefónica).

COVID - Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias):

- As reunións dos pais/nais co titor/a ou outro profesor/a serán solicitadas previamente polas canles habituais: correo electrónico, teléfono ou a través do alumno/a.

Anulación das reunións iniciais coas familias

A Xunta de Galicia ven de decretar o nivel 2 para toda a comunidade autónoma, limitando as reunións a un máximo de 5 persoas. Ante as dificultades organizativas que isto supón, quedan anuladas as reunións co titor/a do grupo.

Trataremos de manter o contacto coas familias a pesares da difícil situación que estamos a vivir. Lembramos que poden comunicarse co centro a través do correo electrónico (ies.santairene@edu.xunta.gal) ou vía telefónica (986233799 ou 986231162; para asuntos relacionados coa COVID, tamén poden utilizar chamadas ou whatsapp ao 608567193).

 

Plan de continxencia do IES Santa Irene

No documento adxunto recollemos o Plan de Continxencia do IES Santa Irene, no que se establecen os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nunha aula, etapa educativa ou centro.

Plan de adaptación á situación COVID do IES Santa Irene

No documento adxunto poderase consultar as medidas preventivas, colectivas e individuais adoptadas no IES para lograr un centro seguro e reducir, na medida das nosas posibilidades, o risco de contaxio da COVID19.

É un documento en permanente revisión, e será modificado en función das instrucións que recibamos das autoridades educativas e sanitarias, así como da experiencia que vaiamos tendo na súa aplicación diaria.

Días non lectivos curso 2020/2021

Trala celebración do Consello Escolar, acordouse solicitar como días NON LECTIVOS para este curso o 2 de novembro e o 18 de maio.

Recreos: zonas por curso e normativa a seguir

Cada curso terá unha zona restrinxida para o seu tempo de lecer, que deberá respectar e manter en todo momento a distancia recomendada de 1,5 metros.

Poderase ir á cafetería e ao aseo, esperando á súa quenda no exterior, en ringleira.

Horarios do curso 2020-21

Xúntanse os horarios dos grupos de diúrno e adultos para este curso 2020/21.

CORRIXIRONSE OS ERROS EN 3º ESO A e 4º ESO D.

CORRIXIDO ERRO EN 1º BAC A

Equipo COVID IES Santa Irene

O equipo COVID do IES Santa Irene está formado por:

Patricia Mena Piñeiro (directora). Coordinadora do equipo COVID
Inma Peniza González (vicedirectora)
Francisco García Sanz (secretario)

No documento adxunto poderedes atopar as canles de comunicación e algúns aspectos recollidos no Protocolo vixente de adaptación ao contexto da COVID19. O teléfono 608567193 admite chamadas e whatsapp.

Distribuir contido