Resultado de imagen de logo fse en galego     

Retorno actividade lectiva presencial con carácter voluntario para alumnado 2º Bacharelato

Enlace  resolución: 

 • Non poden acudir ao centro alumnado con síntomas compatibles co COVID-19 ou diagnosticados de COVID- 19, ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas o diagnosticado de COVID-19As familias vixiarán o estado de saúde e realizarán toma de temperatura todos os días antes de saír da casa para ir ao centro educativo. Se o alumno/a tivera febre ou síntomas compatibles con COVID-19 non deberá asistir ao centro debendo chamar ao seu centro de saúde ou ao teléfono 900 400 116 e avisando simultaneamente ao centro educativo.
 • Dado que a incorporación é voluntaria, o alumnado que presenta condicións de saúde que os fai máis vulnerables para COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión ou hipertensión arterial), poderá acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de xeito rigoroso.
 • Realizarase polos usuarios unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada cambio de clase con especial atención ao mobiliario e/ou outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario.
 • Ocupación das aulas e outros espazos; a distancia interpersonal mínima será de 2 metros.
 • desprazamento de grupos de estudantes polo centro reducirase ao mínimo.
 • O alumnado e profesorado ten a obriga de usar máscaras nos movementos
  que discorran polo centro.
 • hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de aula.
 • alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros
 • alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.
 • uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo
 • Recreos: Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 50 alumnos/as poida estar distanciado de dous en dous metros, independizando espazos do mesmo aforo.

Banco de libros ANPA

.

MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓNS

Seguindo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, procédese a publicar as programacións modificadas para o curso 2019/2020. 


 

PROGRAMACIÓNS POR CURSO


PROGRAMACIÓNS POR DEPARTAMENTO (para todos os cursos)

 

Últimos Artigos

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer