Resultado de imagen de logo fse en galego     

ADMISIÓN ALUMNADO

Publicadas listaxes de admisión alumnado no taboleiro do centro.

Tamén se poden consular na aplicación admisiónalumnado. 

O número de solicitudes non é superior ó de prazas ofertadas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE - EXAMES FINAIS CICLOS FORMATIVOS

O alumnado que desexe presentarse ás probas finais do mes de xuño debe poñerse en contacto co profesorado,  para coñecer as instrucións relativas a esas probas, con data límite o xoves 28 de maio.

Ademais, de ter algunha dificultade de medios informáticos que lle impidan realizar unha proba telemática, debe poñelo en coñecemento das titoras á maior brevidade posible.

Retorno actividade lectiva presencial con carácter voluntario para alumnado 2º Bacharelato

Enlace  resolución: 

 • Non poden acudir ao centro alumnado con síntomas compatibles co COVID-19 ou diagnosticados de COVID- 19, ou que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas o diagnosticado de COVID-19As familias vixiarán o estado de saúde e realizarán toma de temperatura todos os días antes de saír da casa para ir ao centro educativo. Se o alumno/a tivera febre ou síntomas compatibles con COVID-19 non deberá asistir ao centro debendo chamar ao seu centro de saúde ou ao teléfono 900 400 116 e avisando simultaneamente ao centro educativo.
 • Dado que a incorporación é voluntaria, o alumnado que presenta condicións de saúde que os fai máis vulnerables para COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión ou hipertensión arterial), poderá acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de xeito rigoroso.
 • Realizarase polos usuarios unha limpeza e desinfección dos postos de traballo en cada cambio de clase con especial atención ao mobiliario e/ou outros elementos susceptibles de manipulación, sobre todo naqueles utilizados por máis dun usuario.
 • Ocupación das aulas e outros espazos; a distancia interpersonal mínima será de 2 metros.
 • desprazamento de grupos de estudantes polo centro reducirase ao mínimo.
 • O alumnado e profesorado ten a obriga de usar máscaras nos movementos
  que discorran polo centro.
 • hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de aula.
 • alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros
 • alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase.
 • uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo
 • Recreos: Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 50 alumnos/as poida estar distanciado de dous en dous metros, independizando espazos do mesmo aforo.

Banco de libros ANPA

.

Últimos Artigos

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer