Skip to Content
Erasmus-Programas EuropeosLogotipos

Título de Bacharelato - Matrícula ABAU - Probas ABAU (Selectividade) 2021

SOLICITAR O TÍTULO DE BACHARELATO

(Trámite imprescindible para presentarse a ABAU).

 • Impreso cuberto cos datos do alumno-a, terás que cubrilo e imprimir 1 copia.

 • Seguir as instrucións para pagar as tasas.

Presentar os dous impresos entre o día 21 e 25 de maio na Secretaría xunto cos impresos da ABAU.

MATRÍCULA ORDINARIA ABAU (Selectividade)

O alumnado que desexe matricularse da ABAU, unha vez cuberta a documentación e pagadas as taxas da ABAU e do Título de Bacharelato, deberá entregar na secretaría do centro, entre o 21 e o 25 de maio, a documentación que se relaciona a continuación:

 • Fotocopia do DNI ou Pasaporte (no caso de estranxeiros).

 • Impreso de matrícula da ABAU. Cubrilo e imprimir 1 copia desde ese enlace.

 • Resgardo acreditativo de ter aboados os prezos públicos de matrícula: cubrir este impreso e imprimir 3 copias.

Importe do prezo de matrícula ABAU:

 • Ordinaria:  63,67 Euros

 • Familia numerosa - Categoría xeral: 31,84 Euros

 • Familia numerosa – Categoría especial: Gratuíta

O alumnado que alegue ser membro de Familia Numerosa, deberá aportar xunto co xustificante bancario, fotocopia compulsada do Título de Familia Numerosa.

 • Persoal das Universidades do SUG: Gratuíta. A gratuidade deberán acreditala mediante certificación dos respectivos Servicios de Persoal e, no caso de cónxuxe ou fillos, ademais por medio da fotocopia do libro de familia onde figure o matrimonio e o alumno/a.

 • Persoas con discapacidade (33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero: Gratuíta

EXAMES ABAU

Lugar, para o alumnado do IES Eusebio da Guarda: Facultade de Ciencias. Campus da Zapateira. A Coruña.

Datas convocatoria ordinaria: 8, 9 e 10 de xuño

Datas convocatoria extraordinaria: 13, 14 e 15 de xullo

Horario das probas

 

Máis información: CiUG 

ADMISIÓN E MATRÍCULA DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22

ADMISIÓN E MATRÍCULA DE ALUMNADO PARA O CURSO 2021-22
 

Publicáronse, as listaxes provisionais de alumnos admitidos e non admitidos para o curso 2021-2022.

As listaxes poderán consultarse:

 • Presencialmente: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios.
 • Telemáticamente: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

As persoas interesadas no procedemento de admisión poderán formular reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

A estimación ou desestimación das reclamacións formuladas fronte as listaxes provisionais, entenderase realizada a través das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas, que serán publicadas antes do 15 de maio de 2021.

----------------------------------------------------------------
 
SOLICITUDES DE ADMISIÓN (para alumnado de fora do centro. O alumnado deste centro ten garantida praza para o próximo curso):
Presentar as solicitudes de admisión entre o 1 e 22 de marzo de 2021.
 • Na Sede electrónica da Xunta.

 • Na aplicación Admisión de alumnado da Consellería de Educación seguindo o método 1 da aplicación (Neste caso hai que presentar tamén a solicitude e a documentación na secretaría do centro que se solicita en primeiro lugar).

 • Na Secretaría do Centro que solicita en primeiro lugar ou en calquera dos Rexistros que establece a Lei de Procedemento Administrativo Común. Hai impresos dispoñibles na Conserxería do Instituto e tamén máis abaixo (en documentos adxuntos: “Solicitude admisión...”.

NOTA INFORMATIVA:
 • Que, cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite en primeiro lugar, na que se poderá facer constar unha relación de ata 5 centros mais por orde de preferencia, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 • Que o alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

DOCUMENTACIÓN e MÁIS INFORMACIÓN: ver máis abaixo en Adxuntos.
 
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremos: do 25 de marzo ata o 7 de abril.
Listados:
 • Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 25 de abril.

 • Reclamacións contra as listaxes provisionais: no prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

 • Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: antes do 15 de maio.

 
FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA NA ESO E BACH (para o alumnado do centro e para o alumnado novo que foi admitido no proceso de Admisión descrito previamente):
 • Prazo para a matrícula ordinaria: a finais de xuño-inicio de xullo de 2021 (informarase con anticipación).
 • Prazo para a matrícula extraordinaria: principios de setembro de 2021 (informarase con anticipación).

Convócase o XVI Concurso Literario Rita Suárez Amado

Convócase o XVI Concurso Literario Rita Suárez Amado

 

PROTOCOLO COVID-19 DO IES EUSEBIO DA GUARDA PARA O CURSO 2020-21

 

PROTOCOLO COVID-19 DO IES EUSEBIO DA GUARDA PARA O CURSO 2020-21

 

RECORDATORIO DE NORMAS COVID. 18 xaneiro de 2021 

Estase a recordar ao alumnado as normas do protocolo COVID. Aproveitamos tamén para informar ás familias:

ORDEN do 26 de xaneiro de 2021, punto 1.5 do Anexo (DOG do 26 de xaneiro):  “As persoas que sexan consideradas caso sospeitoso ou probable de infección polo virus SARS-CoV-2, por ter infección respiratoria aguda grave con cadro clínico ou radiolóxico compatible co COVID-19, ou que estean pendentes dos resultados de probas diagnósticas por este motivo, as que sexan consideradas como caso confirmado con infección activa e as consideradas contacto estreito dun caso sospeitoso, probable ou confirmado, deberán seguir as condicións de illamento ou corentena que lles sexan indicadas dende os dispositivos asistenciais ou de saúde pública, sen poder abandonar o seu domicilio o lugar de illamento ou corentena en ningún caso, salvo autorización expresa do servicio sanitario por causas debidamente xustificadas”. Nestos caos pregámoslles que se poñan en contacto coa Dirección do centro antes de enviar aos seus fillos ou fillas ao instituto. 


Ante calquera síntoma, sexa cal sexa, NON SE PODE ACUDIR AO INSTITUTO, aínda que haxa exames. Neste caso, as ausencias serán comunicadas e xustificadas polas familias mediante chamada ou correo electrónico.

Ventilación máxima nas aulas en todo momento.

Non pode haber intercambio de material entre o alumnado.

Cada alumno/a estará no seu sitio á entrada, saída e durante as clases, sen desprazarse pola aula. O alumnado de bacharelato pode quedarse na aula durante os recreos para estudar, sempre no seu sitio.

Non se pode ir a outras aulas.

Nos corredores, escaleiras… o alumnado desprazarase en fila, mantendo a distancia de seguridade e sen deterse.

No Instituto, recreos (patio, pista…) e fora do centro, hai que seguir cumprindo as normas: máscara, distancia de seguridade…


Protocolo de actuación COVID-19 do IES Eusebio da Guarda (actualización do 8 de outubro).

Plan de continxencia

Vídeo de ventilación das aulas controladas con medidores CO2

  

 

---------------------------------------------------------------

NOTA: Ante a posibilidade de aparición de casos confirmados de positivo de COVID19, esta Dirección seguirá o protocolo establecido polas autoridades sanitarias, que respecta a Lei de Protección de Datos. Os responsables dos centros educativos o serán tamén de gardar a confidencialidade en caso de que un/unha alumno/a dea positivo en coroavirus polo que  o Centro debe protexer o seu anonimato e evitar estigmatizalo/a. O persoal do centro docente, tal como é preceptivo para os traballadores do sistema sanitario, deberá observar en todo momento o tratamento confidencial da identidade e datos dos casos que sexan sospeitosos ou confirmados.
De forma inmediata, comunicarase a incidencia ás Xefaturas Territoriais de Educación e de Sanidade. Esta última poñerase en contacto coas familias que poderían verse afectadas.
Este curso necesitamos de forma especial o apoio de toda a Comunidade Educativa para superar as complicacións que xurdirán, pero o Eusebio está a poñer e actualizará todas as medidas para minimizar o efecto desta pandemia.

---------------------------------------------------------------

Vídeo de medidas individuais no Instituto:

 Vídeo Medidas de circulación no Instituto:

 

 

 

 

 

n/d

PAREANDO... (Álvaro Cunqueiro homenaxeado polo alumnado de 2ºA e C de ESO)

PAREANDO...

Seguindo coa estela creativa de Álvaro Cunqueiro neste ano de homenaxes na súa honra, o alumnado de 2º ESO A e C estivo estas últimas semanas “pareando”, invención léxica verbal que lle acae moi ben o que realizaron: “acción de crear pareados”. Así pois, os rapaces e rapazas destes cursos, coordinados pola súa profesora de Lingua Galega e Literatura Teresa Pastor Novo, mergulláronse no mundo poético e e elaboraron pareados con colaxes, reafirmando dúas célebres frases: “a pintura (imaxe) é un poema sen palabras” (Horacio) e “a pintura (imaxe) é poesá visible” (Leonardo da Vinci). Nesta ocasión, o alumnado fixo unha “maridaxe” (termo culinario que sería moi do gusto do autor mindoniense) entre palabras e imaxes. 

Visita ao CIC do alumnado de STEMbach

O pasado 24 de Marzo o alumnado do StemBach realizou unha visita ao CICA (Centro de Investigacións Científicas avanzadas) da Universidade da Coruña. Alén de coñecer as instalacións do centro e o seu funcionamento, durante dúas horas puidemos coñecer de primeira man o traballo diario dos diferentes grupos de investigación. Os investigadores/as compartiron o seu tempo connosco, e foron explicando os detalles dos seus proxectos de investigacións nos propios laboratorios do centro. Queremos agradecer ao director do centro, Jaime Rodríguez e a todo persoal investigador pola súa colaboración e amabilidade.

O Club de Letras do Eusebio saíu de roteiro pola Coruña vella

O luns 26 de abril o Club de Letras do Eusebio saíu de roteiro pola Coruña vella, polo corazón da nosa cidade, rendendo homenaxe a esas persoas coidadoras que hoxe dan nomes ás rúas da súa parte máis moderna e lembrando todo o ben que teñen feito pola cidadanía. Acompañados por Ana Torres, Laura Veiga e Dulce Fernández, e respectando en todo momento as indicacións de seguridade, doce alumnos e alumnas percorreron a cidade aprendendo con sabias explicacións de voluntarios/as acompañantes como Charo Soto, exprofesora do instituto, Isabel Ruso, directora do mesmo, e Xurxo Souto, animador cultural. Foi unha tarde moi fermosa e enriquecedora, aprendendo sobre a historia da nosa cidade, que é tamén a nosa historia. Grazas a todos e a todas por facelo posible.
 
 

23 de abril de 2021: Día mundial do libro

23 de abril de 2021: adicamos este ano o Día do Libro ás coleccións de libros antigos de literatura xuvenil da editorial Araluce que conservamos e mostramos na nosa biblioteca.

Cribado Covid-19 para alumnado de 12 a 17 anos

Achegamos o correo recibido polo Centro Cribado Covid-19:

"Bo día,
Comunicámoslles que o vindeiro luns, 19 de abril, comezará  un programa para a detección de SARS-CoV-2 con mostra de saliva en poboación asintomática de 12 a 17 anos coa colaboración das oficinas de farmacia da provincia da Coruña.

Por este motivo, solicitamos a súa colaboración para informar o alumnado e as familias sobre a existencia deste programa, para que asistan á súa farmacia de referencia onde lles informarán sobre o procedemento de toma de mostra e lles proporcionarán o tubo de recollida.

Trátase dunha campaña de detección de poboación asintomática, polo que se unha persoa ten síntomas compatibles deberá contactar con seu centro de saúde.

Moitas grazas pola colaboración na difusión deste programa."

 

Máis información no Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña

 

40 cabodano de Álvaro Cunqueiro (1911 - 1981)

 MIL PRIMAVERAS MÁIS NO EUSEBIO…....”

 

Co fin de honrar esta efeméride, o alumnado de 2º ESO (grupos A e C) e o de 1º BACH (grupos A, E, F e G), coordinados pola súa profesora de Lingua Galega e Literatura Teresa Pastor Novo elaboraron as súas particulares homenaxes desenvolvendo as seguintes facetas deste autor:

 

Narrador: elaboración de semblanzas do realismo máxico cunqueiriano, coa descrición e ilustración de animais inventados, seguindo a estela da Fauna máxica do autor mindoniense, contida na súa obra Escola de menciñeiros.

 

Poeta: como o alumnado de 1º BACH estudou na 1ª avaliación a literatura medieval, agora trataron a vangarda do Neotrobadorismo, sendo Cunqueiro un dos seus máximos representantes, en obras tan singulares como Cantiga nova que se chama riveira. Como se de auténticos trobadores e trobairitzes se tratase, o alumnado elaborou cantigas neotrobadorescas do século XXI.

 

Lexicógrafo: seguindo a inmensa capacidade creativa de Cunqueiro ao inventar palabras, eles tamén crearon un particular dicionario de termos inventados, con cadanseus exemplos, para darlle un carácter máis didáctico, seguindo o modelo da obra Contribución ao léxico deÁlvaro Cunqueiro (RAG/ ILG), que recompila a imaxinación semántica do autor de Terra de Miranda (Mondoñedo).

 

Esta exposición atópase nos vidros que pechan o claustro do patio interior, planta baixa do edificio histórico.

 

Teresa Pastor Novo

CONFERENCIA NO CIRCO DE ARTESÁNS: “O INSTITUTO coruñés/IES "Eusebio da Guarda": un centro vivo que continúa creando Historia"

CONFERENCIA NO CIRCO DE ARTESÁNS: “O INSTITUTO coruñés/IES "Eusebio da Guarda": un centro vivo que continúa creando Historia" a cargo da profesora de Historia do IES Eusebio e Directora do mesmo Mª Isabel Ruso de Lago.

Día 14 de abril (mércores) ás 19:30 h.

Gañadores do XV Concurso literario Rita Suárez Amado e Entrega dos premios

XV Concurso Literario Rita Suárez Amado

Acta do xurado:

(Facer clic na imaxe para ver o documento completo)

 

Entrega de premios:

A ENTREGA DE PREMIOS desenvolveuse o pasado xoves 25 de marzo nun acto presidido polos pais de Rita Suárez Amado, Carmen e Juan, polo Sr. Don Gonzalo Trenor, Delegado Territorial da Xunta na Coruña, D. Jesús Javier Celemín Santos, Cuarto tenente de alcaldesa, Concelleiro de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria e Emprego, Sr. Don Xurxo Couto, Deputado de Cultura, Políticas de Igualdade de Xénero e Normalización Lingüística da Deputación da Coruña, D. Manuel Regueiro, Director da Área de Alta Inspección de Educación, en representación da Delegación do Goberno, dona Mónica Santiso, presidenta da ANPA,  Acompañounos, como é habitual, a familia de Rita e a súa irmá, Alba, dirixiu aos asistentes unhas emotivas palabras. A presidenta da Asociación contra o Cancro da Coruña, Elena Viturro, tamén honrounos coa súa presenza

A Comunidade Educativa do Instituto Eusebio da Guarda quere transmitir a súa orgullosa felicitación aos premiados e anima a todos aqueles que teñan inquietudes literarias a participar o curso  2017-18 no seu certame literario.

 

 Fotos:

 Vídeos:

 

 

De profesión: arqueólog@

De profesión: arqueólog@

Durante os meses de febreiro e marzo os estudantes de 1º da ESO estiveron traballando na aula como verdadeiros arqueólogos e arqueólogas da Prehistoria coordinados pola súa profesora de Xeografía e Historia Paula Cadaveira. Para iso, nun primeiro momento, realizaron os seus propios xacementos e logo escavaron os dos seus compañeiros con ferramentas e técnicas específicas. Logo limparon, restauraron e analizaron as pezas que foron atopando para determinar a que período pertencían: Paleolítico, Neolítico ou Idade dos Metais.

Pensamentos e eperanzas daquel marzo inolvidable

Participa a profesora Beni Vidal, profesor de Lingua e literatura galegas e Coordinadora de Barcharelato.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut