Skip to Content

Ciclo Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados

Credit.png
Recoñecemento créditos Ciclo Superior - Carreira universitaria

CICLO SUPERIOR DE SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOSInformación xeral da Xunta sobre o ciclo.Ver presentación. Identificación do ciclo:· Denominación: Sistemas Electrotécnicos e Automatizados.· Nivel: formación profesional de grao superior.· Duración: 2.000 horas.· Familia profesional: electricidade e electrónica.Requisitos de matrícula:Acceso directo:· Posuír o título de Bacharelato ou equivalente.· Posuír o ciclo medio.Acceso mediante proba:· Poden acceder mediante proba as persoas que non reúnan os requisitos académicos e teñan cumpridos os 19 anos de idade incluídos os que os cumpran no ano de realización da proba.Acceso a outros estudos:A obtención do título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos e Automáticos da lugar a:

 • Acceso directo a calquera outro ciclo formativo de grao superior.
 • Acceso directo a estudios universitarios de grao, nos que se recoñecerá diferentes créditos  ECTS dependendo da titulación.

  Perfil profesional do título:As ocupacións e os postos de traballo más salientables son os seguintes:- Técnico instalador electricista, encargado de obra, xefe de equipo ou capataz  para:

 • Instalacións de automatización industrial.
 • Vivendas e edificios.
 • Locais especiais.
 • Iluminación exterior.
 • Liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica.
 • Centros de transformación.
 • Instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios
 • Redes de voz e datos.
 • Fibra óptica.
 • Mantemento de instalacións industriais.
 • Fotovoltaica.

– Verificador e supervisor de instalacións eléctricas.- Mantedor de instalacións eléctricas.- Proxectista en oficina técnica de instalacións de electrificación para:

 • Vivendas e edificios.
 • Locais especiais.
 • Iluminación exterior.
 • Liñas eléctricas de distribución de enerxía eléctrica e centros de transformación.
 • Instalacións de antenas e de telefonía para vivendas e edificios

Módulos profesionais de primeiro ano:· Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicación· TV.· Telefonía.· Redes informáticas.· Fibra óptica.· Sistemas e circuítos eléctricos· Sistemas eléctricos de corrente alterna.· Medidas en instalacións eléctricas.· Máquinas eléctricas.· Electrónica.· Técnicas e procesos  en instalacións eléctricas· Instalacións interiores en vivendas e edificios.· Locais comerciais.· Instalacións industriais.· Liñas de baixa tensión.· Instalacións de iluminación interior e exterior.· Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas· Instalacións automáticas industriais.· Automatismos industriais cableados.· Automatismos industriais programados.· Formación e orientación laboral· Prevención de riscos laborais.· Dereito do traballo.· Contratos de traballo.· Seguridade social e emprego.· Procura de emprego. Módulos profesionais de segundo ano:· Desenvolvemento en redes eléctricas e centros de transformación· Redes e liñas de alta tensión.· Redes e liñas de baixa tensión.· Centros de transformación.· Documentación técnica en instalacións eléctricas· Debuxo técnico.· Orzamentos.· Proxectos.· Configuración de instalacións domóticas e automáticas· Montaxe.· Verificación e mantemento.· Configuración de instalacións eléctricas· Instalacións de enlace.· Iluminación e Eficiencia Enerxética.· Instalacións solares fotovoltaicas.· Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas· Aprovisionamentos.· Xestión de almacéns.· Dirección de obras.· Posta en servizo.· Xestión de residuos.· Empresa e iniciativa emprendedora· A empresa e o seu contorno.· Creación e posta en marcha dunha empresa.· Proxecto de sistemas electrotécnicos e automáticos· Formación en centros de traballoPrácticas en empresas do sector Prácticas en empresas:Ó remate da formación modular realízase un trimestre de prácticas na empresa. As empresas que colaboran có noso instituto son, entre outras:

 Créditos e materias recoñecidas nas titulacións universitarias oficiais de grao para os titulados en formación profesional de grao superior.http://www.udc.es/export/sites/udc/eps/_galeria_down/estudos/graos/Reconocimiento_FP_G01G02G03G04.pdf    book | by Dr. Radut