Saltar navegación.
Inicio

Circular informativa de fin de curso

Circular informativa de fin de curso.

Horario e actividades do mes de xuño:

 • Tal e como se informou en circular anterior, mantense o mesmo horario do resto do curso.

 • Día 9 de xuño, domingo: Festival de fin de curso da ANPA.

 • 21 xuño, venres: Último día de curso. Entrega notas en Educación Infantil e Primaria. As clases rematan ás 13:00, hora á que tamén sairán do centro os autobuses de transporte escolar.

 • 26 xuño, mércores: Entrega de notas de secundaria ás 11:00 horas. Non hai transporte.

  Matrícula:

 Só é preciso matricular os alumnos ou alumnas novos/as no colexio e os que cursen Educación secundaria. As datas de matrícula son:

 • Alumnado de Infantil e Primaria: Do 20 ao 30 de xuño.

 • Alumnado de Secundaria:

  • Co curso aprobado en xuño: Do 25 de xuño ao 10 de xullo.

  • Con materias pendentes para setembro: Ata o 10 de setembro.

Para a formalización da matrícula, débese cubrir e asinar o impreso que será facilitado na secretaría e que tamén se poderá descargar na páxina web do centro.(Ao alumnado do centro que se matricule en secundaria, facilitarémoslle un sobre con toda a documentación).

Os usuarios de comedor deberán tamén entregar o impreso Anexo II:modelo de autodeclaración e especificacións, a fin de calcular a cantidade a aboar por día de servizo. Este impreso tamén se enviará ás familias en canto nos chegue da Consellería.

 

Libros de texto:

Lembramos que as familias que foron beneficiarias do fondo solidario no curso 2018/2019 deberán devolver ao centro estes libros.

A falta de devolución, será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2019/20.

Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de Educación Primaria.

A información completa pódese consultar na páxina web do centro.

 

Datas e procedemento de devolución dos libros de texto por parte das familias:

A recollida dos libros en E. Primaria realizarase na propia aula por parte dos titores e en secundaria os libros entregaranse en secretaría. As datas de devolución comunicarémolas en circular que enviaremos proximamente.

 

Libros biblioteca:

A data máxima de devolución dos libros da biblioteca que o alumnado ten en concepto de préstamo será o venres 21 de xuño. Xuntamos circular informativa da biblioteca sobre os préstamos para o verán.

 

Fondo solidario de libros de texto, axudas libros de texto e material escolar.

As axudas asignaranse en función da renda per cápita familiar correspondente ao ano 2017, que debe ser igual ou inferior a 9000€, sendo requisito imprescindible ter devoltos os libros de texto do ano 2018/2019 (enviarase unha circular posterior cos días de recollida de libros).

 

 • Fondo solidario de libros de texto: para 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de Ed. Secundaria.

 • Axuda para adquirir libros de texto: 1º e 2º de Ed. Primaria.

 • Axudas para adquirir material escolar: de 1º de E. Primaria a 4º da ESO. Renda per cápita inferior ou igual a 5400 €.

 

A solicitude, unha por familia, poderá realizarse no centro e tamén de maneira telemática, accedendo á aplicación de acceso: https://www.edu.xunta.es/fondolibros.

 

Prazo de presentación de solicitudes: desde o día 21 de maio ata o 21 de xuño de 2019

 

Documentación a presentar: Impresos Anexo I e II (que xuntamos) e libro de familia (orixinal e copia) sempre que autoricen a consulta telemática de datos.

 

Para máis información poden consultar a orde na seguinte ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190520/AnuncioG0534-060519-0006_gl.html

 

 

   

Apertura proceso de admisión 19/20

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2019-2020

 IMPRESO DE ADMISION. MODELO ED 550B

 NOTA INFORMATIVA

 Normativa reguladora:

 -DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 245 - 26/12/2012)

 -ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos (DOG 53 - 15/03/2013)

 -ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 22 – 1/02/2017)

 Reserva de praza

             Aos alumnos/as actuais do centro realízaselle a reserva automática, agás que os seus pais/nais ou titores legais manifesten o contrario. 

 Solicitude de admisión:

             Presentará a solicitude de admisión o alumnado de novo ingreso que queira solicitar praza neste centro. A solicitude será única e o prazo de presentación será do 1 ao 20 de marzo.

 Presentación de solicitudes:

 1.- De forma electrónica:

 - As solicitudes de admisión  cúbrense mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e entrégase no centro.

 - Pódese cubrir na aplicación anterior e presentala en SEDE ELECTRÓNICA.

 2.- De forma presencial: na secretaría do centro indicado como primeira opción.

 Documentación a entregar:            

 -       Solicitude de admisión: formulario normalizado (ED550B) ANEXO II dispoñible na secretaría do centro, na aplicación admisionalumnado (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web do centro.

 -         Fotocopia do libro de familia onde figure o alumno/a.

 -         D.N.I da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando deneguen a consulta telemática de datos.

 -        Certificado de empadroamento no caso de solicitar servizos complementarios.

 -         Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, de darse o caso.

 -         No caso de alumnado con necesidades específicas de apoio, documentación que acredite as circunstancias alegadas.

             A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos/as proxenitores/as, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

             No suposto de alumnado afectado por violencia de xénero non será esixible o previsto no parágrafo anterior.

 Publicación de admitidos/as:

 - Listaxe provisional de admitidos e non admitidos: publicarase antes do 25 de abril. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

 - Listaxe definitiva: Antes do 15 de maio.

 Formalización de matrícula:  

             A formalización de matrícula deberá axustarse ao modelo normalizado Anexo III (dispoñibletamén na secretaría ou na páxina web do centro) e terá lugar nos seguintes prazos:

             Infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño

             Secundaria:     

             Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo

             Prazo extraordinario (alumnado con materias pendentes en xuño): do 1 ao 10 de setembro

 Nota informativa

 ·         Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro que solicite praza en primeiro lugar. A infracción neste punto determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 ·         O alumnado actual ten garantía de permanencia no centro. Se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 ·         O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

 ·         O CPI “Fonte Díaz” está adscrito ao IES Fontiñas e ao IES Pontepedriña.

 ·         Os servizos complementarios que ofrece o centro son o de comedor (O. 21 de Febreiro de 2007 e D. 132/2013) e transporte escolar (Instrucción 3/2017 da Secretaría Xeral Técnica).

 

 

 

 

Distribuir contido