Principios de identidade

Principios de identidade

Non confesional

Coeducación

Favorecendo a participación equilibrada de ambos sexos.

Formación integral

Participación de toda a Comunidade Educativa.

Integración e non discriminación de ningún alumno polas súas características raciais, sociais e de capacidade persoais.

Convivencia democrática

  • Paz, cooperación e solidariedade
  • Rexeitando todo tipo de violencia.
  • Respecto e defensa da Natureza.
  • Potenciación da capacidade de innovación.
  • Autoridade
  • Baseada no respecto mutuo entre tódolos membros da comunidade Educativa.

Apertura ó entorno

Aberto á actuación e colaboración, dentro da lexislación vixente, de todas aquelas institucións, organizacións ou empresas, de carácter público ou privado que contribúan ó cumprimento dos obxectivos propostos no P.E.C.

Xestión participativa do Centro

Baseada no principio de participación democrática e seguindo o establecido na normativa vixente.

Distribuir contido