Iniciar sesión: Acceso

Lingua galega

25º ANIVERSARIO

LISTA PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUIDO 2019-2020

Xa pode consultar a lista provisional de admitidos e excluidos para o curso 2018-2019 no taboleiro do centro ou premendo aquí

2 DE ABRIL DIA MUNDIAL DO AUTISMO

    

       

ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2019-2020

 PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020

A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. 

CALENDARIO

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN: Do 1 ao 20 de Marzo as 14:00h.

As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial (ED550B) Anexo II, se poderán recoller en secretaría. Tamén estará disponible na sede electrónica da xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.     e deberán ser presentadas na Secretaría do colexio en calquera dos días lectivos do 1 de marzo ao 20 de marzo, (horario de 9,00 h. a 14,00h.) debendo ir acompañadas da copia do DNI do alumno/a, da copia do libro de familia ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a.

No caso de optar a un curso de Primaria, deberán achegar tamén certificación de matrícula do centro de procedencia.

En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou sentencia xudicial.

PRAZO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN: Do 23 Marzo ao de 13 abril ata as 14:00h. 

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación é do 23 de marzo ao 5 de abril; porén, para facilitar trámites e viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de: domicilio fiscal, renda, condición de familia numerosa e discapacidade do alumno/a, do proxenitor/a, do titor/a ou dos irmáns/ás cando a persoa interesada denegué a consulta automática de datos (art. 17.1).

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO

    • Antes do día 25 de abril.- Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello escolar do centro no prazo de cinco días hábiles.

    • Antes do 15 de maio: Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos. Contra esta resolución poderase interponer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño. Presentación do anexo III

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa matrícula na Secretaría do Centro,  do 20 ao 30 de xuño (de 9:00 h a 14:00 h). Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida. 

 MÁIS INFORMACIÓN

1.-NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

- Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG 26/12/2012)

- Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos. (DOG 15/03/2013).

-  Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos. (DOG 01/02/2017).

- Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.

- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administativo común das administracións públicas.

- Instrucións da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:

Cursos de Educación Infantil Cursos de Educación Primaria

Cursos de Educación Infantil

Cursos de Educación Primaria

Postos dispoñibles

(1)

Postos dispoñibles

(1)

 

Cuarto (3 anos)……… 41

Quinto (4 anos)……… 13

 Sexto (5 anos)……… 27

 

 6

 0

 0

 

Primeiro………….   13

Segundo…………   2

Terceiro…………    0

Cuarto  ………..    12

Quinto    .………   0

Sexto      …………  8

 

9

0

0

0

0

0

(1)Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15)

3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

A áreae influencia deste Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello. Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES  URBANO LUGRÍS.

4.- RECURSOS DOS QUE DISPÓN O CENTRO

• Profesorado Especialista en E. Infantil, E. Primaria, E. Física, Música, Inglés, Relixión Católica e Evanxélica.

• Coidador.

• Departamento de Orientación Escolar:

-  Orientadora.

- Profesorado especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

• Aulas de PT.

• Aula de AL.

• Aula de Música.

• Aulas con dotación TICs.

• Todas as aulas están equipadas con ordenador, proxector e pantalla.

• Biblioteca.

• Salón de Actos, dotado con equipo de proxección.

• Sala de audiovisuais, dotado con equipo de proxección.

• Pavillón polideportivo.

• Comedor escolar.

• Servizo de madrugadores.

• Parque Infantil.

• Patios exteriores de E. Infantil e Primaria.

• Patios cubertos.

 5.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

 - Comedor Escolar.

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

* Horario da ANPA: 9:00 a 10:00 e de 16:00 a 17:00 h de  luns a venres.

 e-mail: anpa_safa@hotmail.com

- Lexislación aplicable:

. Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 06/02/2007). 

. Orde do 21 de febreiro de 2007, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/03/07).

- Madrugadores (7:30 - 9:00h).  

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

* Horario da ANPA: 9:00 a 10:00 e de 16:00 a 17:00 de luns a venres.

e-mail: anpa_safa@hotmail.com

 3.- Outras actividades extraescolares

A ANPA informará durante o mes de setembro sobre outras actividades que se poidan organizar. 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE

A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

. A presentación da solicitude fóra de prazo.

. A presentación de máis dunha solicitude.

. As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.

. As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflita datos que non se axusten ás circunstancias reais.

 As familias poderán consultar o estado da tramitación das súas solicitudes a través da aplicación: admisionalumnado(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado),utilizando o código de solicitude e o nº do DNI da persoa solicitante(Art. 13.3).

 PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O DOCUMENTO

 

 

BENVIDOS/AS AO NOSO COLEXIO!

Enderezo: Ronda de Outeiro, 211 15007 A Coruña

Teléfono: 881 960 316   FAX: 881 960 322

Correo electrónico: ceip.sagrada.familia@edu.xunta.es

DIA ESCOLAR DA PAZ E NON VIOLENCIA.

 

O 30 de xaneiro celebramos todos xuntos no pavillón o Dia da Paz. Primeiro os nenos de 1º e 2º  destacaron a importancia e valor   

da Educación para a Paz,cunhas frases de Malala, Premio Nobel da Paz 2014.

A continuación todos bailamos todos xuntos a canción "Bajo el mismo sol". 

 Prema nestes dous enlaces para ver todas as fotos e os vídeos do baile

Tamén podes acceder aos videos dende a pestaña mediateca (acceso como convidado) desta páxina web ou premendo aquí

COIDEMOS O MEDIO AMBIENTE

Os alumnos de sexto de E. Infantil e os de sexto C de E.Primaria quérennos concienciar có coidado do medio ambiente.

Esta é a mensaxe que os alumnos de sexto C están a difundir polas aulas do colexio:

"Vimos de 6º C e quermos dar unha mensaxe sobre a tala das árbores.

Non podedes provocar incendios e tampouco tirar cousas ao chan; se podedes, tamén reciclar os papeis.

Estamos facendo un proxecto con esta pegatina na que hai moitas árbores pedindo AXUDA"

   *Deseñador da pegatina; Nahum Martínez Blanco

Este coidado do medio ambiente debe comezar polo entorno máis próximo, por iso os nenos de 6º de E. Infantil fixeron uns carteis para concienciarnos sobre este asunto.

      

 Tamén aprenderon a reciclar papel có que fixeron unhas fermosísimas postais navideñas para as familias e para enviar a distintos organismos, entre eles ao alcalde, a SOGAMA, a Naturizo... Sabemos que as recibiron porque mostraron o seu agradecemento nos seus facebooks: SOGAMA "Por unha galiza sostible"  e NATURIZO., e o Sr. Alcalde contestou por  correo electrónico e correo postal (prema paor velo) 

Tamén podes ver a información ofrecida pola Voz de Galicia

 

                    

Podedes ver todas as imaxes na galeria premendo sobre este enlace.

PROXECTO junTOS eduCANdo

 O martes 11 de decembro os nenos de Educación Infantil recibiron unha visita moi especial. Os terapeutas ocupacionais Daniel Ramos e Miriam Vizcaíno chegaron acompañados de Nana e Gym, dous cans de terapia/intervención para presentar no noso cole o proxecto "JunTOS eduCANdo".

Este proxecto pretende que, có traballo conxunto de terapeutas e mestres, os nenos poidan obter o maior beneficio do programa educativo e do xogo inclusivo dentro do ámbito escolar.

Ogallá poidamos contar con eles polo que resta de curso! 

            

            
             
      

       

 

            

GAÑADORES DO CONCURSO DE DOCES DO OUTONO

Xa temos os gañadores do concurso de doces!  Noraboa!

A decisión foi moi difícil, dado a calidade e orixinalidade de tan saborosos postres. Moitas grazas a todos  pola vosa participación.

MAGOSTO

Este ano non puidemos celebrar o magosto no exterior por causa do mal tempo. O que non faltou foi o asado das castañas grazas ás nais e profesores que sempre colaboran nesta tarea.        

            

SAMAIN

Estes dias estamos a celebrar o Samain  con moitas actividades.  A que dixen Sorprendido  Sorprendido

Animádevos a participar no concurso de reposteria! Con él rematamos o Samaín e ímonos preparando o magosto

 

Ademáis o equipo da biblioteca decoraron a entrada  cunha selección de contos arrepiantes e logo convidáronnos a unhas sesións de contacontos.

            

 En educación infantil convidaron a todas as familias a participar nun concurso de cabazas coas que decoraron os corredores. Prema aqui para velas todas na galería