Iniciar sesión: Acceso

Lingua galega

25º ANIVERSARIO

AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019-2020

No DOG do luns 20 de maio publícase a convocatoria do fondo solidario de libros de texto e a de axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

Prazo de presentación: A presentación de instancias será ata o 21 de xuño do 2019.

A presentación da solicitude única (libros e materiais) pódese facer:

BENVIDOS/AS AO NOSO COLEXIO!

Enderezo: Ronda de Outeiro, 211 15007 A Coruña

Teléfono: 881 960 316   FAX: 881 960 322

Correo electrónico: ceip.sagrada.familia@edu.xunta.es

DIA DAS LETRAS GALEGAS

O xoves 16 de maio xuntámonos todos os cursos no pavillón para celebrar o "Dia das letras galegas", adicado este ano a Antón Fraguas.

Recitamos todos xuntos "A voda da mosca e a pulga" e os alumnos de 6º recordaron a súa biografía e bailaron a muiñeira.

Prema aqui para acceder a galería de fotos e prema sobre este enlace para ver o vídeo do baile.

Rematamos coa recollida de cada curso dun libro para a biblioteca de aula.

   

LISTA PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO E EXCLUIDO 2019-2020

Xa pode consultar a lista provisional de admitidos e excluidos para o curso 2018-2019 no taboleiro do centro ou premendo aquí

ADMISIÓN E MATRÍCULA CURSO 2019-2020

 PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2019-2020

A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. 

CALENDARIO

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ADMISIÓN: Do 1 ao 20 de Marzo as 14:00h.

As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial (ED550B) Anexo II, se poderán recoller en secretaría. Tamén estará disponible na sede electrónica da xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado.     e deberán ser presentadas na Secretaría do colexio en calquera dos días lectivos do 1 de marzo ao 20 de marzo, (horario de 9,00 h. a 14,00h.) debendo ir acompañadas da copia do DNI do alumno/a, da copia do libro de familia ou documentación acreditativa do requisito de idade do alumno/a.

No caso de optar a un curso de Primaria, deberán achegar tamén certificación de matrícula do centro de procedencia.

En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou sentencia xudicial.

PRAZO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN: Do 23 Marzo ao de 13 abril ata as 14:00h. 

O prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremación é do 23 de marzo ao 5 de abril; porén, para facilitar trámites e viaxes ao Centro, poderán achegala coa solicitude.

Só será necesario presentar a documentación relativa aos criterios de: domicilio fiscal, renda, condición de familia numerosa e discapacidade do alumno/a, do proxenitor/a, do titor/a ou dos irmáns/ás cando a persoa interesada denegué a consulta automática de datos (art. 17.1).

A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DO ALUMNADO ADMITIDO

    • Antes do día 25 de abril.- Publicación da resolución provisional de admitidos e non admitidos. A listaxe ou listaxes que se publiquen terán carácter provisional e poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello escolar do centro no prazo de cinco días hábiles.

    • Antes do 15 de maio: Publicación da resolución definitiva de admitidos e non admitidos. Contra esta resolución poderase interponer recurso de alzada ante o responsable da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun mes

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA: Do 20 ao 30 de xuño. Presentación do anexo III

O alumnado admitido no Centro formalizará a súa matrícula na Secretaría do Centro,  do 20 ao 30 de xuño (de 9:00 h a 14:00 h). Se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida. 

 MÁIS INFORMACIÓN

1.-NORMATIVA REGULADORA DE ADMISIÓN

- Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. (DOG 26/12/2012)

- Orde do 12  de marzo de 2013, pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros sustentados con fondos públicos. (DOG 15/03/2013).

-  Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos. (DOG 01/02/2017).

- Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia.

- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administativo común das administracións públicas.

- Instrucións da Xefatura Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O. U.

2.- OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES:

Cursos de Educación Infantil Cursos de Educación Primaria

Cursos de Educación Infantil

Cursos de Educación Primaria

Postos dispoñibles

(1)

Postos dispoñibles

(1)

 

Cuarto (3 anos)……… 41

Quinto (4 anos)……… 13

 Sexto (5 anos)……… 27

 

 6

 0

 0

 

Primeiro………….   13

Segundo…………   2

Terceiro…………    0

Cuarto  ………..    12

Quinto    .………   0

Sexto      …………  8

 

9

0

0

0

0

0

(1)Postos escolares a disposición da comisión de escolarización para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (art. 3 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15)

3.- ÁREA DE INFLUENCIA E IES DE ADSCRICIÓN DO CENTRO

A áreae influencia deste Centro ao obxecto de aplicar a puntuación que corresponda por proximidade do domicilio ou do centro de traballo, é a que figura no mapa de zonas educativas proporcionado polo Concello. Aos efectos de continuidade dos estudos de educación secundaria obrigatoria o Centro está adscrito ao IES  URBANO LUGRÍS.

4.- RECURSOS DOS QUE DISPÓN O CENTRO

• Profesorado Especialista en E. Infantil, E. Primaria, E. Física, Música, Inglés, Relixión Católica e Evanxélica.

• Coidador.

• Departamento de Orientación Escolar:

-  Orientadora.

- Profesorado especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

• Aulas de PT.

• Aula de AL.

• Aula de Música.

• Aulas con dotación TICs.

• Todas as aulas están equipadas con ordenador, proxector e pantalla.

• Biblioteca.

• Salón de Actos, dotado con equipo de proxección.

• Sala de audiovisuais, dotado con equipo de proxección.

• Pavillón polideportivo.

• Comedor escolar.

• Servizo de madrugadores.

• Parque Infantil.

• Patios exteriores de E. Infantil e Primaria.

• Patios cubertos.

 5.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

Os servizos complementarios que ofrece o Centro son:

 - Comedor Escolar.

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

* Horario da ANPA: 9:00 a 10:00 e de 16:00 a 17:00 h de  luns a venres.

 e-mail: anpa_safa@hotmail.com

- Lexislación aplicable:

. Decreto 10/2007, do 25 de xaneiro, polo que se regula o funcionamento dos comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 06/02/2007). 

. Orde do 21 de febreiro de 2007, pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG, 05/03/07).

- Madrugadores (7:30 - 9:00h).  

Organizado e xestionado pola ANPA do Centro:

* Horario da ANPA: 9:00 a 10:00 e de 16:00 a 17:00 de luns a venres.

e-mail: anpa_safa@hotmail.com

 3.- Outras actividades extraescolares

A ANPA informará durante o mes de setembro sobre outras actividades que se poidan organizar. 

 INFORMACIÓN IMPORTANTE

A  solicitude será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar. Estará asinada por calquera dos titulares da patria potestade. No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 Darán lugar á perda do dereito de prioridade:

. A presentación da solicitude fóra de prazo.

. A presentación de máis dunha solicitude.

. As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.

. As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflita datos que non se axusten ás circunstancias reais.

 As familias poderán consultar o estado da tramitación das súas solicitudes a través da aplicación: admisionalumnado(https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado),utilizando o código de solicitude e o nº do DNI da persoa solicitante(Art. 13.3).

 PREME AQUÍ PARA DESCARGAR O DOCUMENTO