You are here3º B

3º B


Terceiro B.

Aula de 3º B - Eventos curso 2017 / 2018

 

----- 3º TRIMESTRE -----

Estimadas familias:

Por mor dunha licenza relacionada con actividades de formación do profesorado véxome na obriga de aparcar temporalmente o labor que desde principio de curso veño desenvolvendo neste centro, polo que durante este último trimestre será unha persoa designada polo servizo de persoal da Consellería de Educación a que se encargue da docencia nesta aula de 3ºB.

Un saúdo.

 

 

----- 2º TRIMESTRE -----

 

CONTROL DE LINGUA ESPAÑOLA - Luns 19 de marzo de 2018

- Comprensión lectora.

- Vocabulario: diminutivos y aumentativos; palabras derivadas.

- Gramática: artículos, demostrativos, posesivos y numerales.

- Ortografía: palabras con LL y con Y; palabras con R y con RR; los dos puntos.

- Literatura: poesía y teatro.

- Dictado.

 


 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Venres 16 de marzo de 2018

- Comprensión lectora.

- Vocabulario: os deportes, os animais; algúns prefixos e as palabras compostas.

- Gramática: os demostrativos, os posesivos e os numerais.

- Ortografía: palabras con R e con RR; palabras con G, GU e GÜ.

- Literatura: a fábula.

- Ditado.

 


 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Mércores 14 de marzo de 2018

- Saúde e enfermidade.

- A alimentación e a dieta: alimentos e os seus nutrientes; a dieta saudable.

- A hixiene: do noso corpo, das nosas cousas e dos alimentos.

- A actividade física e mental e o descanso.

- Persoas que coidan da nosa saúde: nós mesmos, a nosa familia e os profesionais sanitarios.

 


 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Luns 12 de marzo de 2018

- A atmosfera terrestre: composición, partes, importancia e medidas para protexela.

- Cambios na amosfera: fenómenos atmosféricos e meteoroloxía.

- O tempo e o clima: diferenzas, elementos do clima e grandes zonas climáticas da Terra.

- A hidrosfera terrestre: composición, localización das augas, importacia e medidas para protexela.

- O ciclo da auga.

 


 

 CONTROL DE MATEMÁTICAS - Venres 9 de marzo de 2018

- O litro, o medio litro e o cuarto de litro.

- O centilitro e o hectolitro.

- O kilo, o medio kilo e o cuarto de kilo.

- O gramo e a tonelada.

- Rectas, semirrectas, segmentos e ángulos.

- Rectas perpendiculares e ángulos rectos.

- Clases de ángulos.

- A situación dos obxectos: croquis, planos...

- Problemas da vida cotiá sobre todos estes contidos.

 


 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Xoves 15 de febreiro de 2018

- Comprensión lectora.

- Vocabulario: o inverno e os alimentos; as frases feitas e as palabras derivadas.

- Gramática: o adxectivo, os artigos e as contraccións.

- Ortografía: palabras con MP, MB, H e NH.

- Literatura: o conto e os seus personaxes.

- Ditado.

 


 

CONTROL DE LINGUA ESPAÑOLA - Venres 9 de febreiro de 2018

- Comprensión lectora.

- Vocabulario: nomes de parellas; palabras derivadas.

- Gramática: xénero e número do substantivo; o adxectivo.

- Ortografía: palabras con C-Q-Z; palabras rematadas en -Z e en -D.

- Literatura: partes dun relato.

- Ditado.

 


 

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Mércores 7 de febreiro de 2018

- O universo, a Vía Láctea e o Sistema Solar.

- O planeta Terra: partes.

- A Terra, a Lúa e os seus movementos.

- O día e a noite.

- As estacións do ano.

 


 

 CONTROL DE MATEMÁTICAS - Luns 5 de febreiro de 2018

- A división do ano en meses e días.

- Unidades de medida de tempo: día, hora, minuto e segundo. Equivalencias e transformacións.

- A hora no reloxo analóxico e no reloxo dixital.

- Moedas e billetes de euro.

- Medida de lonxitudes con distintos tipos de unidades.

- O metro como unidade universal de lonxitude.

- Submúltiplos do metro: o decímetro, o centímetro e o milímetro.

- Múltiplos do metro: o kilómetro.

- Problemas da vida cotiá sobre todos estes contidos traballados dende o inicio do 2º trimestre.

 


 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Venres 02 de febreiro de 2018

- O ser humano como un tipo de ser vivo.

- Diferenzas entre o ser humano e outros animais.

- Partes e funcións dos aparatos: dixestivo, respiratorio, circulatorio, excretor, locomotor, reprodutor e tamén do sistema nervioso.

- Cambios ao longo da vida do ser humano: infancia, adolescencia, madureza e vellez.

 


 


 


 


 


 

 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Venres 15 de decembro de 2017

- As paisaxes: elementos e causas que poden producir cambios nas mesmas.

- Paisaxes de interior: relevo das paisaxes de montaña e de chaira.

- Paisaxes de costa: elementos do relevo (cabo, golfo, península...)

- As paisaxes de Galicia: o relevo de interior, o relevo das costas e características dos ríos galegos.

 


 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Mércores 13 de decembro de 2017

- As plantas: características e partes. Raíz, talo, follas, flores e froitos.

- Tipos de plantas: árbores, arbustos e herbas.

- Plantas con e sen sementes.

- Aproveitamento das plantas: alimentos e materiais que proceden das mesmas, beneficios para o noso ámbito, explotación forestal e o cultivo de plantas.

 


 

CONTROL DE LINGUA ESPAÑOLA - Luns 11 de decembro de 2017

- Comprensión lectora.

- Vocabulario: os antónimos e as palabras polisémicas.

- Gramática: o substantivo e as súas clases. Clases de oracións.

- Ortografía: a coma. O "M" antes do "P" e do "B". Os signos de interrogación e de admiración.

- Literatura: o conto tradicional. Partes dun relato.

- Ditado.

 


 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Martes 5 de decembro de 2017

- Comprensión lectora.

- Vocabulario: o noso corpo e a miña casa. Os antónimos e as palabras polisémicas.

- Gramática: o substantivo. O xénero e o número.

- Ortografía: palabras con "C", "QU" e "Z". Os signos de interrogación e de admiración.

- Literatura: descrición de persoas e de obxectos.

- Ditado.

 


 

 CONTROL DE MATEMÁTICAS - Luns 4 de decembro de 2017

- A multiplicación sen levar e levando.

- A multiplicación por 2 cifras.

- A multiplicación pola unidade seguida de ceros.

- A división exacta e inexacta con divisor de 1 cifra.

- A división con cocientes de máis de 1 cifra.

- Problemas da vida cotiá con tódalas operacións traballadas durante este trimestre.

 


 

INFORMACIÓN ACERCA DAS TAREFAS NO COLEXIO E NA CASA

Estimados pais/nais/titores legais:

Á vista de que, a pesares de que as tarefas que lles propoño son moi poucas en cada sesión, e aínda así vendo o pouco que traballan en clase a maioría do alumnado deste grupo, insteinos a que levasen para a casa tódolos días os exercicios que lles quedaran sen rematar aquí en clase. Por suposto que non é obrigatorio, pero si sería moi conveniente.

Un saúdo.

 


 

CONTROL DE CIENCIAS SOCIAIS - Xoves 9 de novembro de 2017

- As localidades: características de aldeas, vilas e cidades.

- Os barrios dunha localidade: tipos.

- As rúas dunha localidade: elementos visibles e ocultos.

- O goberno da localidade: o concello, os servizos municipais e as eleccións municipais.

- A poboación: o padrón, o censo e os cambios na poboación nun lugar.

- O plano: elementos.

- O mapa: elementos e tipos.

- Formas de orientarnos no espazo: pola posición do sol, pola vexetación, pola estrela polar e mediante un compás.

 


 

CONTROL DE LINGUA GALEGA - Luns 6 de novembro de 2017

- Vocabulario: na escola e o outono.

- O alfabeto e a orde alfabética.

- Letras, palabras e oracións.

- O punto e a maiúscula.

- Os textos literarios: contos, poesías e obras de teatro.

- Palabras sinónimas.

- Sílabas tónicas e átonas.

- O guión e a coma.

- A descrición de lugares.


 

CONTROL DE CIENCIAS DA NATUREZA - Venres 3 de novembro de 2017

- Os seres vivos: clasificación e funcións vitais.

- Os animais: características e hábitats.

- Clasificación dos animais segundo a súa alimentacion, a súa reprodución e o seu aparello locomotor.

- Os animais vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos. Características.

- Os animais invertebrados: cnidarios, vermes, equinodermos, moluscos e artrópodos. Características.

- Aproveitamento dos animais: productos que obtemos deles e formas de aproveitamento.


 

CONTROL DE LENGUA ESPAÑOLA - Lunes 30 de octubre de 2017

- El punto y la mayúscula.

- Letras, sílabas y palabras.

- El orden alfabético.

- La sílaba tónica.

- El guión.

- La oración.

- Palabras sinónimas.

- La anécdota, el chiste y la fábula.


 

CONTROL DE MATEMÁTICAS - Venres 27 de outubro de 2017

- Valor posicional das cifras dun número.

- Lectura e escritura de números de ata 5 cifras.

- Comparación e ordenación de números naturais de ata 5 cifras.

- Aproximación de números ás decenas e ás centenas.

- A suma e a resta con levadas.

- A multiplicación e os seus termos.

- As táboas de multiplicar.

- O dobre e o triple.

- Problemas da vida cotiá con algunha das tres operacións traballadas.

 


 

 

CRITERIOS PARA AVALIAR Ó ALUMNADO

Como información que puidera ser de interese para nais/pais/titores legais de alumnado desta titoría, adxúntanse criterios aprobados pola Comisión de Coordinación Pedagóxica deste centro relativos á avaliación continua que se concretará no Nadal, Semana Santa e Fin de Curso:

Para 3º e 4º cursos:

- Exames, controis e outras probas de avaliación continua: 30%

- Tarefas feitas na casa e na escola: 50%

- Actitude, esforzo, comportamento... : 20%

Con este comunicado preténdese que nais/pais/titores legais de alumnado desta titoría poidan comprender un pouco mellor o traballo inherente ás cualificacións de cada unha das avaliacións que vai ser desenvolvido polo titor deste grupo de alumnos.

Con isto anímase a que as familias xeren un clima favorable á realización de actividades propostas polo titor e distintos especialistas (inglés, educación física, música, etc.) que atenden ós rapaces para favorecer a consecución de avaliacións positivas ó longo do presente curso.

Un saúdo.

 

INICIO DE CURSO

Benvid@s ó recuncho virtual de 3º B para este curso académico 2017/2018.

Nesta páxina irase publicando periodicamente información que puidera ser de interese para tódolos membros da Comunidade Educativa deste centro vinculados a esta titoría. Para calquera suxerencia, por favor diríxanse ó titor deste grupo de alumnos, José M. Boo. Un saúdo.

 

MATERIAL NECESARIO A MAIORES DOS LIBROS DE TEXTO

- Unhas tesoiras de punta roma.

- Dous lapis.

- Dúas gomas.

- Un sacapuntas.

- Un tubo de pegamento de barra.

- Dous bolígrafos: un azul e outro vermello.

- Unha caixa de ceras duras.

- Catro libretas das grandes. Unha delas debe ser cuadriculada para matemáticas. Non importa se xa están usadas, dende esta titoría promoverase a regra das 3 R (reducir, reutilizar e reciclar).

- Unha regra milimetrada de 30 cm.

- Unha escadra ou cartabón de tamaño mediano.

- Un transportador de ángulos de tamaño pequeno.

- Un compás metálico.

- Uns pequenos dicionarios, de galego e de español.

 

Para o alumnado de relixión católica: unha libreta grande raiada.

 

Para as clases de educación física: a maiores da indumentaria apropiada, unha bolsa de aseo con xabón, toalla, etc.

 

Para as clases de plástica:

- Unha caixa de acuarelas.

- Un paquete de toalliñas húmidas.

- Purpurina.

- Un bloc de cartolinas de cores A4.

- Pasta branca para modelar.

- Un paquete de folios de cores A4.

 

Seguramente vaian aparecendo máis necesidades de material ó longo do curso. Neses casos serán vostedes informados puntualmente mediante circular e, a maiores, desde esta mesma páxina.

Moitas grazas pola súa colaboración.