CEIP DE VIÑAGRANDE-DEIRO

Secretaría, Admisión e matrícula, Calendario escolar, Fondolibros

SOLICITUDE DE ADMISÍÓN: Do 1 ao 20 de marzo de 2023

SOLICITUDE DE ADMISIÓN: Do 1 ao 20 de marzo de 2023

Solicitude de praza para o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, para o alumnado que desexe cambiar a outro centro, e para o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro distinto ao IES A Basella (centro de adscrición)

Comeza o proceso de admisión de alumnado en centros escolares sostidos con fondos autonómicos para o curso 2023/24, regulado polo Decreto 13/2022 do 3 de febreiro e a  Orde de 21 de outubro de 2022e co seguinte calendario:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTARÁ:

  • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.
  • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando se denegue a súa consulta.
  • Certificado oficial do expediente académico, no seu caso (agás o alumnado que se incorpore a 4º de EI).
  • En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

 

VACANTES PARA O CURSO 2023/24

CURSO

RESERVA DE PRAZAS NEAE

VACANTES

4º Educación Infantil

3

25

5º Educación Infantil

-

15

6º Educación Infantil

-

15

1º Educación Primaria

3

15

2º Educación Primaria

-

12

3º Educación Primaria

-

3

4º Educación Primaria

-

8

5º Educación Primaria

-

6

6º Educación Primaria

-

6

 

  • Do 1 ao 20 de marzo de 2023: prazo de solicitude de admisión para o alumnado que se incorpora por vez primeira ao sistema educativo galego ou para os que cambian de centro de maneira voluntaria.

 

  • 25 de abril de 2023: publicación da listaxe provisional de admitidos. Cinco días hábiles para formular reclamacións a partir do día seguinte da súa publicación.

 

  • 15 de maio de 2023: publicación da listaxe definitiva de admitidos.

 

  • Do 20 ao 30 de xuño de 2023: unha vez admitido, prazo de formalización de matrícula.

 

 

 

RESERVA DE PRAZA NO IES A BASELLA PARA O CURSO 2023-24

INFÓRMASE de que todo o alumnado do CEIP de Viñagrande-Deiro, que presentou a solicitude de reserva no centro de adscrición IES A Basella, FOI ADMITIDO.

Máis información LISTAXE DE ADMITIDOS en 1º ESO e 1º BACHARELATO

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN ALUMNADO DE 6º PARA O CURSO 2023/2024

Informarvos que no día de hoxe saíron as instrucións para a reserva de praza en Centro de adscrición. O noso Centro como ben sabedes está adscrito ao IES “A Basella”, deste xeito o alumnado que pretenda cursar estudos de 1º da  ESO neste instituto terá que presentar a súa solicitude entre o 16 de xaneiro e o 6 de febreiro.

Dita solicitude poderá cumprimentarse de xeito manual no formulario que se vos achega ou facéndoo a través da aplicación www.edu.xunta.gal/admisionalumnado, onde atoparedes as instrucións pertinentes. A solicitude debe presentarse no noso Centro ou encalquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do ProcedementoAdministrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital, e sendo ésta a canle preferible de presentación.

No caso de que as vosas fillas ou os vosos fillos vaian a cursar a ESO noutro Instituto que non sexa o IES “A Basella” o procedemento será distinto xa que este alumnado terá que facer unha solicitude ordinaria de admisión do 1 ao 20 de marzo.

FORMALIZACIÓN MATRÍCULA CURSO 22-23

 A formalización da matrícula realizarase do 20 ao 30 de xuño. 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

Desde o 19 de maio ata o 22 de xuño, estará aberto o prazo para solicitar as axudas para a adquisición de material escolar do curso 22/23 (alumnado de Primaria). 

Podedes consultar toda a información e a DOCUMENTACIÓN que é necesario aportar coa solicitude, na Orde que regula o procedemento: ORDE

PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE: 

1. Por vía electrónica no formulario normalizado (ED330B-anexos I e II) dispoñible na aplicación fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

2. Presencialmente, na escola, achegando o ANEXO I E II, debidamente cumplimentados e asinados, tal e como indica a convocatoria, coa seguinte documentación:

   Copia do libro de familia e, de ser o caso, 

- sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

- certificado de discapacidade (de calquera membro da unidade familiar).

- documentación acreditativa de ser vítima de violencia de xénero.

- resolución da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garde e tutela da Xunta de Galicia.

- certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou persoa/s titora/s carezan de DNI e NIE. 

Para a presentación presencial podedes descargar os anexos en https://www.edu.xunta.es/fondolibros ou solicitalos no centro. 

 

 

Distribuir contido