Skip to Content

LISTAXES PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO

 

Seguindo a ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, xa están publicadas as listaxes provisionais  do alumnado admitido no interior do centro. TODO o alumnado que presentou a solicitude de admisión no CEIP de Viñagrande-Deiro foi admitido.

 

A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA en Educación Infantil e Primaria será do 20 ao 30 de xuño. O alumnado que xa estivo matriculado no centro durante o curso 2020/2021 non ten que facer este trámite.

 

 

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

 SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Do 1 ao 22 de marzo

 

Prégase solicitar cita previa para a tramitación das solicitudes a través do teléfono 886 151 902.

 

  Quen pode presentar unha solicitude?

 -Familias que teñan fillas/os que cumpran os 3 anos no 2021.

 -Familias que teñan fillas/as de 4-6 anos non escolarizados.

 -Familias que teñan fillas/os noutro centro educativo e queiran trasladar a matrícula para o CEIP de Viñagrande-Deiro.

 

 Como podo presentar a solicitude?

 -Cubrir a solicitude (descargar), chamar ao centro para pedir cita previa e presentala asinada no centro.

 -Cubrir a solicitude e asinala na Sede Electrónica: acceder en admisión alumnado (enlace) co usuario de Chave 365 ou con certificado dixital (manual).

 

 

RESERVA DE PRAZA EN CENTRO DE ADSCRICIÓN

As familias do alumnado de 6º de Educación Primaria poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual ou a través da aplicación no menú:

Solicitudes- Reserva- Crear

 

Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou encalquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do ProcedementoAdministrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365ou certificado dixital, e sendo ésta a canle preferible de presentación.

Prazos: do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro.

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS

O venres 13 de novembro publicouse a ORDE do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

 

ALUMNADO DESTINATARIO:

Alumnado matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial:

Non ten que presentar solicitude (beneficiase directamente):

O alumnado que foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 (beneficiario do cheque para material).

 

Ten que presentar a solicitude:

O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

- Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

- Alumnado matriculado en educación especial.

- Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

- Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

IMPORTANTE!

· Non terá que presentar solicitude o alumnado que fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar no curso 2020/21.

· O alumnado de Educación Infantil non pode participar neste proceso.

· A solicitude será única para todos os fillos/as ou tutelados admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/2021.

· Descargar a solicitude seguindo o enlace.

· Para máis información consultar a Orde do 6 de novembro.

 

PRAZO E FORMA DE PRESENTACIÓN:

Do 16 de novembro ao 27 de novembro do 2020.

As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumnado solicitando cita previa a través do teléfono 886 151 902.

 

DOCUMENTACIÓN

 

 

MANUAIS E TITORIAIS

RESUMO DO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN COVID-19