Skip to Content

Matrícula curso 2023/2024

Formalización de matrícula para o curso 2023/2024

PRAZO DE PRESENTACIÓN

 • O alumnado de educación infantil e primaria admitido no centro deberá formalizar a matrícula do 20 de  de xuño ata o 30 de xuño ambos incluídos, segundo o previsto no artigo VI da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

 • Entregarase na secretaría do centro a documentación que a continuación se relaciona.

 • Os Impresos pódense descargar, cubrir e imprimir nas ligazóns que, ao efecto aparecen nesta páxina.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Impreso de formalización da matrícula.

 • Fotocopia compulsada do libro de familia.

 • Certificación de empadroamento expedida polo Concello. (Só no caso de non autorizar á Consellería de Cultura, Educación e O.U, para que poida consultar os datos de residencia do solicitante)

 • Fotocopia da tarxeta de prestación sanitaria.

 • Fotocopias dos Documentos Nacionais de Identidade dos pais ou titores legais e do alumno/a en caso de telo.

 • No caso de separación ou divorcio, copia compulsada da sentenza xudicial e/ou do convenio regulador onde conste a custodia do alumno/a.

 • Informe médico no que conste que, desde o punto de vista sanitario, o alumno/a se atopa en condicións de matricularse nun centro ordinario.

 • Manifestación expresa do pai/nai ou titor/a legal da vontade de que o alumno/a reciba ou non ensinanzas de relixión. Facilítase no centro. 
 • Elección da opción sobre a primeira lingua estranxeira que o alumno/a cursará durante a etapa de educación primaria.Facilítase no centro.

 • Autorización para o uso da imaxe persoal do alumno/a. Facilítase no centro. 

 • Impreso para a informatización de datos persoais, familiares e outros. Facilítase no centro. 

 • Dúas fotografías do alumno/a tamaño carné.

 • Solicitude de admisión no comedor escolar.Facilítase no centro.
 • Solicitude de uso de transporte escolar. Facilítase no centro. 
 • Cuestionario sobre a lingua materna, para as familias do alumnado que se matricule do 1º ano do 2º ciclo de Educación Infantil. Facilítase no centro. descarga

ACCESO AOS DOCUMENTOS PARA CUBRILOS E LOGO IMPRIMILOS

RELACIÓN DE ALUMNOS/AS ADMITIDOS/AS PARA O CURSO 23/2024 (non se pode publicar pola Ley deP.D. Figura no taboleiro interior do Centro.

 • Alumnado de  4º Educación Infantil

 •  Alumnado de 5º de E. Infantil

 •  Alumnado de 6º de E. Infantil

 •  1º de E. Primaria

 •  2º de E. Primaria

 

 • 3º de E. Primaria

 • 4º de E. Primaria
 • 5º de E. Primaria

 • 6º de E. Primaria

 •  

Distribuir contido


by Dr. Radut