Skip to Content

Admisión 2023/2024

Admision 2023/2024

 

CENTROS ADSCRITOS / DE ADSCRICIÓN

 

O CEIP A PONTE está adscrito ao IES "Lucus Augusti" (enlace á web)

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO ESCOLAR 2023/2024

 

1ª FASE: SOLICITUDE DE RESERVA

(exclusivo para o alumnado procedente dos centros adscritos)

1.      

Solicitude de reserva de praza no centro de adscrición mediante a presentación do Anexo I (modelo ED550A) no centro de orixe: 16 de xaneiro-6 de febreiro, ambos os dous incluídos.

2.      

Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: última semana de febreiro.

3.      

Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.

2ª FASE: SOLICITUDE DE ADMISIÓN

(para alumnado procedente doutros centros distintos dos adscritos) (tamén para alumnado procedente dos centros adscritos que non solicitaran a reserva do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro)

4.      

Solicitude de admisión mediante a presentación do Anexo II (modelo ED550B) no centro solicitado no primeiro lugar de preferencia: 1-21 de marzo. (acompañada de libro de familia e DNI dos proxenitores/as)

5.      

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas): 24 de marzo ao 6 de abril, ambos os dous incluídos.

6.      

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: o 22 de abril.

7.      

Reclamacións ás listaxes provisionais: nos 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

8.      

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: o 13 de maio.

9.      

Adxudicación subsidiaria de praza noutro centro ao alumnado non admitido (por parte da comisión de escolarización, tendo en conta os centros solicitados no modelo ED550B no 2º lugar e seguintes).

3ª FASE: MATRÍCULA

10.  

Formalización da matrícula en E. Infantil e Primaria: 20 de xuño – 30 de xuño.

11.  

Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

12.  

Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.

                É probable que desapareza o prazo extraordinario.

 

 

1ª FASE: SOLICITUDES DE RESERVA NO CENTRO DE ADSCRICIÓN (16 xaneiro-6 de febreiro)

·        

Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar a reserva de posto escolar no seu centro de adscrición, deberán presentar solicitude de reserva de posto escolar utilizando o Anexo I (modelo ED550A).

·        

Poderán presentar a antedita solicitude dun dos seguintes xeitos:

a)      

Entregándoa no centro de orixe do alumnado (centro no que está actualmente escolarizado).

b)     

Entregándoa a través da sede electrónica da Xunta de Galicia a través da aplicación web “admisionalumnado”: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

·        

A reserva adquirirá carácter vinculante polo que, se a/o alumna/o resultase admitida/o, deberá formalizar a matrícula en tempo e forma no centro de adscrición.

·        

A presentación desta solicitude de reserva será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro (salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición até o día 28 de febreiro de 2021).

·        

A presentación de solicitude de admisión noutro centro estando vinculado por reserva terá os efectos de perda da prioridade.

2ª FASE: SOLICITUDES DE ADMISIÓN EN CENTROS NON ADSCRITOS (1-21 de marzo)*

*Ampliado o prazo por non ser lectivo o día 20 de marzo.

1.      

Os pais, nais e/ou titores legais que desexen solicitar praza nun centro distinto ao de adscrición, deberán presentar solicitude de admisión utilizando o Anexo II (modelo ED550B).

2.      

Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude de admisión. Na solicitude poderá indicar ata seis centros na orde de prioridade que desexe. Deberá presentala no centro no que solicite praza en primeiro lugar de preferencia. A infracción desta norma (é dicir, a presentación de solicitudes en máis dun centro, ou a presentación de solicitude de admisión tendo presentada solicitude de reserva para o centro de adscrición) determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

3.  Alumnado que ten garantía de permanencia neste centro educativo, porque xa está cursando estudosnel durante o presente ano:

 No caso de presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá                comunicalo, ao mesmo tempo, neste centro. O alumnado con garantía de         permanencia     perderá esta cando resulte admitido con carácter definitivo noutro centro.

4.  Alumnado dos centros adscritos que ten reservada a súa praza neste centro educativo, por teren presentado o Anexo I en febreiro e terse aceptado a súa solicitude:

  No caso de que desexe presentar solicitude de admisión (Anexo II) noutro centro distinto, deberá comunicar previamente e por escrito a este centro educativo a renuncia á súa reserva, até o 28 de febreiro.

 

5.    As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidade dos centros privados presentaranse mediante un formulario normalizado. Este formulario estará dispoñible para as familias e poderase entregar nos seguintes lugares :

a)     Recollendo o formulario Anexo II (modelo ED550B) gratuitamente no centro educativo e entregándoo no centro solicitado en primeiro lugar.

b)     

Descargando a solicitude da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección http://www.xunta.es/portada, e da páxina web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, na dirección

 https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/escolarizacioneadmision

 e entregándoo no centro solicitado en primeiro lugar.

c)     Entregándoa a través da sede electrónica da Xunta de Galicia a través da aplicación web “admisionalumnado”: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

NORMATIVA REGULADORA

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 11 de febreiro de 2022)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0598-040222-0004_gl.html

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

 

                ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola    que se  desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docente sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento      ED550A e ED550B).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html

 

Pódense consultar na secretaría do centro ou no buscador de centros da páxina edu.xunta.es

https://www.edu.xunta.gal/centroseducativos/BuscaCentros.do

 

Igualmente, pódese descargar a imaxe dos mápas das areas de influencia na páxina web da Consellería de Educaciónhttps://www.edu.xunta.gal/portal/node/30060

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POLO CENTRO

 

TRANSPORTE ESCOLAR

Regulado na seguinte normativa:

-      

Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG 27 de xuño de 1988)

-   Orde do 15 de decembro de 1989 reguladora do transporte de escolares e obreiros de competencia. exclusiva da Xunta de Galicia. (DOG 9 de xaneiro de 1990). Corrección de erros (DOG 1 de marzo de 1990)

-   Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre a xestión do servizo de transporte escolar no curso escolar.

O alumnado que non sendo usuario lexítimo, pode facer uso do transporte sempre e cando se cumpran as condicións que se indican nas anteriores oredenes e instrucións, Débese comunicar no momento da solicitude de admisión e ou matrícula.

COMEDOR ESCOLAR

Regulado na seguinte normativa:

-      

Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. (DOG 13 de agosto de 2013)

-      

Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. (DOG 5 de marzo de 2007)

-      

Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar.

-      

Instrución anual da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar.

Este servizo pode ser utilizado polo alumnado transportado lexítimo e polo resto do alumnado, sempre e cando haxa prazas autorizadas. A utilización do mesmo, debe ser indicada polo alumnado de nova matriculación, no momento de presentar a solicitude de admisión e solicitalo no prazo que se estableza. O prezo do servizo está en función dos datos que figuremn na declaración da Renda do exercicio 2021. Así, o prezo sería 0-1- 2,50 3 4,50 euros

 

RECURSOS ESPECÍFICOS OU ESPECIAIS

O centro dispón dunha aula TEA, para o alumnado destas características. Esta aula está atendida por unha mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica. Tamén hai persoal coidador para atendera ás necesidades  dos alumnos/as . Nesta aula cada alumno/a, permanece o tempo que os profesionais de Orientación entenden que pode ser o máis axeitado ás súas características, e polo tanto en función disto, pode combinar a súa formación e integración na aula ordinaria, naquelas materias e tempos que despois dun estudo pormenorizado se ditamina, sempre coa finalidade de favorecer a inclusión e as aprendizaxes das alumnas e alumnos.

 

SERVIZO DE MADRUGADORES/AS

Este servizo, depende do Concello de Lugo, polo que as solicitudes pódense dirixir a este organismo, independentemente de que se poida facilitar documentación e información no centro. O horario é de 8:15 horas ata 9:30, podendo a neno/a tomar o almorzo ou so ser atendido polo monitor/a. Débese solicitar nos prazos que se comunicaran, para máis información 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut