Skip to Content

Abalar

Consellería de Educación

Blogues

Un novo blog en 3º

Desde fai pouco máis dun mes contamos no Centro cun novo blog no que a profe Inma pon á vosa disposición as actividades, traballos dos seus alumnos e recursos da aula de . Esperamos que vos guste e vos sexa de utilidade. 

   A partir de agora podedes atopalo na sección "Enredados no Ceip A Maía" deste blog da Biblioteca. Premede na imaxe para entrar agora.
 
 
Nesta captura de imaxe, podedes ver unha mostra dos seus contidos...
 

Convocatoria de folga, paros e establecemento de servizos mínimos para o día 08/03/2019

Diversas organizacións sindicais comunicaron a convocatoria de folga xeral para o 8 de marzo de 2019 que afectará a todas as actividades e centros de traballo, e que se desenvolverá desde as 00.00 horas do 8 de marzo ata as 24.00 do mesmo día. Segundo as convocatorias dos distintos sindicatos haberá dúas modalidades de duración: de 24 horas do día 8 de marzo de 2019, ou por tramos de 2 horas.

Ante esta convocatoria e en previsión de que o persoal deste centro poida acollerse ao seu dereito á folga, establécense uns servizos mínimos para garantir a atención, vixilancia e coidado do alumnado, xa que o centro permanecerá aberto no seu horario habitual.

As persoas responsables dos servizos mínimos son:

 • O conserxe: Vicente Fernández Balebona
 • A coidadora: Mónica Reimúndez Rivas
 • A directora: Mª Isabel Abelleira Bardanca.

 

 

En Bertamiráns, 7 de marzo de 2019

 

 

A DIRECTORA

 Mª Isabel Abelleira Bardanca

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

INFORMACIÓN  IMPORTANTE

 premer AQUÍ   para ver TODA esta información máis detallada

 

PRAZO

Aberto do 1 ao 20 de Marzo

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA

BAREMO

 PUNTUACIÓN BAREMO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2019/20

 1. Criterios
 2. puntuación total e criterios de desempate
 3. comisión de escolarización

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES:

     PREVISIÓN DE VACANTES PARA O CURSO 2019/20

     E PRAZAS RESERVADAS PARA ALUMNADO CON NEAE.

PRAZOS DE TODO O PROCESO  DE ADMISIÓN

 CALENDARIO do proceso de admisión 2019/20, cos prazos...

 ÁREA DE INFLUENCIA

Publícase a zona de influencia deste centro, coa relación de rúas e de lugares incluídos. Xúntanse os mapas correspondentes.

CENTROS ADSCRITOS

Os centros adscritos a este centro son: EEI de Covas, que comparte adscripción co CEIP de BAROUTA.

Así mesmo, o Ceip A Maía está adscrito a IESP de Ames.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO. (P.E.C.)

 Poden consultar o Proxecto Educativo do Centro (PEC) pulsando aqui.

 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS

 Este centro oferta os seguintes servizos complementarios...

 FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

Do 20 ao 30 de xuño

 OUTRAS INFORMACIÓNS

 Para máis información poden acceder á nosa páxina web:http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia/

  Ou acceder á páxina da Consellería de Educación con información sobre admisión 2019/20.

 

Bertamiráns, 28 de febreiro de 2019

 A DIRECTORA

 Mª Isabel Abelleira Bardanca

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2019-2020

 

INFORMACIÓN  IMPORTANTE

PRAZO

Aberto do 1 ao 20 de Marzo

NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO

Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº 245 do 26 de decembro de 2012).

 

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº 53 do 15 de marzo de 2013).

 

Corrección de erros da Orde do 12 de marzo.

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRECISA

1.    Anexo II de solicitude de admisión

Presentarase unha única solicitude, dirixida á dirección do centro.Para quen a queira cubrir a man, poderá descargala aquí a partir do día 1 de Marzo ou recollela directamente no centro.

Tamén poden cubrir o formulario de admisión a través do menú Solicitudes - Admisión - Crear. Feito iso poden optar por:

 • Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
 • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo solicitado en primeiro lugar.

A solicitude presentarase no centro que se solicite en 1º lugar. Nela poderán relacionarse outros seis centros, por orde de preferencia.

Na columna “puntuación” da solicitude (Anexo IIos solicitantes cubrirán os datos numéricos con claridade, poñendo un “0” onde non haxa puntuación. Posteriormente deberán acreditar este baremo coa documentación pertinente.

Alumnado con Necesidades Educativas Específicas. Na solicitude os pais, nais ou titores legais deberán manifestar se optan a unha praza para alumnado con necesidades educativas específicas, achegando, se fora o caso, a documentación que acredite as circunstancias alegadas.

Os Centros expedirán unha copia selada e con data de entrega por cada solicitude presentada a quen o solicite.

As solicitudes presentadas fóra de prazo perderán prioridade en relación coas presentadas no prazo establecido e serán remitidas á comisión de escolarización.

 

2.    O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude (Anexo II) de admisión a seguinte documentación:

o    Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a consulta.

o    Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a: libro de familia ou DNI

o    Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

o    Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se e o caso.

o    Condición de familia numerosa e/ou monoparental, se procede.

o    Xustificantes de concorrencia de minusvalía no alumno/a a matricular ou en titores/as ou irmáns do alumno/a, se é o caso.

o    Folla de empadroamento de toda a unidade familiar

 

Recomendamos entregar toda a documentación acreditativa de méritos puntuables no momento de presentación da solicitude de admisión para aplicar o baremo correspondente no caso de haber máis solicitudes que prazas.

 BAREMO:

Cando finalice o prazo de presentación de solicitudes, se a demanda supera a oferta de prazas, abrirase un prazo para que se presente a documentación xustificativa dos méritos alegados. A non presentación dalgún deles suporá a renuncia explícita a ser baremado no criterio correspondente.

1.- Documentación acreditativa dos criterios de puntuación alegados:

Domicilio: (Certificación de domicilio familiar expedida polo Concello de Ames con un ano de antigüidade)

Criterios de: Traballo, discapacidade... (Documentos acreditativos)

Irmáns no centro: Certificación da secretaría do centro.

Criterio do centro: 1 punto por solicitar admisión en centro público, en 1º lugar.

  2.- Datos referidos á renda. Cando se solicite puntuación por renda deberán valorar o seguinte: Suma das casiñas 412 e 435 da declaración de 2017, dividida entre o número de membros da unidade familiar a 28-2-2019.

Año IPREM
Mensual
IPREM Anual
(12 pagas)
IPREM Anual
(14 pagas)
2017 537,84 € 6454,03 € 7519,59 €
http://www.irpf.eu/iprem.html

3.- Empate na puntuación En caso de empate na puntuación aplicaranse sucesivamente os criterios de desempate establecidos no art. 29 da Orde do 12 de marzo de 2013.

PUNTUACIÓN BAREMO ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2019/20

1.- Criterio  proximidade   do domicilio familiar ou proximidade do lugar de traballo (SON EXCLUÍNTES)

a)    Proximidade do domicilio familiar:

 1º. Se se atopa na área de influencia do centro: 6 puntos.

2º. Se se atopa nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 3 puntos.

b)    Proximidade do lugar de traballo:

 1º. Se está situado dentro da área de influencia do centro: 4 puntos.

 2º. Se está situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 2 puntos.

 

2.- Criterio renda anual per cápita da unidade familiar (DEBEN AUTORIZAR A CONSULTA DE DATOS)

 De non formularse esta autorización, a solicitude valorarase con 0 puntos neste criterio de admisión.

A valoración da renda anual per cápita da unidade familiar realizarase con referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) correspondente ao exercicio fiscal ao que se refire o punto 1 deste artigo.

 4.- criterio da condición de familia monoparental

 Esta circunstancia acreditarase mediante fotocopia do libro de familia, certificado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador.  A valoración deste criterio é de 2 puntos.

 5.- criterio de discapacidade

a) Por discapacidade da alumna ou alumno: 4 puntos.

b) Por discapacidade dunha/un das/dos proxenitoras/es ou titoras/es: 3 puntos.

c) Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno: 1 punto por cada unha/un delas/es.

 6.- criterio complementario aprobado polos centros

 Por solicitar en 1º lugar un centro público: 1 punto

Puntuación total e criterios de desempate

1. A puntuación total acadada conforme os criterios e valoración establecidos nos artigos precedentes decidirá a orde de admisión.

2.  No caso de empate na puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos referidos criterios atendendo a seguinte orde de prelación: 

 a) Existencia de irmás ou irmáns matriculadas/os no centro.

 b) Nai, pai ou titoras/es que traballen no centro.

 c) Proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo de nai, pai ou tito‑ ras/es.

 d) Renda anual per cápita da unidade familiar.

 e) Condición de familia numerosa.

 f) Condición de familia monoparental.

 g) Concorrencia de discapacidade na alumna ou alumno, na nai, pai ou titoras/es ou nalgunha/un irmá ou irmán.

h) Expediente académico do alumnado, no seu caso.

i) Criterio establecido polo centro educativo.

3.- Comisión de escolarización: Se o número de solicitudes fora maior que a oferta de prazas, os centros remitirán estas solicitudes á Comisión de Escolarización.

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES: PREVISIÓN DE VACANTES PARA O CURSO 2019/20

NIVEL EDUCATIVO PRAZAS PERMANENCIAS VACANTES
4º EI (3 ANOS) 75 ------- 66+9**
5º EI (4ANOS) 75 52 23
6º EI (5 ANOS) 75 54 21
1º E PRIMARIA 75 70 2+3**
2º E PRIMARIA 75 77 0
3º E PRIMARIA 75 73 2
4º E PRIMARIA 75 71 4
5º E PRIMARIA 75 74 1
6º E PRIMARIA 75 75 0

** PRAZAS RESERVADAS PARA ALUMNADO CON NEAE. SI ESTAS PRAZAS NON SE CUBREN, OFERTARANSE COMO VACANTES NO PROCESO ORDINARIO.

 

PRAZOS DE TODO O PROCESO  DE ADMISIÓN

CALENDARIO para todo o proceso de admisión 2019/20, cos prazos.

Calendario do proceso de admisión para o curso 2019/20
Reserva de praza  Do 1 ao 15 de febreiro
Listaxe asignación prazas centros adscritos  Antes do 28 de febreiro
Publicación de vacantes 1 de marzo
Presentación de solicitude de admisión  Do 1 ao 20 de marzo
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos  Antes do 25 de abril.
Publicación de listaxes definitivas  Antes do 15 de maio
Formalización de matrícula  Do 20 ao 30 de xuño

ÁREA DE INFLUENCIA

Publícase a zona de influencia deste centro, coa relación de rúas e de lugares incluídos. Xúntanse os mapas correspondentes.

 

 

CENTROS ADSCRITOS

Os centros adscritos a este centro son: EEI de Covas, que comparte adscripción co CEIP de BAROUTA.

Así mesmo, o Ceip A Maía está adscrito a IESP de Ames.

PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO. (P.E.C.)

Poden consultar o Proxecto Educativo do Centro (PEC) pulsando aqui.

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS OFERTADOS

 Este centro oferta os seguintes servizos complementarios:

SERVIZO ORGANISMO DE QUEN DEPENDE
Transporte CEIP A Maía- Consellería de Educación
Comedor Concello de Ames
Bos días cole Concello de Ames
Tardes Divertidas Concello de Ames
Actividades extraescolares ANPA, Concello de Ames e CEIP A Maía

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA.

Do 20 ao 30 de xuño

OUTRAS INFORMACIÓNS

 Para máis información diríxanse á Secretaría ou á Dirección do centro. Tamén poden acceder á nosa páxina web:http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia/

Ou acceder á páxina da Consellería de Educación con información sobre admisión 2019/20.

 

Bertamiráns, 28 de febreiro de 2019

A DIRECTORA

Mª Isabel Abelleira Bardanca

 

Os poemas de Rosalía na Maía

 

Entroido

Estimadas nais, pais, familias:

Esta semana iniciamos a celebración do Entroido e continuaremos na liña dos cursos pasados: celébrarase no centro con actividades "por e para" o noso alumnado. As actividades que temos organizadas para o noso alumnado nesta semana son as seguintes:

Dende o 25 ao 28:

Mandadiños do Meco en Infantil e Primaria. O alumnado que o desexe terá que atender aos mandados do Meco para cada un dos días, de luns a xoves:

 • luns: "Para entrar en calor, un calcetín de cada cor tes que por"
 • martes: "Se no pote non queres acabar, algo na testa debes levar"
 • mércores: "Algo na cara debes pintar, colorete ou mostacho, para rirmos un cacho"
 • xoves: "trae algo do revés e mira ben como vés"

 

Venres 1 de Marzo:

Baile de disfraces para alumnos e profesorado. Os disfraces son de temática libre, creativos, respectuosos, que lles fagan sentirse ben e cómodos e consoantes co consumo responsable. Non se poden traer complementos que fagan alusión á guerra ou inciten á violencia tales comp réplicas de armas, pistolas, escopetas, espadas , lanzas etc, xa que temos comprobado que xeran disputas entre o alumnado e son totalmente contrarios aos valores que transmitimos desde o centro.

 

Por último avisar de que a Biblioteca permanecerá pechada o venres día 1 pola tarde e tamén lembrarvos que os días 4, 5 e 6 de marzo non son lectivos. As clases reanudaranse o  xoves 7  de marzo.

Bertamiráns , febreiro 2019

 

ROSALÍA NO CEIP A MAÍA

   Este domingo 24, celebrarase un ano máis o Día de Rosalía. 

  Como ven sendo habitual, dende o centro sumámonos a esta celebración da "nosa" escritora,  unha das figuras principais do rexurdimento da literatura galega e unha das escritoras máis importantes da literatura españolaconmemorando o 182 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro con diversas iniciativas nas que compartimos coa comunidade a obra da autora.

  Así, ao longo destas semanas mediante os proxectos “Rosalía tamén vive aquí” e “Rosalía na terriña”, estivemos a colocar carteis e laxas de pizarra con distintos versos da poetisa, co obxectivo de deleitar a todos e todas as viandantes que se atopen con estes anaquiños de literatura.

 A través destas iniciativas de aprendizaxe - servizo, quixemos converter  Bertamiráns en vila poética. Para isto deixarán laxas con versos da obra rosaliana nunha das zonas verdes  de Bertamiráns, no parque do rego Ameneiral, coa finalidade de que os viandantes se atopen con elas e gocen dun pequeno petisco da obra desta autora.

 

  Ademais, realizamos  un vídeo no que se poderá ver todo o traballo que hai detrás destas accións poéticas e que se proxectará durante a Gala de Rosalía de Castro. O evento onde se presentará o video terá lugar na Casa da Cultura de Bertamiráns a partir das 18.00h e contará coa actuación de Rosa Cedrón.

  Tamén participamos na difusión das actuacións a través de Radio Ames, aquí vos deixamos parte da entrevista a dous alumnos de 6º de primaria, Lara e Carlos, falando de todo o que conleva esta celebración no centro. Parabéns aos dous!

  

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

Os vindeiros luns 11 e 18 de marzo, entre as 16:30 e as 18:30, todas as nais, pais e familias que estedes interesados en matricular aos vosos fillos e fillas no noso centro para o vindeiro curso escolar, teredes a oportunidade de coñecer o centro.

 

Para unha optima organización, os que estedes interesados concertade a visita no teléfono 881 866 004 (preguntar por Ramón, coordinador de educación infantil).

 

O alumnado de 6º foi aoTeatro

O alumnado de 6º asisteu no Principal de Santiago á representación de VALENTINO RUFINI E ÂKIL PILLABÁN DE VIAXE  A MILÁN  (E  VAN  SEN  UN  CAN)   pola Compañía Talía Teatro coa dirección de Roberto Salgueiro. Despois fixeron estes debuxos e comentarios sobre a obra.

Máis información sobre a obra a compañia de Teatro Talía e as unidades didácticas, premendo AQUÍ.

Día internacional da muller e a nena na ciencia

  En conmemoración do DÍA DA MULLER E A NENA NA CIENCIA, que se celebrou o 11 de febreiro, unha nai que se adica profesionalmente á Ciencia na Universidade de Santiago, veu á escola para falarlles aos nenos e nenas de 6º de infantil de Ciencia, de científicas e de que as nenas poden ser o que queiran, xa que non hai profesións de homes ou mulleres.

   A intención desta charla foi darlle visibilidade á labor das científicas e fomentar esta vocación nas nenas.

"Velemos por que cada nena, en calqueira parte do mundo, teña a oportunidade de acadar os seus soños, medrar dacordo ao seu su potencial e contribuir a un futuro sostible para todos".

(Antonio Guterres, Secretario Xeral da ONU )

 

Distribuir contido


Usuarios conectados

Agora mesmo hai 0 usuarios e 3 invitados conectados.

by Dr. Radut