Título node Learning object

Activistas polo mundo que queremos (curso 2020/21)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Institución: Proxecta

 • Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

  • Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

   • Subdirección Xeral de Cooperación Exterior

 • ONGD: Solidariedade Internacional de Galicia, Agareso (Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social) e ACPP (Asemblea de Cooperación pola Paz)

Ámbito: educación en valores e solidariedade
Definición: proxecto de intervención socioeducativa de concienciación sobre as desigualdades globais (pobreza, medioambiente, xénero, migración, etc)  que traballa o coñecemento, as actitudes/valores e as habilidades para exercer comportamentos responsables nas nosas actuacións diarias. Todo aquel profesorado interesado en coñecer esta iniciativa, poderán solicitar reunións presenciais no seu centro coa coordinadora do proxecto. Ligazón.
Temporización: curso completo
Tipo de centros aos que vai dirixido: públicos e concertados
Alumnado destinatario: alumnado de 1º, 2º,3º e 4º ESO e alumnado dos ciclos de formación profesional básica, grado medio e superior (moi recomendable para a familia profesional de Servizos Socioculturais e a Comunidade)
Límite de centros participantes: 6

Criterios de selección:

 1. Seleccionarase o proxecto nos que participe o maior número de alumnado.

 2. Priorizaranse aqueles proxectos onde o profesorado imparta aula co alumnado directamente destinatario.

Persoa responsable:

María J. Caride Delgado
Técnica de educación Solidariedade Internacional de Galicia
Tlf. 981243506/626913681
correo: sensibilizacion@solidaridadgalicia.org

Xustificación

Con demasiada frecuencia a adolescencia é vista como unha etapa de apatía e egocentrista. Pero unha nova xeración de mocidade activista está demostrando que moitos mozos e mozas están, de feito, moi preocupados polos problemas sociais, políticos e ambientais, e están completamente preparados para facer algo ao respecto. Quizais moitos dos teus alumnos e alumnas só precisen un empurronciño para poñerse en acción.

A revista americana Time dedicou o seu número do 3 de febreiro deste ano ao fenómeno de "Youthquake" (fusión das palabras inglesas xuventude e terremoto), co título na portada: "O mundo cambiará cando unha nova xeración o dirixa" e a imaxe dun vello globo terrestre do que sae un novo, con cores resplandecentes.

Dende Greta Thunberg ou Malala a Emma Gonzalez ou Amika George, nos últimos anos están a xurdir novos e crecentes movementos sociais promovidos por adolescentes, activistas polo clima, pola igualdade de xénero, en contra do discurso de odio, ou defensoras dos Dereitos Humanos que buscan rachar cunha sociedade que non lles gusta.

Este proxecto pretende apoiar ao alumnado para que coñeza e de algunha maneira entre a formar parte deste movemento global de xuventude inspiradora. Xente moza informada, conciencia e tomando partido.

Por outra banda, non podemos esquecer a situación mundial que estamos a vivir por mor da COVID19. Faise por tanto necesario repensar os programas educativos que se realizaban nas escolas. A nosa experiencia, as conversas con profesorado e alumnado e por suposto a COVID 19, levounos a expor esta nova proposta, mais acaída aos novos tempos que vivimos, e que ademais de ser un complemento para o teu exercicio docente, se converta no enlace para o traballo interdisciplinar con outro profesorado e polo tanto con outras materias.

Sabemos (e coa pandemia fíxose máis presente) que a educación ten un desafío: xa non é suficiente observar o contexto sociocultural dende unha educación transformadora, senón que debemos incorporar aos procesos educativos unha visión do mundo global e preparar ao alumnado para actuar coa responsabilidade e co compromiso que implica a cidadanía global na súa vida cotiá. O papel que podemos desempeñar as ONGD neste proceso de ensino é importante, pola nosa experiencia, polos nosos coñecementos dos contidos da Educación para a Cidadanía Global e polas ferramentas metodolóxicas innovadoras.

Concretando;

 • É unha iniciativa que mestura a presencialidade e a virtualidade (aula Moodle), polo que será posible desenvolvela en calquera dos posibles escenarios.
 • A través do acompañamento continuo aos profesores/as, este proxecto serviravos de complemento á vosa practica didáctica.
 • Promove:

1.- Competencia en comunicación lingüística. Promovendo a habilidade de usar a lingua ( tanto a galega como a castelá) para expresar ideas e relacionarse con outras persoas de maneira oral e/ou escrita.

2.- Competencia dixital. Implicando o uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e intercambiar información.

3.- Aprender a aprender. O alumnado desenvolverá a súa capacidade para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, organizar as súas tarefas e tempo, e traballar de xeito individual e/ou colaborativo para conseguir un obxectivo.

4. Competencia social e cívica. Traballarán á capacidade para relacionarse coas persoas e participar de maneira activa, participativa e democrática na vida social e cívica.

5. Conciencia e expresións culturais. Traballarase a capacidade para apreciar a importancia da expresión a través dos guións de radio, a fotografía, a música, etc.

 • Metodoloxías innovadoras como a análise doutras realidades da man dos seus protagonistas, videoconferencias con activistas doutros países, a radio como metodoloxía de comunicación transformadora e de denuncia, ou a contrapublicidade e o ciberactivismo apoiarán ao alumnado para construír activismos xuvenís que transcendan o centro educativo.

Todo isto, para fomentar o respecto e a valoración da diversidade como algo enriquecedor, o consumo responsable, a conciencia medioambiental, o respecto aos DD.HH, o coñecemento dos ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) a igualdade de xénero... e ademais potenciar habilidades e actitudes como o diálogo, a corresponsabilidade, a empatía, a resolución positiva dos conflitos e a solidariedade, dende unha conciencia crítica, activa, investigadora, non conformista e motivando o OPTIMISMO CARA O CAMBIO. Buscamos que os teus alumnos e alumnas se informen, se conciencien e emprendan accións para construír colectivamente o Mundo Que Queremos.

Obxectivos xerais

Esta proposta pretende achegar ao profesorado e ao alumnado a realidade dos países empobrecidos e as dinámicas globais que perpetúan ese empobrecemento, a través dunha proposta educativa que fusiona as modalidades presencial e virtual baseada na participación, a creatividade e utilizando o potencial das ferramentas comunicativas (radio, contrapublicidade) para sensibilizar, denunciar e transformar. En definitiva, preténdese fomentar un alumnado e profesorado consciente da interconexión entre as realidades locais e as dinámicas globais e apoialo no exercicio da súa corresponsabilidade na construción da xustiza social.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Facilitar coñecementos e habilidades sobre a Educación para a Cidadanía Global

 • Crear un proxecto educomunicativo e de carácter artístico arredor dos contido da Educación para a Cidadanía Global.

 • Adquirir competencias para facer fronte aos problemas sociais e ambientais

 • Analizar os problemas sociais e ambientais locais e a súa incidencia no entorno global, para propoñer alternativas dende o local.

 • Desenvolver actividades para comunicar os problemas sociais e ambientais identificados na súa contorna próxima.

PARA O PROFESORADO

 • Facilitar coñecementos e habilidades sobre a Educación para a Cidadanía Global

 • Explorar o nivel de coñecemento dos estudantes sobre as problemáticas sociais e ambientais do seu contorno próximo.

 • Coñecer e empregar ferramentas e recursos pedagóxicos e didácticos relacionados coa Educación para a cidadanía global.

 • Desenvolver estratexias de identificación de problemáticas locais e analizar a súa incidencia no ámbito global.

 • Desenvolver metodoloxías para o acompañamento das accións e tarefas desenvolvidas polo alumnado.

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Xerar espazo de encontro entre os axentes participantes do proxecto.

 • Implicarse nos proxectos de innovación xerados polo centro.

 • Devolverlle á comunidade educativa e a poboación da vila, cidade o traballo feito polo alumnado.

 • Involucrar aos membros da comunidade local na construción dunha sociedade máis xusta e equitativa

Palabras clave

Activismo. Comunicación. Cooperación. Desenvolvemento sostible. Igualdade. Solidariedade. Xustiza social. Radio.

Temporización

O proxecto comezará no mes de novembro 2020 (a través dun encontro co profesorado participante), as sesións que ten que desenvolver o alumnado comezarán en xaneiro 2021 e prevese a súa finalización en abril 2021 (flexibilidade segundo a dinámica dos centros participantes).

Actividades e recursos

NOTA: A realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

 • Formación inicial para os centros novos:

ESTRATEXIAS INNOVADORAS PARA TRABALLAR OS ACTIVISMOS XUVENIS. DA PRESENCIALIDADE A VIRTUALIDADE” (CÓDIGO G2002002)

Será unha formación recoñecida pola CAFI; aconséllase a asistencia dunha representación do profesorado de cada centro.
Data: 21 novembro 2020.
Lugar: Santiago de Compostela
Horario: 10:00 – 14:00 e de 16:00 a 20:00 Nesta xornada farase un recorrido polo proxecto, pola plataforma Moodle a utilizar e un diagnóstico inicial da situación de partida de cada centro con respecto ao proxecto.

 • Asistencia a distancia: teléfono, correo electrónico: acompañamento continuo ao profesorado proporcionándolle toda aquela formación e información necesaria para a realización do proxecto a través destas canles de comunicación.

 • Asistencia no centro (asesoramento, obradoiros...).

 • Reunións presenciais no centro se o profesorado as demanda.

7 SESIÓNS:

COÑECENDO E CONCIENCIÁNDONOS:

 1. Que significa ser activista? primeiro obradoiro presencial na aula para dar a coñecer o proxecto e a aula virtual. Semana do 11 ao 15 de xaneiro 2021.
 2. Achegámonos a outros contextos sociais: Distintas voces para unha mesma realidade. A través da aula virtual. Semana no 18 ao 22 de xaneiro 2021.
 3. Encontros con activistas do Sur. Aula virtual. Semana do 25 de xaneiro ao 5 de febreiro 2021.

PASANDO A ACCIÓN

 1. Comunicación transformadora. Aula Virtual. Semana do 8 ao 12 de febreiro 2021.
 2. Comeza a acción: Obradoiro radio. Presencial na aula. Semana do 18 de febreiro ao 5 de marzo 2021.
 3. Ciberactivismo: cartelería contrapublicitaria. Aula Virtual. Semana do 6 ao 9 de abril 2021.
 4. Saltamos á rúa! ( se é posible) Acto final de activismo e de visibilidade do proxecto. Abril 2021
 • Colaboración con axentes externos

Potenciarase a relación cos concellos onde estean situados os centros educativos participantes, para conseguir un traballo de cara o acto final de presentación do proxecto, así como tamén contactarase con aquelas asociacións (asociacións ambientalistas, feministas, de migración, etc ) que estean presentes nos concellos, que, segundo o tema tratado en cada acto final, sexa de interese que participen.

 • Material didáctico: para o profesorado, para o alumnado

Proporcionaráselle ao profesorado unha guía didáctica na que se recolle: información das persoas encargadas de desenvolver os obradoiros, as actividades, recursos materiais necesarios, temporalización, etc.

 • Saídas: obrigatoriedade, data, destino, nº de participantes, custos

No mes de abril (flexibilidade segundo as dinámicas dos centros participantes), realizaranse o acto de presentación do traballado durante todo o proxecto, este acto poderá ser no propio centro educativo ou fóra dos mesmo ( auditorio municipal, praza da vila, etc.) A súa finalidade é a presentación dos produtos finais (programas de radio, cartelaría e calquera acción que se xenere co proxecto) ao resto da comunidade educativa e a cidadanía das vilas dos centros participantes

PRODUCTO FINAL

Produto final

Produtos radiofónicos e videográficos. Indicamos aquí as ligazóns dos traballos realizados en edicións anteriores:

Escoita o canal O mundo que queremos

O mundo que queremos. Youtube.

Criterios específicos para a avaliación das memorias

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos

4. Grao de participación (a lo menos no 70% das actividades) do alumnado na proposta educativa.

5. Grao de protagonismo asumido polo alumnado na creación dun proxecto educomunicativo.

6. Nivel de asunción de responsabilidades (coordinación de actividades realizadas tanto no centro como nas da aula virtual, participación activa nas mesmas, etc.) do profesorado no desenvolvemento do proxecto.

Menús Learning object node R

Sección