Título node Learning object

Por 365 días de respecto e igualdade
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

ProxectaInstitución:

 • Consellería de Emprego e Igualdade
  • Secretaría Xeral de Igualdade

Ámbito: igualdade de xénero
Definición: o programa consiste no desenvolvemento dun proxecto relacionado coa prevención da violencia de xénero dentro do ámbito educativo.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

 • ODS 5. Igualdade de xénero

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: ESO, bacharelato, FP e adultos
Límite de centros participantes: 50

Criterios de selección:

Priorizarase a selección dos distintos colectivos:

 1. Centros públicos.
 2. Centros que non participasen neste programa con anterioridade.
 3. Centros que participasen no programa Relaciona.

Completarase a selección cos seguintes criterios:

 1. Representación equitativa das catro provincias.
 2. Orde de presentación da solicitude a través da aplicación informática.

Responsable do programa:

Nome: Begoña Sieiro Negro
Departamento: Secretaría Xeral de Igualdade
Teléfono: 981 957 784
Correo electrónico: begona.sieiro.negro@xunta.es

Nome: Patricia Fernández López
Departamento: Secretaría Xeral de Igualdade
Teléfono: 981957677

Xustificación

Nos últimos anos, detéctanse moitos casos de relacións de parella entre adolescentes e xente moi nova cunha forte carga de violencia verbal e incluso física. Ademais, estudos recentes como o realizado polo Ministerio de Igualdade e a Universidade Complutense de Madrid amosan que entre a poboación máis nova aínda persisten ideas cargadas de sexismo e que xustifican a violencia.

Polo tanto é necesario intervir coa poboación máis nova para previr a violencia de xénero e a escola é o medio ideal para acceder a esa poboación xuvenil e poder introducir valores igualitarios e libres de estereotipos sexistas, así como para facilitarlles pautas para a detección precoz desas situación de violencia de xénero.

Obxectivo xeral:

O programa "Por 365 días de respecto e igualdade: prevención da violencia de xénero no ámbito educativo", ten como obxectivo principal porporcionarlles ás mozas e aos mozos galegos, dende a escola, formación e ferramentas que lles permitan coñecer e recoñecer a violencia contra as mulleres, e actuar na súa prevención, fomentando a autoestima, a autonomía, o coñecemento da construción social das súas identidades sexuais e a asignación de roles, o que permitirá traballar na eliminación de esterotipos sexistas e de falsas crenzas.

O programa é un dobre convite para o profesorado: por un lado para reflexionar en primeira persoa sobre a violencia de xénero, e en segundo lugar, para compartilo co seu alumnado a través das actividades propostas.

As actividades teñen como primeiro obxectivo proporcionarlle ao profesorado recursos que dun xeito sinxelo lles facilite coñecer de primeira man que pensan e senten as súas alumnas e os seus alumnos e como o expresan. Abordar a violencia cara ás mulleres pode facerse dende diferentes perspectivas, pero se o que queremos é previr esta violencia, é fundamental indagar nas súas causas e facer ver que a violencia de xénero está profundamente ligada a un xeito de entender as relacións baseado en mitos, falsas crenzas, malas maneiras de entender o que é un home ou o que é unha muller e o que é unha relación amorosa.

Por isto nalgunhas actividades propostas nas unidades didácticas de apoio que se poñen ao dispor do profesorado suxírese invitalos a pensar acerca das infinitas maneiras de ser home e de ser muller, de relacionarse preguntando e contestando ao propio desexo, indagando no que significa ser libres.

Obxectivos específicos

• proporcionar ao profesorado recursos que dun xeito sinxelo lles facilite coñecer de primeira man que pensan e senten as súas alumnas e alumnos e como o expresan
• indagar sobre as causas da violencia de xénero.
• recoñecer o profundo vínculo que existe entre a violencia de xénero e a maneira en que entendemos as relacións de parella.
• identificar e recoñecer os mitos, falsas crenzas, relacións tóxicas nas relacións amorosas entre homes e mulleres.

Desenvolvemento das competencias clave

 • Competencia en comunicación lingüística
 • Competencia en aprender a aprender
 • Competencias sociais e cívicas
 • Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Palabras clave:

Coeducación. Educación Emocional. Educación para a igualdade entre os dous sexos. Non violencia. Solidariedade. Violencia de xénero.
Comunicación lingüística. Competencia en aprender a aprender. Competencias sociais e cívicas. Competencias en sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

Metodoloxía e temporización

A temporalización abarcará todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa previstas recóllense as seguintes:

 • Formación: ten carácter voluntario; o profesorado participante terá preferencia no proceso de selección do curso ofrecido por Igualdade a través de PLATEGA:

  Referencia: Abordaxe da violencia de xénero dende o ámbito educativo

  Modalidade: en rede (Platega)

  Temporización: 2º trimestre

  Prazas: 50

  Horas: 30

 • Apoio ao profesorado:

  • Sensibilización e información inicial ao profesorado cando se precise, para inicio de traballo na aula.
  • Reforzo e apoio do traballo realizado na aula polo profesorado con obradoiros específicos e outros de coñecemento directo do traballo das e dos profesionais que desenvolven o seu labor cada día con casos de violencia de xénero: forzas e corpos de seguridade, servizos de acollida ás vítimas, órganos xudiciais…
 • Actividades ofertadas (segundo dispoñibilidade)

  • Exposición “Cartas de Amor”: exposición gráfica de ilustracións de diversos artistas sobre a violencia de xénero e a mocidade.

  • “Á Violencia de Xénero...Dille Non!”, exposición gráfica ilustrada, dirixida a axudar á mocidade a recoñecer, identificar e rexeitar condutas sexistas, nocivas nas súas relacións

  • Exposición fotográfica “Express-Arte”, unha perspectiva de diferentes realidades dende a arte. Creada no marco do programa de inserción laboral para vítimas da violencia de xénero e impulsado pola Asociación de Xóvenes Emprendedores Lucenses (AXEL)

  • - “Algo entre Nos”- Plataforma interactiva centrada na prevención da violencia machista no contexto das relacións de adolescentes. Trátase dun programa que facilita que o profesorado de secundaria dinamice cinco sesións de aula onde o alumnado terá que enfrontarse e superar cinco retos. Está dirixida a alumnado de 1º e 2º da ESO. Será acompañado en todo o proceso por unha equipa profesional.www.algoentrenos.gal

  • Obradoiro sobre “Violencia de xénero e o novo contexto dixital", centrado no coñecemento e prevención das novas formas de violencia que xurden no contexto dixital: ciberviolencia de xénero, grooming, sextorsión.

  • Charla informativa sobre agresións sexuais e violencia sexual, a cargo de persoal especializado.

  • Charla sobre o tratamento da violencia de xénero na publicidade e nos medios audiovisuais, a cargo de persoal especializado.

  • Espectáculo teatral sobre violencia de xénero.

    

 • Material didáctico: o programa pon ao dispor do alumnado e mais do profesorado unidades didácticas e materiais de apoio (exposicións, cartelería....), que están accesibles a través da web: http://igualdade.xunta.es/

   

 

 • Maleta viaxeira: o CAFI e os distintos CFR dispoñen dun servizo de préstamo para emprestar un recurso bibliográfico con publicacións de interese para traballar a violencia de xénero. Pódese consultar a nova publicaca no Boletín Informativo para obter máis información.

 • Web de referencia: http://igualdade.xunta.gal/gl

 

Criterios de avaliación da memorias final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3 Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto.

Criterios específicos

1. Uso efectivo e eficaz da unidade didáctica e demais recursos postos a disposición dos centros pola Secretaría Xeral da Igualdade.

2. Calidade técnica no deseño, desenvolvemento e avaliación do proxecto.

3. Grao do valor que se lle dá á consideración da educación para a igualdade entre mulleres e homes como elemento organizador dos procesos de ensino-aprendizaxe.

 

 

Menús Learning object node R

Sección