Título node Learning object

Cinema en curso
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
  • Filmoteca de Galicia - AGADIC

Ámbito: promoción da creación e da cultura / Patrimonio/ Territorio/ Audiovisual
Definición: Cinema en curso é un programa internacional de pedagoxía do cinema en escolas e institutos que en Galicia coordina a Filmoteca de Galicia e no que participan alumnos e alumnas de moitos territorios e de contextos socioculturais diversos compartindo unha metodoloxía e referentes comúns.

O programa conta coa presencia regular dun/dunha cineasta no centro de ensino e en horario lectivo, para acompañar, conxuntamente cos docentes, o descubrimento da contorna e do cinema a partir dunha metodoloxía concreta que vencella moi estreitamente a práctica creativa co visionamento de películas.

Ao longo do curso escolar, a través da formación ao profesorado, co acompañamento do equipo de Cinema en curso e a presencia regular do cineasta na aula, os alumnos participantes realizan de xeito colectivo unha curtametraxe documental que pon en valor e da a coñecer a súa contorna máis próxima.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

 • ODS 4. Educación de calidade
 • ODS 10. Redución das desigualdades
 • ODS 5. Igualdade de xénero

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 4ª, 5º e 6º de primaria, ESO, 1º de bacharelato e ciclos formativos
Límite de centros participantes: 4 (con posibilidade de incrementar o número)
Límite de docentes participantes por centro: 4 (un coordinador e 3 docentes participantes). Poderase argumentar a necesidade de incorporar máis docentes.
Límite de alumnado participante por centro: Máximo grupo clase de 25-30 alumnos ou 20 alumnos en materias optativas ou outras agrupacións.

Criterios de participación:

 1. Priorizaranse centros públicos
 2. Calidade do proxecto presentado: presentación do centro,características e traxectoria. Motivacións do centro para participar no proxecto. Posibles propostas de organización (curso, número de alumnos/as, horarios, materias ou áreas nas que se enmarcaría o proxecto etc.). Motivacións persoais dos docentes directamente implicados e previsión da dedicación do docente responsable do proxecto tanto para o traballo co alumnado como para a coordinación, a xestión dos materiais na web e as demais tarefas como o seguimento do alumnado no caso de illamento. Valorarase a capacidade de articular contidos transversais a partir do cinema.
 3. Posibilidade de organizar saídas fora do centro para a realización do proxecto cinematográfico.
 4. Asistencia do alumnado a unha proxección inicial e final para a estrea da súa película. Asistencia dos docentes a formación do proxecto.

Criterios de exclusión:

 • Non poderán participar no proxecto aqueles centros nos que os seus docentes non poidan acudir de maneira presencial ás formacións específicas nas metodoloxías de Cinema en curso.
 • Non poderán participar no proxecto aqueles centros que organizativamente non poidan facilitar a presencia dun cineasta (entre 20 e 25 xornadas de traballo) nas aulas e a asistencia dos seus alumnos á proxección inicial e final na Filmoteca de Galicia.

Persoa responsable:

Nomes: Mónica García Iglesias
Departamento: Filmoteca de Galicia
Teléfono: 881 881 269
Correo electrónico: monica.garcia.iglesias@xunta.es


Xustificación

Cinema en curso é un programa internacional que en Galicia coordina a Filmoteca de Galicia e no que participan alumnos e alumnas de moitos territorios e de contextos socioculturais diversos compartindo unha metodoloxía e referentes comúns.

Obxectivos

‘Cinema en curso’ é un programa estrutural de pedagoxía do cinema en escolas e institutos. que nace con dous obxectivos:

 • Propiciar o descubrimento por parte de nenos/as e mozos/as do cinema entendido como arte, creación e cultura.
 • Desenvolver as potencias pedagóxicas do cinema nas escolas e institutos dentro do horario lectivo.

Cinema en curso estrutúrase en tres eixes de traballo:

 • os obradoiros, impartidos conxuntamente por docentes e un/unha cineasta con grupos desde 4º de primaria ata 1º de bacharelato e ciclos formativos.

 • a formación do profesorado.

 • o desenvolvemento de accións a nivel de centro para promover que o cinema se converta nun eixo transversal do proxecto educativo das escolas e os institutos participantes.

Desenvolvemento das competencias clave

 • Competencia en comunicación lingüística
 • Competencia dixital
 • Competencia en aprender a aprender
 • Competencias sociais e cívicas
 • Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor
 • Competencia en conciencia e expresións culturais

Palabras clave:

cine, creación, arte, cultura, transmisión, patrimonio, memoria, intercambio,decobremento, exploración, territorio, posta en valor.
 

Metodoloxía e temporización

O proxecto arranca cunha proxección inicial con todos os alumnos participantes en Galicia na sala da Filmoteca de Galicia (A Coruña) a finais do mes de outubro pola mañá.

  Ao longo do curso desenvólvese en horario lectivo un obradoiro impartido conxuntamente por un/ unha cineasta e o equipo docente. O/a cineasta participa en torno a 20 xornadas (días) co alumnado. Os docentes participan sempre activamente nestas xornadas e dan continuidade nas súas clases ao traballo realizado.

  Todos os obradoiros dos diferentes centros de ensino comparten un mesmo programa de visionamentos de fragmentos de películas e de películas así como propostas de creación que culmina coa realización dunha curtametraxe realizada polos alumnos de modo coleactivo.

   Os obradoiros desenvólvense de forma integrada dentro da dinámica da aula e posibilitan un traballo profundo en competencias persoais e sociais como o traballo en equipo, a posta en valor da contorna, a atención, a observación, a capacidade de espera, a autonomía, a organización individual e colectiva etcétera. Tamén vehicula contidos transversais con especial atención ás competencias lingüísticas, dixitais e artísticas.

    O cineasta intervén na maioría de xornadas (en torno a 20) entre 3 ou 4 horas seguidas, e traballa sempre conxuntamente cos docentes, que proseguen o traballo noutras horas de maneira regular. Os mesmos docentes que traballan nas sesións con cineasta deben estar implicados nas demais horas de dedicación semanal ao proxecto (habería que prever dúas horas). Este mínimo de horas depende do número de alumnos, do emprazamento do centro (os desprazamentos do cineasta), da organización global do centro, etc. Sempre se valora de modo individual as necesidades e posibilidades do centro de ensino en relación a organización do obradoiro.

    Durante os procesos de documentación, planificación, a rodaxe e a montaxes, hai que prever xornadas máis longas de traballo (en torno a 10 xornadas ao longo do curso) nas que os alumnos traballan por grupos pequenos de maneira rotativa. Nos momentos nos que se divide o grupo sempre ten que haber un docente co cineasta.

    Os obradoiros poden desenvolverse no marco de materias diversas, en espazos de traballo por proxectos, e no caso dos centros de primaria, de maneira transversal.

    Todo este seguemento e traballo no centro por parte dos docentes se aborda de maneira completa nas formacións para o profesorado. Ao mesmo tempo o equipo de Cinema en curso acompaña dúbidas e facilita todos os materiais de manira regular.

    Estrea final: No mes de xuño celébrase unha xornada de proxección e estrea das curtametraxes realizadas polos alumnos de todos os centros de Galicia na sala de cine da Filmoteca ou noutra sala representativa. Participan todos os alumnos.

      

     Actividades e Recursos

     Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

     • Formación: presencial e de carácter obrigatorio nos principios metodolóxicos de Cinema en curso.

      A formación, incluida no Plan Anual de Formación do profesorado, se estrutura en 4 sesións a finais de outubro (8 horas), comezos de febreiro ou finais de xaneiro (8 horas) e mediados de marzo (4 horas). A asistencia dos docentes a todas as sesións de formación é imprescindible para o desenvolvemento do proxecto. G2301115 - Cinema en curso. Pedagoxía co e dende o cinema. Plan Proxecta

     • Na formación desenvólvense contidos prácticos, metodolóxicos e instrumentais, e intercámbianse experiencias entre os docentes participantes.

     • Web de referencia: www.cineencurso.org

     • Obradoiros: de carácter anual coa presencia regular no centro dun cineasta (en torno a 20 xornadas) que acompaña cos docentes todo o preceso de creación documental.

     • Saídas: desde o centro para poder explorar a contorna e para rodar a película documental. Ademáis debe preverse unha saida inicial para a Proxección inicial de Cinema en curso e unha saída final para a estrea da curtametraxe realizada nunha sala de cinema.

     • Un cartafol impreso e outro na rede con todos os materiais pedagóxicos necesarios para desenvolver o proxecto na aula

     • Unha páxina web cun espazo para o centro participante onde compartir todos os procesos de creación

     • A Filmoteca facilita os equipos de rodaxe necesarios para a elaboración do filme final. É necesario que o centro dispoña dun disco duro exclusivo para o proxecto onde arquivar todos os materiais que se van xerando. Tamén é recomendable dispoñer dun ordenador onde se poida instalar o programa informático co que se realizará a montaxe da película e algunha cámara sinxela con modo vídeo.

     • Ao finalizar o curso o equipo de Cinema en curso elabora unha publicación que recolle todas as películas realizadas (en Galicia e en outros territorios), publica na web do proxecto as películas para o seu visionamento e presenta a curtametraxe en diferentes Festivais especializados.

       

     Produto final (se o hai)

     • Os alumnos participantes elaborarán ao longo do curso:

      • Planos do mundo ao longo de todo o proceso. Serán planos colectivos realizados en pequenos grupos e tamén planos que farán de modo individual.

      • Unha curtametraxe documental realizada entre todo o grupo de modo colectivo, rotando permanentemente na rodaxe entre todos os cargos e consensuando entre todo o grupo o resto de decisións no proceso creativo.

      • Recollerán todos os procesos de creación nun espazo de cinema na aula, nun espazo virtual que compartirán na rede, no Diario dos obradoiros da páxina web do proxecto e de maneira indiviudal en cartafois de creación específicos para o proxecto.

      

     Criterios de avaliación da memoria final

      

     Criterios xerais do Plan Proxecta

     1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

     2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

     3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto.

     Criterios específicos

     4. Capacidade de compartir no Diario dos obradoiros (blog de Cine en curso) procesos de traballo e experiencias con outros centros e alumnado participante no proxecto.

     5. Capacidade de descubrir a través do cinema os valores patrimoniais, urbanísticos, sociais, culturais paisaxísticos e históricos da súa contorna.

     6.Capacidade de traballar en equipo e integrar a todo o alumnado.

      

     Selección de boas prácticas:

     Nesta ligazon á web de Cinema en curso pódense visionar os filmes realizados en Galicia nestes anos no marco do proxecto. En cada filme recóllese os alumnos que a realizaron, o proceso de creación ao longo do curso escolar, os referentes cinematográficos que lles inspiraron, os alumnos presentando a película na estrea final e a repercusión da película en festivais e medios.

     Menús Learning object node R

     Sección