Título node Learning object

Galicons-net (curso 2020/21)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
  • Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Ámbito: consumo responsable
Definición: investigación do alumnado a través dunha das modalidades propostas:

 • a) Consumo e xénero
 • b) Linguaxe publicitaria
 • c) Comercio electrónico
 • d) Servizos financeiros
 • e) Etiquetaxe dos bens e produtos

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 2º ciclo de infantil, primaria, ESO, bacharelato, FP, persoas adultas e educación especial.
Límite de centros participante: sen límite.
Criterios de selección: solicitudes en regra.
Responsable do programa:

Nome: Montserrat Rodríguez Varela
Departamento: Escola Galega do Consumo. Instituto Galego do Consumo
Teléfono: 881 999 091
Correo electrónico: montserrat.rodriguez.varela@xunta.gal

Xustificación

Favorecer o tratamento da educación para o consumo responsable nos currículos das diferentes etapas e niveis do ensino regrado.

Promover a educación para o consumo responsable nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxectivo xeral

O obxectivo deste programa é realizar un proxecto de innovación educativa en materia de consumo responsable coa finalidade de potenciar a educación para o consumo nos centros de ensino, así como motivar un traballo activo e colaborativo de alumnado e profesorado.

O proxecto debe ter as seguintes características básicas:

- Ser un proxecto interdisciplinar.

- Implicar o alumnado, o profesorado e o conxunto da comunidade educativa.

- Implicar unha análise das diferentes fases e das actividades do traballo realizado e elaboración de conclusións que o alumnado participante comunicará e expoñerá a outros grupos non participantes no proxecto utilizando diferentes técnicas, ferramentas e recursos.

- Co fin de ter unhas pautas para o desenvolvemento do proxecto en cada centro participante, no arquivo a "Guía Galicons-net" pode descargar a información necesaria.

Modalidades de participación

Os centros deberán realizar un proxecto de innovación educativa sobre algunha das seguintes temáticas de consumo responsable que mellor se adapte ás necesidades ou aos intereses do centro (débese escoller só unha):

 • a) Consumo e xénero (por exemplo: xoguetes, xénero e publicidade; impacto das relacións de xénero no consumo; consumo e xénero: onte, hoxe e mañá …)
 • b) Linguaxe publicitaria (por exemplo: publicidade na miña contorna; publicidade dirixida á adolescencia; publicidade: onte, hoxe e mañá …)
 • c) Comercio electrónico (por exemplo: hábitos de consumo de comercio electrónico; seguridade no comercio electrónico; comercio: onte, hoxe e mañá …)
 • d) Servizos financeiros (por exemplo: tipoloxía dos servizos financeiros: captación e inversión; identificación de servizos inseguros: créditos rápidos e cláusulas abusivas; servizos financeiros: onte, hoxe e mañá …)
 • e) Etiquetaxe dos bens e produtos (por exemplo: etiquetaxe dos bens e produtos de consumo en xeral; etiquetaxe dos produtos alimentarios; etiquetaxe dos bens e produtos de consumo: onte, hoxe e mañá....)

Palabras clave

Consumo responsable. Educación en valores. Hábitos de vida saudable

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Concienciar o alumnado da súa condición de persoa consumidora, iniciándoo no funcionamento dunha sociedade de consumo responsable.
 • Fomentar que o alumnado actúe na sociedade de maneira informada, de xeito que poida elixir, con pleno coñecemento, entre os bens e servizos e coñecer os seus dereitos e deberes.
 • Desenvolver no alumnado un pensamento crítico e independente e fomentar a reflexión sobre os aspectos éticos, solidarios e ambientais que determinan a responsabilidade no consumo.

PARA O PROFESORADO

 • Comprender a importancia e o significado de realizar un consumo responsable e trasladalo ao seu alumnado.
 • Coñecer e manexar os recursos e as ferramentas para traballar estes contidos e transmitirllas ao seu alumnado.
 • Aumentar as habilidades de uso das Tecnoloxías da Información e da  Comunicación.

PARA O RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Colaborar e participar de xeito activo nas iniciativas sobre consumo responsable promovidas polo alumnado participante no proxecto.
 • Ser consciente da importancia de desenvolver actitudes e comportamentos cara a un consumo máis crítico.

Metodoloxía recomendada

Co fin de ter unhas pautas para o desenvolvemento do proxecto en cada centro participante, no arquivo anexo pódese descargar a "Guía Galicons-net: definición e propostas dos ámbitos de traballo". Características básicas que debe ter o proxecto:

 • Ser un proxecto interdisciplinario
 • Implicar a alumnado, profesorado e familias
 • Implicar unha análise das diferentes fases e actividades do traballo e elaboración de conclusións que o alumnado participante deberá comunicar e expoñer a outros grupos non participantes no proxecto utilizando diferentes técnicas, ferramentas e recursos.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

NOTA: A realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

A Escola Galega do Consumo ofértalle aos centros participantes as seguintes actividades e recursos para axudarlles a desenvolver con éxito o seu traballo:

 • Xornada de formación inicial (código: G2002005):

Carácter: Voluntario. Recoméndase a asistencia para aqueles/as docentes que participen por primeira vez no programa.
Duración: 9 horas
Modalidade: Semipresencial
Data: novembro
Lugar: Instalacións da Escola Galega de Consumo. Santiago de Compostela
Descrición: Farase unha presentación inicial do proxecto e explicaranse os contidos básicos sobre consumo responsable necesarios para a realización do proxecto a e elaboración do produto final.

Prazas: 50

Esta formación está integrada dentro do Plan Anual de Formación do Profesorado.

 • Formación en PLATEGA:

Carácter: Voluntario.

Cursos ofertados:

 • 1. Traballando coa publicidade na aula

Curso dirixido á análise crítica da publicidade e ao seu uso como recurso pedagóxico para o traballo en materia de consumo nas aulas.
Duración: 32 horas lectivas
Temporización: 1º trimestre
Prazas: 50

 • 2. Comercio electrónico

Curso dirixido á aprendizaxe do uso e manexo da ferramenta en liña "Simulador de Compras", co obxectivo de realizar compras seguras na Internet.
Duración: 30 horas lectivas
Temporización: 2º trimestre
Prazas: 50

 • 3. Consumo e xénero

Curso dirixido á adquisición dos coñecementos e ao manexo das ferramentas que lle permitan ao profesorado desenvolver na aula o traballo en materia de consumo desde una perspectiva de xénero.
Duración: 30 horas lectivas
Temporización: 2º trimestre
Prazas: 50

 • 4. Consumo e finanzas na aula

Curso dirixido á adquisición dos coñecementos básicos e as ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.
Duración: 30 horas lectivas
Temporización: 3º trimestre
Prazas: 50

Guías didácticas destes cursos dispoñibles en formato PDF en: http://consumo.xunta.gal/gl/formacion/actividades

As persoas interesadas en asistir poden solicitalo a través de PLATEGA.

 • Asesoramento ao profesorado:

A Escola Galega do Consumo estará ao dispor dos centros participantes para facilitarlles a orientación e o apoio que precisen.

 • Material didáctico:

Dispoñible na Mediateca da Escola Galega do Consumo. Para solicitalo contactar coa Escola Galega do Consumo.

             https://consumo.xunta.gal/gl/formacion/proxectos/galicons-net

Concederanse tres premios en metálico de 1.500 euros para o mellor proxecto en cada unha das seguintes categorías de participación:
- Categoría A: alumnado de segundo ciclo de educación infantil e de educación primaria.
- Categoría B: alumnado de educación secundaria obrigatoria.
- Categoría C: alumnado de bacharelato, de ciclos formativos de grao medio de formación profesional e de educación de persoas adultas.

-Categoría D: alumnado de educación especial

A convocatoria definitiva de premios publicarase no DOG durante o primeiro trimestre do 2019.

Produto final

O proxecto deberá concretar o proceso de aprendizaxe na elaboración dun produto final, que permita expoñer o coñecemento adquirido e o traballo realizado. Terá formato libre e formalizarase a través de calquera tipo de soporte (textual, audiovisual, informático, virtual, gráfico, campaña de concienciación...)

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos

4. A coherencia dos obxectivos do proxecto co traballo realizado.

5. A adecuación ás temáticas propostas en materia de consumo.

6. A calidade da memoria final e dos materiais producidos.

Menús Learning object node R