Axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, convocatoria para o exercicio 2024

Lun, 19/02/2024 - 11:44

Programa: Axudas de apoio á etapa predoutoral 

Data de publicación DOG:  19/02/2024

Código do procedemento: ED481A

Prazo de presentación de solicitudes: o prazo será dun mes, que se contará a partir do día seguinte ao de publicación da orde no DOG ( ata o 19/03/2023, incluído).

Cal é o obxecto destas axudas?

A contratación de persoal nas súas etapas iniciais constitúe a base para que, mediante procesos formativos estables, se adquiran as habilidades propias do persoal investigador, e ademais permite lograr que o sistema alcance unha dimensión dos seus recursos humanos de investigación comparable a outros países europeos.

Quen pode solicitar estas axudas?

 • A Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades financia as universidades do Sistema Universitario de Galicia (en adiante, SUG).

 • A Axencia Galega de Innovación financia ás entidades alleas ao SUG: organismos públicos de investigación de Galicia, fundacións de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), e aos centros do CSIC (Consello Superior de Investigacións Científicas) radicados en Galicia.

 

Tipo e intensidade da axuda:

 • Tipo de convocatoria: convocatoria en réxime de concorrencia competitiva

 • Tipo de axuda: axuda a fondo perdido

 • Intensidade da axuda: 100 %

 • Duración das axudas: un máximo de 4 anos

 • Orzamento total: 11.893.200,00 euros (a achega por parte da Axencia Galega de Innovación será de 1.399.200,00 euros)

 

Número e importe das axudas

Poderanse conceder un máximo de 102 axudas: 90 para as universidades do SUG e 12 para as demais entidades.

O importe máximo de cada axuda é de:

 • 24.000 € anuais durante os tres primeiros anos de contrato

 • 29.000 € durante o cuarto ano

 • 30.000 € no caso de que a persoa candidata acceda ao contrato de capacitación para a formación posdoutoral

Estes importes só poderán ir destinados ao financiamento dos contratos das persoas seleccionadas, incluíndo os seus custos sociais.

 • Estadías no estranxeiro de tres meses de duración que terán un importe máximo de 6.000 €, en función do destino da estadía, de acordo coa seguinte distribución:

 • Zona 1: 2.000 €, se a estadía se realiza en Portugal ou Andorra.

 • Zona 2: 4.000 €, se a estadía se realiza en Europa (agás Portugal e Andorra), África ou América (agás EUA e Canadá).

 • Zona 3: 6.000 €, se a estadía se realiza en EUA, Canadá, Asia ou Oceanía.

 • Establécese un complemento de 1.000 € anuais por axuda para cubrir os gastos asociados á contratación e para o seguro durante o período de estadía. ( Complemento 1 )

 • Establécese un complemento de 800€ no primeiro ano de contrato e de 400€ no segundo ano de contrato para cubrir os gastos das persoas candidatas en relación ao correspondente programa de doutoramento ( Complemento 2 ). ( Ditas cantidades non terán a consideración de soldos ).

 • Para cubrir o custo da indemnización ao remate do contrato, incluirase unha axuda total de 3.400,00 euros.

 

A onde acudir?

Para solicitudes presentadas por universidades do Sistema Universitario de Galicia:

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

SECRETARÍA XERAL DE UNIVERSIDADES

SUBDIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN CIENTÍFICA E TECNOLÓXICA UNIVERSITARIA

SERVIZO DE PLANIFICACIÓN E ESTRUTURACIÓN DA INVESTIGACIÓN

San Caetano, s/n

15781 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881995152 / 881995980 /881995157

Fax: 881999135

Email: promocioncientifica.educacion@xunta.gal

Información web: http://www.edu.xunta.gal

Para solicitudes dos organismos públicos de investigación de Galicia, fundacións de investigación sanitaria de Galicia e centros do CSIC radicados en Galicia:

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Rúa Airas Nunes, s/n

15702 Santiago de Compostela

Teléfonos: 881999213 / 981543991

Email: axudas.gain@xunta.gal

Información web: http://gain.xunta.gal