Título node Learning object

Premio UNESCO para a Educación de Nenas e Mujeres 2022
Ven, 01/04/2022 - 13:59
UNESCO

Convocatoria financiada pola República de China cun total de 50.000$, con obxecto de premiar os proxectos tanto de particulares, como de institucións ou organizacións, que veñan promovendo, de maneira destacada, fomentar a educación de nenas e mulleres, polo menos dous anos atrás á data de finalización de presentación de candidaturas, 16 de maio de 2022.

Cada Estado Membro da UNESCO pode propoñer un máximo de tres candidaturas, presentándoas a través da súa Delegación Permanente en colaboración coa súa respectiva Comisión Nacional. Tamén poderán presentar candidaturas as ONG en relación especial coa UNESCO.

Ditas candidaturas só se terán en conta se o proxecto está centrado claramente no avance da educación das nenas e as mulleres, e na promoción da igualdade de xénero a través da educación, contribuíndo nunha ou máis das cinco áreas prioritarias do premio:

  1. Participación_Apoiar ás nenas para que pasen da educación primaria ao primeiro ciclo de secundaria e para que completen a educación básica completa.
  2. Alfabetización_Apoiar ás adolescentes e ás mulleres novas para que adquiran coñecementos de alfabetización.
  3. Contorna_Apoiar na creación dunha contorna de ensino-aprendizaxe segura e con perspectiva de xénero.
  4. Profesores_Comprometer ao profesorado para que sexa axente de cambio con actitudes e prácticas pedagóxicas que teñan en conta as cuestións de xénero.
  5. Habilidades_Apoiar ás nenas e as mulleres para que adquiran coñecementos/habilidades para a vida e o traballo.

Nota importante: O formulario debe cubrirse en inglés ou francés exclusivamente na plataforma online.

Esta información poden atopala nas seguintes ligazóns:

 http://on.unesco.org/gweprize   inglés

http://on.unesco.org/gweprix     francés