Título node Learning object

Mobilidade sostible e segura
Ven, 07/08/2015 - 09:59

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Ministerio do Interior
  • Dirección Xeral de Tráfico

Ámbito: mobilidade

Definición: programa para a promoción da mobilidade segura e sostible entre o alumnado e a comunidade educativa.O programa consiste en desenvolver un proxecto relacionado cos cambios nos hábitos de desprazamentos cara a modelos máis seguros, activos e sostibles. Proponse a incorporación de accións, actividades, talleres... que de maneira práctica, contribúan á creación destes novos hábitos, e á creación de valores seguros como peóns, ciclistas ou usuarios dos diferentes medios de transporte.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

O marco estratéxico mundial, definido pola Axenda 2030 e a Nova Axenda Urbana, constitúe a guía para definir o cambio de paradigma das cidades, incorporando unha correlación entre a boa urbanización e o desenrolo, apostando por comunidades sostibles (ODS 11), e promocionando unha viaxe segura e saudable á escola para todos os nenos e nenas (Obxectivo 11.3).

 • ODS 11. Cidades e comunidades sustentables
 • ODS 4. Educación de calidade

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil, primaria, ESO, bacharelato e centros de educación especial
Límite de centros participantes: sen límite

Criterios de selección

 • Calidade do proxecto presentado

Persoas responsables:

A CORUÑA
Nomes
: Federico Ceniza Gómez
Departamento: Xefatura Provincial de Tráfico da Coruña
Teléfono: 981 288 377 ext. 471529
Correo electrónico: educacionvial.jptc@dgt.es

LUGO
Nome
: Laura García Crespo
Departamento: Xefatura Provincial de Tráfico de Lugo
Teléfono: 982 148 803
Correo electrónico: laura.gcrespo@dgt.es

OURENSE
Nome
: Andrea Conde Guerra
Departamento: Xefatura Provincial de Tráfico de Ourense
Teléfono: 988 032 291
Correo electrónico: educacionvial.jptou@dgt.es

PONTEVEDRA
Nome
: Susana Freire Salgado
Departamento: Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra
Teléfono: 986 853 646 ext. 473616 / 986 853 646 ext. 473602
Correo electrónico: educacionvial.jptpo@dgt.es / jptpo@dgt.es

Xustificación

O contorno dos centros escolares é o ámbito de maior perigo viario para o alumnado. Nos desprazamentos dos menores aos centros de ensino é onde ocorren a maior parte dos accidentes de tráfico que sofren os pequenos. O alumnado constitúe, por razón de idade, un destes colectivos vulnerables sobre o que compre exercer medidas de protección especiais que favorezcan o seu desenvolvemento en espazos que se construíron sen pensar neles.

Obxectivos

O obxectivo do programa é promover modos de mobilidade sostibles e seguros para toda a sociedade, adaptados ao contexto viario en que vive o alumnado.

Quérese introducir a educación viaria na escola non como a aprendizaxe de normas e sinais para futuros condutores, senón cunha finalidade transformadora que cuestione os modos de mobilidade imperantes e que favoreza a participación do alumnado na elaboración de propostas de mellora que garantan a súa seguridade nos seus desprazamentos e, sobre todo, que promovan modos de mobilidade máis saudables para toda a comunidade.

 

Desenvolvemento das competencias clave

 

 • Competencias sociais e cívicas
 • competencia en comunicación lingüística
 • competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
 • competencia dixital
 • competencia en aprender a aprender
 • competencias sociais e cívicas
 • competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor
 • competencia en conciencia e expresións culturais

Actividades

Os centros educativos deseñarán o seu propio proxecto coas necesidades de mellora do centro en materia de educación viaria e cunha proposta de participación social; incluirán así mesmo as actividades que se desenvolverán (elaboración de vídeos de educación viaria, murais,...)

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

 • Actividades obrigatorias (no caso de programas pechados) e prazos de entrega:
 • Propostas de actividades (no caso de programas abertos):
  • Elaboración de vídeos de educación viaria
  • Murais relacionados coa educación viaria
  • Proxecto educativo coas necesidades de mellora do centro en materia de educación viaria e cunha proposta de participación social
 • Apoio ao profesorado: telefónico ou presencial para favorecer a sensibilización e información inicial ao profesorado cando se precise, para inicio de traballo na aula.
 • Obradoiros: posibilidade de facer obradoiros nas aulas ou no exterior
 • Saídas: ofrecerase a posibilidade de recibir acompañamento técnico da policía local ou doutros colectivos para o recoñecemento e a análise do contorno escolar.

 

Recursos

 

Produto final

 

Produto final aberto: presentación, exposición, recompilación de actividades realizadas durante o curso publicadas no blog do centro, etc.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc.).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos

4. Diagnose das necesidades do contorno educativo para facilitar a mobilidade do alumnado.

5. Analise dos problemas e das dificultades para a mobilidade do alumnado no ámbito en que se move.

6. Calidade da proposta de mellora para a moblidade do alumnado atendendo á seguridade e á sostibilidade.

 

Selección de boas prácticas

Menús Learning object node R