Iniciar sesión: Acceso

Expedición de títulos

Expedición do Título de Bacharelato

O solicitante deberá entregar cuberta a instancia de solicitude e o correspondente impreso de taxas, unha vez feito o pagamento no banco. Ambos documentos se poden descargar mediante o enlace que aparece máis abaixo.

Ademais deberá achegar a seguinte documentación:

  • Fotocopia do Libro de Familia

  • Fotocopia do DNI

  • No seu caso, fotocopia e orixinal do Libro de Familia Numerosa.

As taxas que deberá aboar son as seguintes:

  • Ordinario: 50,82 euros

  • Familia numerosa xeral: 25,44 euros

  • Familia numerosa especial: exento

 

Distribuir contido