Retorno a actividade presencial do alumnado de 2º de Bacharelato

Enviado por Secretaría o Lun, 05/25/2020 - 13:49

 

Resolución do 22 de maio de 2020 pola que se reinicia a actividade lectiva presencial no curso 2019/20, se determinan as instrucións para o que resta do presente curso e se adoptan medidas de prevención e hixiene para a reapertura parcial.

O noso instituto está preparado para recibir ao alumnado de 2º de bacharelato que voluntariamente queira asistir ás clases de xeito presencial. O persoal de limpeza procedeu á súa desinfección e todas as estancias (aulas, baños, hall...) contan cos elementos de hixiene requeridos. Haberá que seguir un rigoroso protocolo para adaptarse á nova situación orixinada polo COVID-19 e que se resume nas seguintes instrucións:

 

 

 • O alumnado terá que vir con máscara.

 • Haberá unha aula de referencia para reducir o desprazamento de alumnado ao mínimo. Soamente se desprazará para acudir ás aulas de desdobre.

 • O alumnado sentarase sempre no mesmo posto que desinfectará ao rematar a clase.

 • Entre clase e clase haberá un descanso de 5 minutos e o alumnado deberá permanecer no seu sitio.

 • Manterase sempre a distancia interpersoal de 2 metros. Se non é posible haberá que ter a máscara dentro das aulas.

 • O alumnado e o profesorado teñen a obriga de usar a máscara nos movementos que discorran polo centro.

 • A hixiene das mans é obrigatoria en cada cambio de aula.

 • En todas as aulas haberá xel hidroalcohólico e panos desbotables.

 • Non se poderá compartir material nin se poderán facer fotocopias.

 • O alumnado acudirá ao baño dun en un e sempre ao máis próximo.

 • As escaleiras do vestíbulo serán de subida e as do outro extremo de baixada.

 • Ventilaranse de xeito frecuente as estancias. Antes e despois de cada cambio de aula abriranse as ventás durante a lo menos 5 minutos.

 • Ao saír do instituto non están permitidas as agrupacións.

 

 

( categories: )

Baleirado de taquillas e data.

Enviado por Secretaría o Lun, 05/25/2020 - 09:03

Información relativa ao baleirado de taquillas do alumnado e as datas nas que se debe proceder ao mesmo. Ver aquí

( categories: )

Horario do luns 25 de maio para o alumnado de 2º Bac.

Enviado por Secretaría o Ven, 05/22/2020 - 21:33

Publícase o horario de regreso voluntario ao ensino presencial do alumnado de 2º de Bacharelato, que terá lugar o luns, 25 de maio, e as normas a cumprir.

 

Ver aquí.

( categories: )

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar.

Enviado por Secretaría o Mar, 05/19/2020 - 16:33

 

Convocada a Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21. Ver aquí.

 

 • Prazo de presentación de solicitudes: do 20 ao 19 de xuño de 2020.

 

Documentación a presentar:

 • Solicitude, Anexo I (código de procedemento ED330B debidamente cumprimentado)
 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)
 • Se o solicitante posúe DNI ou NIE:
       • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.
       • En caso de separación ou divorcio, deberá achegar sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia da/o menor.
 • Se carece de DNI ou NIE poderá acreditar o número de membros computables utilizando os seguintes medios:
       • Copia do libro de familia ou equivalente.
       • Certificado ou volante de convivencia.
       • Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado acreditativo do grao de discapacidade se fose o caso.
 • Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no caso que corresponda.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai/nai ou titor/es carezan de DNI ou NIE.

 

( categories: )

Novas ABAU 2020

Enviado por Secretaría o Mar, 05/19/2020 - 16:12

 

Premendo na imaxe encontrará información sobre a convocatoria ordinaria da ABAU, datas, horario de exames e información para o alumnado.

 

( categories: )

Pagamento de taxas para a expedición de títulos académicos.

Enviado por Secretaría o Ven, 05/15/2020 - 18:59

  

Ano 2020

Título de Bacharelato

Tarifa xeral

 

52,94 €

Familia numerosa 1ª categoría

 

26,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación a presentar na secretaría do centro

 • Impreso de autoliquidación cuñado pola entidade bancaria (a disposición das persoas interesadas na secretaría do centro)
 • Fotocopia de DNI
 • Libro de familia numerosa e fotocopia do mesmo (de ser o caso)

 

Modelo de taxas cos códigos correspondentes aquí.

  


 

( categories: )

Adaptacións das programacións terceiro trimestre 2019-20

Enviado por Secretaría o Ven, 05/15/2020 - 12:56

 

Seguindo o disposto no punto 6.13 das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, teñen acceso ás adaptacións das programacións dos departamentos premendo no nome departamento ou materia correspondente:

 

ALEMÁN
ARTES PLÁSTICAS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
ECONOMÍA EDUCACIÓN FÍSICA FILOSOFÍA
FÍSICA E QUÍMICA FRANCÉS INGLÉS
LATÍN E GREGO LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA LINGUA GALEGA E LITERATURA
MATEMÁTICAS MÚSICA RELIXIÓN
TECNOLOXÍA XEOGRAFÍA E HISTORIA  

 

 


 

Calendario de pendentes.

Enviado por Secretaría o Xov, 05/14/2020 - 12:02

 

Publicado o calendario de pendentes do curso 2019/20. Ver aquí

 


 

 
( categories: )

Reábrese o proceso de admisión de alumnado.

Enviado por Secretaría o Mér, 05/06/2020 - 12:40

 

No DOG de hoxe 6/5/2020 publícase a resolución que dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (CECOP). En canto ao proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos, establécense os prazos que seguen:

 

 • Presentación de solicitudes do 11 ao 18 de maio, telemática na aplicación "admisionalumnado", ou presencialmente no centro en horario de 9:30 a 14:00 horas de luns a venres.
 • Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremo ata o 26 de maio.
 • Publicación de listaxes provisionais de admitidos e excluidos antes do 9 de xuño.
 • Publicación definitiva de admitidos e excluidos ata o 26 de xuño.

 

 


 

 

ABAU 2020

Enviado por Secretaría o Xov, 04/30/2020 - 12:03

 

Resolución do 28 de abril de 2020 pola que se modifica a resolución do 26 de febreiro, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro du curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade para o curso 2020/21.

Ver aquí

 

Modelos de exames ABAU.

 

 


 

 

( categories: )
Distribuir contido