Libros de texto.

Enviado por Secretaría o Lun, 07/04/2022 - 18:05

 

 

Libros de texto para o vindeiro ano académico 2022-23. Ver aquí.

( categories: )

ABAU extraordinaria.

Enviado por Secretaría o Mér, 06/22/2022 - 10:32

 

 • Trámites a facer logo de rematar 2º de Bacharelato:
              • a) Pago das taxas para a expedición do título de bacharel (instrucións)

 

 (as exencións ou redución de aboamento de taxas débese xustificar con orixinal e fotocopia)

 

É imprescindible ter feito o abono das taxas para a expedición do título de  bacharel no momento da matriculación nas ABAU

( categories: )

Entrega de cualificacións finais da Secundaria e extraordinarias de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mar, 06/21/2022 - 14:02

 

          O xoves, día 23 de xuño, a través da aplicación AbalarMóbil, publicaranse ás 14:00 horas as cualificacións da avaliación extraordinaria de 1º e 2º de Bacharelato.

          O luns, día 27, a través da aplicación AbalarMóbil, publicaranse ás 14:00 horas as cualificacións finais da Educación Secundaria Obrigatoria.

          A entrega física dos boletíns de cualificacións, tanto da ESO como de Bacharelato, será o luns, día 27, ás 14:15 horas en candasúa titoría.

          Atención do profesorado: martes, día 28 de 9:00 a 14:00 horas.

 

          Reclamación ás cualificacións extraordinarias do bacharelato:

  • Reclamacións ante o centro: 27 e 28 de xuño (ata as 14:15 horas en secretaría)  Resolución das posibles reclamacións: mércores, día 29 ás 13:30 horas.
  • Reclamacións ante a Xefatura Territorial: 30 de xuño e 1 de xullo (ata as 14:15 horas en secretaría)

 

          Reclamación ás cualificacións finais da E.S.O.:

  • Reclamacións ante o centro: 28 e 29 de xuño (ata as 14:15 horas en secretaría)  Resolución das posibles reclamacións: xoves, día 30 ás 13:30 horas.
  • Reclamacións ante a Xefatura Territorial: 1 e 4 de xullo (ata as 14:15 horas en secretaría)
( categories: )

Becas comedor 2022/23

Enviado por admin o Ven, 06/17/2022 - 08:52

 

Publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a listaxe de requirimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2022/2023. Pódense consultar en:

A listaxe cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao código de asento de rexistro de entrada da solicitude inicial e ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).

 

O prazo para a presentación da documentación requirida é do 14 ao 28 de xuño, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

( categories: )

Calendario de matrícula.

Enviado por Secretaría o Xov, 06/09/2022 - 14:08

 

 

Datas de matriculación para o vindeiro ano académico 2022-23

 

 

Ver aquí

 

 

 

 

( categories: )

Exames extraordinarios de pendentes.

Enviado por Secretaría o Mér, 06/08/2022 - 13:32

Publicadas as datas dos exames extraordinarios de pendentes da ESO. Ver aquí.

( categories: )

Entrega de cualificacións E.S.O. e Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mér, 06/08/2022 - 13:11

 

     O mércores, día 8 de xuño, a través da aplicación AbalarMóbil, publicaranse ás 22:00 horas as cualificacións da  3ª avaliación da ESO e a Ordinaria de Bacharelato.

     Entrega física dos boletíns de cualificacións o xoves, día 9 de xuño, na hora de clase da titora ou titor. En caso de non ter clase con ela/el entregaranse no recreo.

 

     Reclamación ás cualificacións ordinarias do bacharelato:

 • Reclamacións ante o centro: 9 e 10 de xuño (ata as 14:15 horas en secretaría)  Resolución das posibles reclamacións: luns, día 13 ás 13:30 horas.
 • Reclamacións ante a Xefatura Territorial: 14 e 15 de xuño (ata as 14:15 horas en secretaría)

 

Convocatoria extraordinaria de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mar, 06/07/2022 - 08:40

Horario dos exames da convocatoria extraordinaria de 1º e 2º de Bacharelato. Ver aquí

( categories: )

Premios extraordinarios da E.S.O.

Enviado por Secretaría o Mar, 05/31/2022 - 11:11

 Orde do 23 de maio de 2022 pola que se convocan os premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico correspondentes ao curso 2021-2022.   Ver aquí

Código de procedemento: ED311D

Remate do prazo:  30/06/2022

Información da convocatoria na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 

Fondo libros 2022-23.

Enviado por Secretaría o Mér, 05/18/2022 - 16:08

     Publicada a ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23.

     Prazo de presentación de solicitudes: ata o 22 de xuño de 2022.

 

     Acceso á aplicación      

     Acceso á Orde.

     Acceso aos formularios: Anexo I   Anexo II

 

     Documentación a presentar:

 

 • Solicitude (Anexo I)
 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figuren o alumno e demais membros computables da unidade familiar.
 • En casos de separación ou divorcio, sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor.
 • Poderase acreditar, excepcionalmente, o número de membros computables da unidade familiar do seguinte xeito:
              • Certificado ou volante de convivencia.
              • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/a alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria de potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acxreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que a nai, pai ou a/o titora ou titor legal carezan de DNI ou NIE.

     Comprobación de datos .

     Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo I e achegar unha copia dos documentos.

 • DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • DNI ou NIE da persoa representante.

 

( categories: )
Distribuir contido