Matrícula para o ano académico 2021-22

Enviado por Secretaría o Mér, 06/16/2021 - 12:20

Calendario de matrícula:

A matriculación farase os días que seguen e en horario de 9:00 a 14:00 horas.

 

  Curso e datas Documentación a presentar
1º ESO 25 e 28 de xuño

2 fotografías.

Ficha de matrícula (a retirar no centro)

Fotocopia de DNI.

Fotocopia da tarxeta sanitaria.

Fotocopia do boletín de notas.

Seguro escolar 1,12 € a aboar na secretaría do centro
(só a partir de 3º da E.S.O.)

2º ESO 29 e 30 de xuño
3º ESO 1 e 2 de xullo
4º ESO 1 e 2 de xullo
1º BAC 5, 6 e 7 de xullo
2º BAC 8 e 9 de xullo

 

 

 

Avaliación final extraordinaria e entrega de notas en 2º de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mar, 05/11/2021 - 12:34

 

Avaliación final extraordinaria: 22 de xuño

Entrega de notas por Abalar Móbil: 22 de xuño a partir das 21:00 horas.

Atención ao alumnado: 23 de xuño de 09:00 a 13:00 horas.

 

Procedemento a seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso de bacharelato e/ou pendentes de 1º

 

 • Reclamación ante o centro: solicitude por escrito dirixida á dirección do centro (23 e 25 de xuño ata as 14:00 horas.) formulario aquí.

Comunicación da resolución ao alumnado: Luns, día 28, ás 13:00 horas, presencialmente na xefatura de estudos.

 • Reclamación ante a Xefatura Territorial: solicitude por escrito dirixida á dirección do centro (29 e 30 de xuño ata as 13:00 horas) formulario aquí.

 

Normativa de aplicación: Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que seprecisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado áobxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificaciónsobtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, enEducación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato,para o curso 2020-2021.

( categories: )

Trámites a realizar polo alumnado que remate bacharelato no ano académico 2020-21

Enviado por Secretaría o Ven, 05/07/2021 - 21:24

1.- Solicitude do título de bacharelato

 

 

Ano 2021

Título de Bacharelato

Tarifa xeral

52,94 €

Familia numerosa categoría xeral

26,50 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os impresos para o pago das taxas poden ser xerados a través da seguinte ligazón:

http://www.atriga.gal/es/tributos-da-comunidade-autonoma/taxas-e-prezos/confeccion-on-line-impresos

Ou ben solicitalos na secretaría do centro.

Modelo de impreso de autoliquidación con códigos aquí: impresos taxas

 

  Documentación a presentar na secretaría do centro

 • Impreso de autoliquidación cuñado pola entidade bancaria.
 • Fotocopia de DNI.
 • Libro de familia numerosa actualizado e fotocopia do mesmo (de ser o caso)

 

Importante: a data de ingreso da taxa na entidade bancaria DEBE SER POSTERIOR á data de avaliación final.

 

 

2.-  Alumnado que se matricule na ABAU

prazo ordinario do 20 ao 24 de maio.

prazo extraordinario 28 e 29 de xuño.

Documentación a presentar:

 • impreso de matrícula asinado, con indicación das materias das que se desexa examinar. Pódese acceder a el aquí, ou retiralo na secretaría.
 • Xustificante do pago da taxa para a matrícula nas ABAU. (Imprimir por triplicado o documento e facer o pago no banco) Modelo
 • Fotocopia do DNI.
 • No caso de ter algún tipo de exención debe presentar a xustificación correspondente.

 

MOI IMPORTANTE!! Información sobre as ABAU aquí

 

Instrucións para a utilización da aplicación Nerta por parte do alumnado

 

 

( categories: )

Premios extraordinarios de bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mar, 05/04/2021 - 09:35

No DOG nº 75, de data 27 de abril, publícase a Orde do 9 de abril de 2021 pola que se convocan os premios extraordinarios de bacharelato correspondentes ao ano académico 2020/21. Ver aquí.

Enlace á sede electrónica (código de procedemento ED 311A)

Realización da proba: 23 de xuño de 2021 nos lugares e horario que se publicará no DOG e no portal educativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

 

( categories: )

Calendario final de pendentes.

Enviado por Secretaría o Lun, 05/03/2021 - 13:31

Publícase o calendario final de pendentes da E.S.O.

 

Poden velo aquí.

( categories: )

Proceso de admisión de alumnado.

Enviado por Secretaría o Xov, 04/15/2021 - 08:42

Publicadas as listaxes provisionais de alumnado admitido e excluido para cursar estudos neste I.E.S. o vindeiro ano académico, 2021-22.

Pódense consultar no taboleiro de anuncios do centro ou na aplicación "www.edu.xunta.gal/admisionalumnado" empregando a chave 365 ou certificado dixital.

 

( categories: )

Calendario de pendentes (2º PARCIAL)

Enviado por Secretaría o Ven, 03/26/2021 - 13:58

 

Horario da 2ª convocatoria de exames de pendentes AQUÍ

 

 

( categories: )

Proceso de admisión de alumnado.

Enviado por Secretaría o Xov, 02/18/2021 - 14:47

Admisión de alummado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Prazo de presentación de solicitudes: do 1 ao 22 de marzo, presencialmente no centro ou electronicamente no seguinte enlace.

Impreso de solicitude aquí.

 

Documentación a achegar co impreso de solicitude:

 • Fotocopia de DNI do solicitante.
 • Certificación oficial do expediente académico.
 • Certificación de Padrón Municipal (en caso de baremación).
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor de darse o caso.

 

Acceso á  lexislación e información:

Decreto 254/2012 admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Orde do 12 de marzo de 2013 polo que se desenvolve o proceso de admisión de alumnado.

Corrección de erros da Orde do 12 de marzo de 2013

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

Instruccións da Dirección Xeral de Centros sobre o proceso de admisión.

Prazas ofertadas 2021-22

Calendario do proceso de admisión 2021-22

 

( categories: )

Calendario de pendentes.

Enviado por Secretaría o Lun, 01/11/2021 - 11:22

Ver aquí

( categories: )
Distribuir contido