Xornada de portas abertas

Enviado por Secretaría o Mér, 01/18/2023 - 13:40

 

Na ligazón que segue teñen acceso á convocatoria de portas abertas a celebrar neste centro o luns, día 30 de xaneiro,  ás 18:30 horas, para o alumnado que queira solicitar praza para o vindeiro ano académico 2022-23. Ver información.

( categories: )

Bolsas Canadá 2023-24

Enviado por Secretaría o Lun, 01/09/2023 - 13:06

 

O Concello da Coruña convoca bolsas destinadas ao alumnado de 4º de ESO para cursar os estudos de 1º de Bacharelato en Canadá durante o ano académico 2023-24.

Información dispoñible aquí.

 

 

( categories: )

Calendario de pendentes.

Enviado por Secretaría o Mér, 12/14/2022 - 12:00

 

Publicado o calendario de pendentes. Ver aquí.

( categories: )

Aviso

Enviado por Secretaría o Mér, 09/07/2022 - 23:16

Estimadas familias, desde a ruta o centro --> documentos centro, teñen á súa disposición información de interese para o alumnado e os seus responsables.

( categories: )

F.P. Básica

Enviado por Secretaría o Ven, 07/08/2022 - 15:08

 

 Publicada a listaxe provisional de solicitudes para a F.P. Básica. O alumando do centro que a solicitou está incluido nela.

 

Acceso á listaxe

( categories: )

Información ANPA 2022-23

Enviado por Secretaría o Xov, 07/07/2022 - 07:38

Achégase información da ANPA relativa ao vindeiro ano académico 2022-23

 

( categories: )

Libros de texto.

Enviado por Secretaría o Lun, 07/04/2022 - 17:05

 

 

Libros de texto para o vindeiro ano académico 2022-23. Ver aquí.

( categories: )

Becas comedor 2022/23

Enviado por admin o Ven, 06/17/2022 - 07:52

 

Publicouse no enderezo web do taboleiro de anuncios e edictos do Concello da Coruña, a listaxe de requirimento de emenda de documentación das solicitudes da convocatoria para a concesión de bolsas municipais para o pago de comedores escolares no curso escolar 2022/2023. Pódense consultar en:

A listaxe cos requirimentos de emenda de documentación, identificarán as solicitudes atendendo ao código de asento de rexistro de entrada da solicitude inicial e ao número de expediente asignado e se referirá á acreditación do cumprimento de requisitos do apartado 6 e documentación do apartado 10 da convocatoria (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente terase por desistida a solicitude); así como da corrección da documentación xustificativa doutras circunstancias a  valorar distintas da situación económica da unidade familiar do apartado 11 (en caso de non atender a este requirimento ou non facelo adecuadamente NON se terá por desistida a petición).

 

O prazo para a presentación da documentación requirida é do 14 ao 28 de xuño, ambos incluídos, e poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

( categories: )

Convocatoria extraordinaria de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Mar, 06/07/2022 - 07:40

Horario dos exames da convocatoria extraordinaria de 1º e 2º de Bacharelato. Ver aquí

( categories: )

Fondo libros 2022-23.

Enviado por Secretaría o Mér, 05/18/2022 - 15:08

     Publicada a ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23.

     Prazo de presentación de solicitudes: ata o 22 de xuño de 2022.

 

     Acceso á aplicación      

     Acceso á Orde.

     Acceso aos formularios: Anexo I   Anexo II

 

     Documentación a presentar:

 

 • Solicitude (Anexo I)
 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figuren o alumno e demais membros computables da unidade familiar.
 • En casos de separación ou divorcio, sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor.
 • Poderase acreditar, excepcionalmente, o número de membros computables da unidade familiar do seguinte xeito:
              • Certificado ou volante de convivencia.
              • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/a alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria de potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acxreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que a nai, pai ou a/o titora ou titor legal carezan de DNI ou NIE.

     Comprobación de datos .

     Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo I e achegar unha copia dos documentos.

 • DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • DNI ou NIE da persoa representante.

 

( categories: )
Distribuir contido