Fondo libros 2022-23.

Enviado por Secretaría o Mér, 05/18/2022 - 16:08

     Publicada a ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23.

     Prazo de presentación de solicitudes: ata o 22 de xuño de 2022.

 

     Acceso á aplicación      

     Acceso á Orde.

     Acceso aos formularios: Anexo I   Anexo II

 

     Documentación a presentar:

 

 • Solicitude (Anexo I)
 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figuren o alumno e demais membros computables da unidade familiar.
 • En casos de separación ou divorcio, sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor.
 • Poderase acreditar, excepcionalmente, o número de membros computables da unidade familiar do seguinte xeito:
              • Certificado ou volante de convivencia.
              • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/a alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria de potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acxreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que a nai, pai ou a/o titora ou titor legal carezan de DNI ou NIE.

     Comprobación de datos .

     Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo I e achegar unha copia dos documentos.

 • DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • DNI ou NIE da persoa representante.

 

( categories: )

Premios extraordinarios de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Ven, 05/06/2022 - 14:04
( categories: )

ABAU 2022

Enviado por Secretaría o Ven, 05/06/2022 - 13:56

 

 • Trámites a facer logo de rematar 2º de Bacharelato:
             • a) Pago das taxas para a expedición do título de bacharel (instrucións)

 

 (as exencións ou redución de aboamento de taxas débese xustificar con orixinal e fotocopia)

 

É imprescindible ter feito o abono das taxas para a expedición do título de  bacharel no momento da matriculación nas ABAU

( categories: )

Calendario final de 2º de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Ven, 05/06/2022 - 13:35
 • Avaliación final e entrega de notas: 18 de maio publicación en  Abalar a partir das 21:00 horas. Entrega dos boletíns o 19 de maio ás 10:30 horas nas aulas de referencia.
 • Atención ao alumnado: 19 de maio de 10:30 a 14:15 horas.
 • Reclamacións ante o centro: 19 e 20 de maio (ata as 14:15 horas en secretaría) Resolución das posibles reclamacións: luns, día 23 ás 13:30 horas.
 • Reclamacións ante a Xefatura Territorial: 24 e 25 de maio (ata as 14:15 horas en secretaría)
 • Prematrícula nas ABAU: do 19 ao 23 de maio (ata as 13:00 horas en secretaría)
 • Preparación das ABAU: do luns 23 de maio ata o luns 6 de xuño.
 • Reunión previa co alumnado matriculado nas ABAU: luns 6 de xuño ás 10:25 horas.
 • Acto de graduación: Venres, 27 de maio, a partir das 19:00 horas.
( categories: )

Exames finais de 2º de Bacharelato.

Enviado por Secretaría o Ven, 05/06/2022 - 12:23

Consultar o calendario nesta ligazón.

( categories: )

Admisión de alumnado.

Enviado por Secretaría o Xov, 04/07/2022 - 11:36

Publicada no taboleiro do centro a listaxe provisional de admitidos para o vindeiro ano académico.

Pódese acceder ao estado da solicitude na aplicación informática www.edu.xunta.gal/admisionalumnado con chave 365 ou certificado dixital.

 

 

( categories: )

Admisión de alumnado.

Enviado por Secretaría o Mér, 03/23/2022 - 13:16

Mañá, 24 de marzo, ábrese o prazo para a presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados na solicitude de admisión.

Os cursos nos que se procederá á baremación son:

 

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

( categories: )

Calendario de pendentes.

Enviado por Secretaría o Mar, 03/22/2022 - 13:53

 

 

Publicado o calendario do 2º parcial de pendentes (Ver aquí)
 
( categories: )

Convocatoria de bolsas de carácter xeral para o curso 2022-23

Enviado por Secretaría o Lun, 03/21/2022 - 12:58

 

 

     Publicada no BOE do 10 de marzo a convocatoria de bolsas para o ano académico 2022/23

 

    O prazo para presentar as solicitudes é do 30 de marzo ao 12 de maio, inclusive.

 

     Máis información na seguinte ligazón https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

( categories: )

Admisión de alumnado 2022-23

Enviado por Secretaría o Mar, 02/22/2022 - 12:52

Prazo e formas de presentación: do 1 ao 21 de marzo.

Presencialmente no centro en horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas. Luns á tarde de 16:30 a 18:00 horas.

Ou de forma electrónica na seguinte ligazón: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado con chave 365 ou certificado dixital.

Modelo de solicitude ED550B

 

Documentación a presentar coa solicitude

 • Documento acreditativo do requisito de idade da alumna/o.
 • Certificado oficial do expediente académico.
 • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor, de darse o caso.

Lexislación aplicable:

 

Información adicional:

 

 

( categories: )
Distribuir contido