XORNADA DE PORTAS ABERTAS

No arquivo adxunto atoparedes información da data de portas abertas do noso colexio, estaremos encantados de recibirvos.

INSTRUCCIÓNS PARA A RESERVA DE PRAZA EN CENTROS ADSCRITOS

Dende o día 16 de xaneiro ata o 6 de febreiro, ámbolos días incluidos, ábrese o prazo para a reserva de praza nos centros adscritos.

Os centros adscritos que corresponden ao CRA de Teo (Código de centro:15026169) son:

- CEIP A IGREXA-CALO (Código de centro:15017041) (escola de Casalonga)

- CEIP DA RAMALLOSA (Código de centro: 15017107) ( escola de Cacheiras, Raxó, Recesende e Reis)

O alumnado que debe facer esta reserva é o que está actualmente cursando o 2º curso de primaria.

Para poder presentar esta solicitude pode optarse por tres opcións distintas:

1- Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada no centro xunto coa fotocopia do libro de familia, os titores/as entregaranvos os impresos e unha vez cubertos teredes que volvelos a entregar no centro debidamente cubertos e asinados.

2- Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro: Na aplicación de admisión alumnado na opción de solicitudes eleximos a de reserva/admisión e crear, aparecerá unha pantalla para cubrir todos os datos solicitados (persoais, contacto, autorizacións.......) , unha vez cubertos confirmade a solicitude para así poder descargala e asinala.

3- Cubrir a solicutude informáticamente e asinala en Sede Electrónica. Para ista opción é preciso acceder a admisión alumnado con Chave 365 ou certificado dixital. Deberán cubrir tódolos datos pertinentes e achegar escaneados toda a documentación.

A ruta a seguir no caso da opción 2 e 3 é a seguinte:

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

É importante que ademáis da sinatura do proxenitor/a solicitante estea cuberto o ANEXO I-bis de consentimento do outro/a proxenitor/a.

 Nos arquivos adxuntos atoparedes a solicitude pertinente (en galego e castelán)

CONCESIÓN DIRECTA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

Segundo a Orde do 29 de Abril de 2022, recoñécese o dereito de recibir axudas para adquisición de libros de texto e material escolar as familias que cumpriron  determinados requisitos.

Unha vez entregados os vales as persoas beneficiarias, por mor das consecuencias económicas adversas, ampliaranse en 25 € as axudas para os beneficiarios do cheque de material escolar, en términos de renda, os que non sobrepasaron 6000 € na súa renda per cápita.

Dende o colexio avisarase para recollelo, estamos a espera da publicación no Diario Oficial de Galicia para poder xeralos.

No arquivo adxunto aparece a citada orde.

Un saúdo.

 

 

 

 

 

PERÍODO FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Ábrese o prazo para formalizar a matrícula dende o día 20 ao 30 de Xuño, ambos incluídos.

No arquivo adxunto atoparedes o impreso de formalización que terá que vir debidamente cuberto e asinado, ademáis é preciso entregar a seguinte documentación:

- Fotocopia do libro de familia.

- D.N.I dos proxentires do alumno/a.

- D.N.I do alumno/a en caso de telo.

- Fotocopia da tarxeta sanitaria.

- Fotocopia do libro de vacinas.

- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, de ser o caso.

Para entregar esta documentación haberá que chamar previamente ao seguinte número de teléfono: 683149343 onde se concertará unha cita.

 

LISTADO DE LIBROS DE CARA AO VINDEIRO CURSO 2022/23

Nos arquivos adxuntos atoparedes o listado de libros das diferentes escolas de Educación Infantil e de Educación Primaria.

ORDE DO CALENDARIO ESCOLAR

Remítovos a Orde do Calendario Escolar de cara ao vindeiro curso:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/37164

 

NOVO PROTOCOLO DE ADAPTACION AO CONTEXTO DA COVID-19

No seguinte enlace atoparedes as novidades da versión do novo protocolo referente as medidas Covid:

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/37051

BECAS E AXUDAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOIO EDUCATIVO

Dende o 19 de Maio ata o 30 de Setembro de 2022 ábrese o prazo para solicitar becas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

A información para cubrir a solicitude atoparedela na seguinte ligazón:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/artisticas/necesidad-especifica-apoyo-educativo.ht

 Unha vez cuberta é preciso imprimila en papel e asinala a familia, o gabinete psicopedagóxico deberá cubrir o que lle corresponda para finalmente entregala no Departamento de Orientación do colexio co resto dos documentos que esixa a convocatoria.

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO ESCOLAR 2022/23

Segundo a Orde do 29 de Abril de 2022 establécese un período que abrangue dende o 19 de Maio ata o 22 de Xuño, para solicitar axudas destinadas a adquisición de libros e de material escolar.

A presentación pode facerse de tres formas distintas:

- Presencial na Sede do CRA de Teo coa solicitude e o Anexo II debidamente cubertos e asinados.

- Mediante a aplicación Fondo Libros , terán que imprimir a solicitude e o Anexo II, cubertos, asinados e entregalos no centro.

- Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia empregando calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario de Chave 365.

Para optar a estas axudas a renda per cápita non pode superar os 10.000€, no caso de axudas de libros, con respecto a axudas de material escolar non pasar de  6.000€. (O exercicio fiscal corresponde o ano2020 e calcúlase coa suma das casillas 435 e 460 dividido entre os membros computables da unidade familiar).

A documentación a presentar xunto coa solicitude será a seguinte:

- Anexo II

- Copia do libro de familia, onde figure o alumno e os demáis membros computables da unidade familiar.

No caso de separación ou divorcio deberá presentar sentenza ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

No caso de non contar con libro de familia poderase presentar un certificado de convivencia ou un informe dos servizos sociais do concello onde resida a familia.

- De ser o caso certificado de discapacidade do alumno/a ou calquer membro da familia non expedido pola Administración Autonómica.

- De ser o caso documentación xustificativa de violencia de xénero no ámbito familiar.

-  De ser o caso resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

Nos arquivos adxuntos atoparedes a solicitude (Anexo I) e o Anexo II

 

INFORMACION CON RESPECTO AO PROCESO DE ADMISION

Todas as familias que solicitaron praza de cara ao vindeiro curso para os seus fill@s neste centro resultaron  admitidos [nas escolas que escolleron na primeira orde].
A formalización da matrícula será do 20 ao 30 de Xuño, a información con respecto a este procedemento darase nos días previos a estas datas.
Un saúdo.
Distribuir contido