Skip to Content

Grao Profesional

Información Plans de Estudo Grao Profesional

As ensinanzas profesionais de música teñen como finalidade propiciar ao alumnado unha formación artística de calidade e garantir a cualificación dos futuros profesionais da música, ademais de preparar aos estudantes para o acceso aos estudos de grao superior.

O grao profesional ten unha duración total de seis cursos e a súa superación dará dereito á obtención do Título Profesional de Música na especialidade correspondente.

O plan de estudo do grao profesional depende da especialidade que se curse; existen materias comúns a todas as especialidades e outras específicas das mesmas.

O alumnado pasará ao curso superior cando teña superadas as materias cursadas ou teña avaliación negativa, como máximo, en dúas materias. O alumnado que non obtivera avaliación positiva nunha ou en varias materias poderá presentarse á proba extraordinaria que os centros organizarán durante o mes de xuño. Logo da celebración das probas extraordinarias a cualificación negativa en tres ou máis materias dun curso ou de varios impedirá a promoción ao curso seguinte.

límite de permanencia nas ensinanzas profesionais de música será de oito anos. O alumnado non poderá permanecer máis de dous anos no mesmo curso, bardante no sexto curso.

No Conservatorio Profesional de Vilagarcía de Arousa temos implantado os plans de estudo seguintes:

Especialidades orquestrais: clarinete, frauta traveseira, percusión, saxofón, trombón, trompa, trompeta, violín e violonchelo.

Especialidade de guitarra

Especialidade de piano

Especialidade de gaita

Distribuir contido


by Dr. Radut