Inglés

CORRECCIÓN TAREFAS 6ºA e 6ºB.Inglés.

Adxúntovos arquivo para que vexades dous textos tipo moi sinxelos.

CORRECCIÓN DAS TAREFAS DE 6ºA e 6ºB.

Ola a tod@s! Espero que todo vaia ben.Tamén espero que estas últimas tarefas saíran ben.Non enviarei máis.Penso que si fixestes e correxistes todo o que vos puxen,o curso que ven,non teredes problema.Espero vervos pronto.Bicos fortes para tod@s!

Translate this text:

Mi personaje de comic preferido es Superman.Es de Kansas,en Estados Unidos.Es alto y delgado.Tiene el pelo corto,negro y ojos marrones.Es muy fuerte y rápido.Es generoso,trabajador y ordenado.Parece aburrido,pero es divertido e interesante.

Puede volar,ver a través de objetos y tiene un super oído y un super aliento.Casi es imparable.Sólo tiene una flaquez,se queda débil e indefenso cuando se expone a la criptonita.

Le encanta hacer ejercicio y leer,pero no le gusta ver la televisión.

NAME: Superman       NATIONALITY: American     PHYSICAL DESCRIPTION: tall and thin/ short,black hair/brown eyes/very strong and fast.

ABILITIES: can fly,see through objects/super hearing and breath/almost unstoppable.    LIKES AND DISLIKES: doing exercise and reading///watching TV.

 

Choose two different book characters or superheroes,find information about them and complete:

                                                  CHARACTER  A  (Mr.Incredible)                                                 CHARACTER  B (Violet Incredible)

Name:                      Bob  Parr                                                                                                  Violet  Parr

Nationality:               American                                                                                                  American

Physical description:  tall,very strong/blonde hair and green eyes.                                                 thin and shy,long,straight and black hair and blus eyes.

Abilities:lift heavy objects                                                                                                          become invisible and generate force fields.

Likes and dislikes:     be a superhero  /his job in an office                                                             study and listen to music/be superherione

Envío os textos en PDF.

CORRECCIÓN DO EXAME DE 2º DE EP

Ola a tod@s!.Espero que todo vaia ben.E tamén espero que vos salira ben o exame.Agora vos poño a corrección,para que podades comprobalo.Esta vai a ser a última tarefa que teñades que facer.Si fixestes todo o que vos puxen,aproveitastes moi ben o curso,aínda que fora nestas circunstancias.Moitos bicos e vémonos pronto.

EXAME:

Write in English:

1-My name´s Ann.I´m seven years old.I like dogs.        2-The girl is behind the door.     3-The pencil´s under the table.     4-Where´s mum? She´s in the living room.

5-Where´s the cat? It´s in the garden.     6-I can paint.I can´t play the guitar.     7-Can you make models? Yes,I can.     8-This spider is black.

9-I´m wearing a yellow T-shirt and blue trousers.     10-What´s the weather like today? It´s cloudy.It´s hot.     11-Butterfly can fly.It can´t sing.

12-Squirrel can run and climb.It can´t fly.                                                                                                                                                                                          

 

Write in English:

18=eighteen     19=nineteen     15=fifteen     12=twelve     9=nine     17=seventeen     20=twenty     11=eleven     8=eight     10=ten     5=five.

Corrección das tarefas para 6ºA e 6ºB.

Ola a tod@s! Espero que vos atopedes todos ben.A ver si por fin vos poño as correccións e,as que serán as últimas tarefas para este curso.Algún de vós falou conmigo para despedirse,pero espero que podamos vernos e despedirnos personalmente.Estamos buscando a mellor maneira,a máis segura para todos.

CORRECCIÓNS:

Páx.93:

1-Look,read and answer:

1-Lisa       2-Meg    3-Anna    4-Sue.

2-Write:

2-He isn´t going to eat a sandwich.He´s going to read a book.        3-He isn´t going to paint a picture.He´s going to swim in the river.

4-She isn´t going to swim in the river.She´s going to walk in the woods.         5-It isn´t going to walk in the woods.It´s going to eat a sandwich.

 

Páx.94:

1-Write:

2-I´m going to play velleyball.     3-I´m going to swim in the sea.     4-I´m going to read a book.    5-I´m going to listen to music/an MP3 player.

6-I´m going to eat an ice-cream.            7-I´m going to sleep.

 

2-Complete .Match the questions and answers.

2-Where are you going to go? (a)        3-Who are you going to meet? (b)      4-What are you going to do? (d)       5-Where are you going to eat? (f)

6-When are you going to come home? (e)

 

 

     NEW ACTIVITIES

Translate this text:

My favourite comic book character is Superman.He´s from Kansas,in the USA.He´s tall and thin.He´s got short,black hair and brown eyes,He´s very strong and fast.He´s generous,hard-working and tidy.He looks boring,but he´s fun and interesting.

He can fly,see through objects and he´s got a super hearing and super breath.

He´s almost unstoppable.He´s only got one weakness,he becomes weak and helpless when exposed to Kryptonite.

He loves doing exrcise and reading,but he doesn´t like watching TV.

 

NAME

NATIONALITY:

PHYSICAL DESCRIPTION:

ABILITIES:

LIKES AND DISLIKES:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Choose two different book characters or superheroes,find information about them and complete:

                                                       Character A                                 Character B

Name:                                          

Nationality:

Physical description:

Abilities:

Likes and dislikes: 

 

Then,write a text about them.

EXAME DE 2º Inglés.

Ola a tod@s! Espero que vos atopedes ben.Vou poñer un exame para que comprobedes o que sabedes e o que tedes que revisar,vale?Non vai influir na nota,así que non quero que miredes polo libro.

 

Write in English:

1-Me llamo Ana.Tengo 7 años.Me gustan los perros.               3-El lápiz está debajo de la mesa.            5-¿Dónde está el gato?   Está en el jardín.

 

2-La niña está detrás de la puerta.                                       4-¿Dónde está mamá?   Está en la sala-    6-Yo sé pintar.No sé tocar la guitarra.

 

7-¿Sabes hacer manualidades? Sí.                    8-Esta araña es negra.               9-Llevo una camista amarilla y un pantalón azul.

 

10-¿Qué tiempo hace hoy? Está nublado.Hace calor.                    11-La mariposa sabe volar.No sabe cantar.          12-La ardilla sabe correr y treapar.No sabe volar.

 

Write in English:

18=                     19=               15=               12=                  9=                      17=                          20=                      11=

 

8=                       10=               5=

Correccións das tarefas para 2º de EP.

LIZARD:

-It can swim.         -It can´t sing.      -It can run.      -It can´t fly.

BAT:

-It can fly.            -It can´t run.        -It can´t swim.   -It can´t sing.

BIRD:

-It can fly.           -It can run.           -It can sing.        -It can´t swim.

BUTTERFLY:

-Can it fly? Yes,it can.          -Can it sing? No,it can´t.           -Can it swim? No,it can´t.

DUCK:

-Can it walk? Yes,it can.           -Can it swim? Yes,it can.      -  Can it climb? No,it can´t.

SQUIRREL

-can it run? Yes,it can.          -Can it climb? Yes,it can.          -Can it sing? No,it can´t

Write these numbers in English:

14=fourteen.     16=sixteen.       15= fifteen.     17=seventeen.     19=nineteen.       18=eighteen.     13=thirteen.    20=twenty.   12=twelve.

 

As tarefas que vos poño hoxe,consisten en reapasar todo o que fixemos ata agora,porque o venres poñerei un exame para que podades comprobar o que sabedes.Para iso,tédeloque facer sin mirar polo libro nin pola libreta.Si non,non vale para comprobar.O luns ,poñerei a corrección do exame e poderedes ver o que tedes ben e o que tedes que volver revisar,vale?Bicos para todos e a repasar.

Tarefas novas para 6ºA e 6ºB.

Explicación do tema 6:

TO BE GOING TO: ir a hacer......

usarémolo para un futuro próximo, que pode extenderse ata o fin de semana próximo,o mes seguinte,o día seguinte....

Funciona como un bloque,pero como un verbo en realidade.

Ex:   Ella va a hacer los deberes por latarde.                           Voy a leer un libro

       She´s going to do her homework in the afternoon.           I´m goning to read a book.

       Yo voy a ir a la playa este verano                                    Yo no voy a ir a la playa este verano.

       I´m goning to go to the beach this summer.                    I´m not going to go tothe beach this summer.

       ¿Vas a ir a Madrid este fin de semana?

       Are you going to go to Madrid this weekend?

Como vedes,funciona como un verbo.Como leva o verbo TO BE,non precisa auxiliar para preguntar ou negar.Faino co verbo TO BE.

Como tarefas,imos ir directamente ás páxinas laranxa.No meu Activity,,páxinas 93 e 94.No voso,facede as do tema 6.Si tedes algunha dúbida,xa sabedes,preguntádeme.

As correccións poñereinas o mércores,porque quero que fagamos algún traballo con textos tamén,vale? Bicos para tod@s!

Correccións das tarefas para 6ºAe 6ºB.

Páx.60:

                                         School: Veleiro Docampo Primary School

description:big,old/very big playground.

numbers:230 pupils/24 teachers/30 classrooms/there´s no gym.

canteen:pizza and pasta/vegetables or vegetables cream.

rules:arrive at ten past nine/do homework every day.

clubs:clubs start at half past three/English/athletics/basketball/ICT

Now,design your poster:                                                                  There are 230 pupils and 24 teachers.There are thirty classrooms.

My school is big and old.It´s got a very big playground.                     There´s no gym.

 

You have to arrive at ten past nine.                                                  My favourite lunch is pizza and pasta.

You have to do the homework every day.                                          I don´t like vegetables or vegetables cream.

 

After school there are clubs.You can do English,athletics,basketball and ICT.clubs start at half past three.

Páx.88:

Write the infini tive of the verbs:

INFINITIVE             REGULAR PAST           INFINITIVE         IRREGULAR PAST SIMPLE           INFINITIVE          IRREGULAR PAST SIMPLE

live                        lived                           write                  wrote                                       eat                      ate

play                       played                        give                   gave                                         buy                     bought

love                       loved                          drink                 drank                                        make                  made

walk                      walked                        see                   saw                                           go                      went

use                       used                           have                 had                                            

Complete the sentences about Mr Edwards......

1-He lived in Ashby.              2-He had two sisters.          3-They went to school.              4-His mother made his clothes.

5-His parents gave him a bike.           6-He loved his dog.          7-He wrote letters to his grandparents.   8-He drank milk.

Páx. 89:

Complete the questions and answers.

1-I went to London.              2-What did tou visit?           3-What did you see? I saw some dinosaurs.

4-Who did you meet at the shopping centre? I met some friends.    What did you buy? I bought some new jeans. 

6-Where did you have lunch? I had lunch at Salad Store.    7-What did you play? I played velleyball.

8-What did you wear? I wore shots and a T-shirt.               9-What did you drink? I drank some water.

Páx.90:

1-Look at the table......

2-He made a cake.            3-She listened to an MP3 player.      4-She didn´t make a cake.            5-They didn´t listen an MP3 player.

6-They made a cake.

2-Write sentences about what Susan did yesterday.

2-She didn´t play football.         3-She went to school.          4-She throw a ball.      5-She didn´t go to thr cinema. 6-She didn´t make a pizza.

Páx.91:

Order the sentences.Match.

1-You have to weigh the tomatoes. (p.3)        2-You have to chop the tomatoes.(p.4)          3-You have to peel the onions.(p.1)

4-You have to fry the onions.(p.2)                 5-You have to add the tomatoes.(p.5)            6-You have to mix the tomatoes and the onions.(p.6)

2-Write the questions:

2-Do I have to chop the pineapple?         3-Do I have to chop the strawberries?                4-Do I have to chop the apples?   5-Do I have to mix the fruit?

                         6-Do I have to add the orange juice?

Páx.92:

1-Write the questions and the answers.....

1-Its new/big.           2-What are the ice reams like? They´re delicious.      3-What´s the cat like? It´s cute.     4-What´s the pencil case like?

It´s hard/old/red...             5-What´s the pizza like? It´s delicious/big.           6-What are the monsters like? They´re fierce/noisy....

2-Answer the questions about you.

1-It´s big and old.                              2-They´re big and new.          3-It´s very interesting.           4-It´s very fun and interesting.

5-It´s big and colourful.                 6-It´s very beautiful and big.          7-They´re very generous and fun.  8-He/She´s the best.

    9-They´re friendly and fun. It´s very cute/nice/small....

1-He liv

Tarefas novas para 6º A e 6ºB.Repaso temas 3-4-5 e outras.

Ola a tod@s! Tardei máis en poñer tarefas porque vou poñer máis traballo esta vez.

Para repasar : a segunda páxina laranxa do tema 3,as dúas do tema 4 e as dúas do tema 5.Son as páxinas que están ó final do Acyivity,de cor laranxa.

Tamén quero que fagades a páxina 60: Plan a poster about your school.Primeiro as notas e,despois,o texto,como sempre.

Parece moito,pero as correccións poñereinas o luns.O luns tamén vos poñerei outro tipo de traballo que me interesa que fagades,de cara ó curso que ven.

Moitos bicos para tod@s! coidádevos.

Corrección de tarefas novas para 6º A e 6ºB.

Write in English:

1-Poppy wants to chop the tomatoes and Billy wants to weigh the flour.   2-Liam wants to bake the pizza and Josh wants to add the cheese.

3-James doesn´t want to boil the water.            4-Alfie doesn´t want to add the sugar.   5-Does Alfie want to peel the lemons? Yes,he does.

6-Does Jenny want to mix the lemonade? No,she doesn´t.            7-Do you want to fry the onions? Yes,I do.

Classify the words in the correct column:

Weigh the....       Fry the...     Peel the...    Chop the...    Bake the....      Mix the...          Add the....    Boil the....

pasta                 onions         carrots         tomatoes       pizza               lemonade          vinegar        water

cheese                fish            tomatoes      carrots                                                         chocolate     milk

strawberries                                             strawberries   cake                                       milk

Distribuir contido