Skip to Content

O NOSO COLE

  

 

BENVIDA

CURSO 2021 - 2022

PROXECTO ANUAL

 

SOLICITUDES COMEDOR CURSO 2021-22

INFORMACIÓN REMITIDA HOXE (7-9-2021) POLO CONCELLO PARA AS FAMILIAS DO CENTRO REFERIDA AO FUNCIONAMENTO DO COMEDOR NO CURSO 2021-22

INFORMACIÓN SOBRE OS COMEDORES ESCOLARES XESTIONADOS POLO CONCELLO DE CANGAS CURSO 2021/2022: CEIP A RÚA, CEIP NAZARET, CEIP ESPIÑEIRA-ALDÁN, CEIP HIO

  1. A empresa Alimentación Saludable Gallega S.L. será a encargada dos comedores escolares .
  2. A alta no servizo realizarase a través da APP Colechef da que acompañamos nota informativa explicando os pasos a dar. Para ampliar información podedes dirixirvos ao seu email info@alimentacionsaludablegallega.com . Para os/as alumnos/as que queiran empezar o 13 de setembro o prazo remataría o 10 de setembro.
  3. O prezo do comedor será de 3,80 €.
  4. Excepcionalmente para aquelas familias que non poidan facer a solicitude a través da aplicación, poden realizalo co modelo de solicitude do ano pasado.

5.- Os comedores escolares iniciarán a súa actividade o luns 13 de setembro.

Preme na seguinte ligazón para acceder a nota informativa sobre  App colechef e a súa utilización.

Carta ColeChef GAL NAZARET

PLANO ENTRADAS E SAÍDAS CURSO 2021-22

 

 

Listaxe libros de inglés curso 2021-22

LIBROS DE INGLÉS PARA O CURSO 2021-22

 

CURSO

ÁREA

LIBROS

1º de Primaria

Inglés

All About Us 1.

 Class Book Pack

Isbn: 978-01-945-62348

Activity Book 

Isbn: 978-01-945-62188

Editorial Oxford University Press

2º de Primaria

Inglés

All About Us 2.

Class Book Pack 

Isbn: 978-01-945-62362

Activity Book

Isbn: 978-01-945-62195

Editorial Oxford University Press

3º de Primaria

Inglés

All About Us 3.

Activity Book

Isbn: 978-01-945-62249

Editorial Oxford University Press

4º de Primaria

Inglés

All About Us 4

Activity Book

Isbn: 978-01-945-62256

Editorial Oxford University Press

5º de Primaria

Inglés

All About Us 5.

Activity Book

Isbn: 978-01-945-62263

Editorial Oxford University Press

6º de Primaria

Inglés

All About Us 6.

Activity Book

Isbn: 978-01-945-62270

Editorial Oxford University Press

 

En todos os cursos de primaria deben comprar o Activity Book.

Só en 1º e 2º tamén necesitan o Class Book.

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

Xa temos publicadas no taboleiro de anuncios do colexio as LISTAXES DEFINITIVAS de admitidos no Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2021-22.

 

REPARTIREMOS OS VALES A PARTIR DO 2 DE SETEMBRO

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR 2021-2022

NORMATIVA DE REFERENCIA:

Orde do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar. Publicada no DOG do 20 de maio de 2021

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Do 21 de maio ata o 22 de xuño de 2021

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

Presentación integramente presencial: utilicen os Anexos I e II da Orde de convocatoria e acudan ao colexio coa documentación complementaria que necesiten. Horario de atención ás familias de 9:15 a 13:30 horas

Ademais da presentación presencial no centro, igual que no curso anterior, os cidadáns poderán realizar a solicitude accedendo á aplicación fondolibros da Xunta de Galicia, unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán
gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

• Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación (A solicitude xa terá asignado un número pola aplicación).

• Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Pode empregar o seguinte enlace https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B&ano=2021

 

DOCUMENTACIÓN A ACHEGAR:

- ANEXO I

- ANEXO II

- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Para o alumnado de Educación Primaria e ESO

a)Anexo II para a comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
Debido ao cambio na normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso das persoas que figuren no anexo II para consultar a declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, a falta desta, o certificado tributario de imputacións do exercicio 2019. Ademais achegaranse os documentos xustificativos:

•DNI ou NIE

•Declaración do imposto sobre as persoas físicas ou, á falta deste, o certificado tributación de imputacións no exercicio 2019.

•Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia

•Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ao 33%)

b)Se o solicitante posúe DNI ou NIE:

▪Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.

 ▪En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Excepcionalmente, no caso de que o solicitante careza de DNI ou NIE, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

◦Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables.

◦Certificado ou volante de convivencia.

◦Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artgo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia no que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c)Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d)Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007,do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e)Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no caso que corresponda.

f)Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o alumnado en titulación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g)Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor e titores carezan de DNI e NIE.

En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2019, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica

FAMILIAS REQUETEARTÍSTICAS

Estimadas familias requeteartísticas:

Non queremos rematar este curso sen disfrutar dunha nova expresión da vosa arte, que podedes plasmar na realización desta especial tarefa.

Trátase de facer unha interpretación persoal e familiar dun cadro famoso, de calquer estilo e xénero. Podedes utilizar libremente tamén a técnica e materiais (fotografía, collage, pintura, debuxo, fotografía e pintura, debuxo e collage…).

- Tamaño: A4, indicando por detrás autor/es e título no que se basea, así como os vosos nomes.

- Prazo de presentación: ata o venres 4 de xuño.

- Lugar de entrega: podedes facernos chegar as vosas obras maestras a través das titoras.

Dádelle renda solta á vosa creatividade! Queremos facer unha exposición das vosas obras mestras ata o final de curso.

Aquí tedes algúns espectaculares exemplos:

Autorretrato de Van Gogh

 

Ofelia de John Everett Millais

 

MOITÍSIMAS GRAZAS!!!

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021-22 (LISTAS DEFINITIVAS DO ALUMNADO ADMITIDO)

PUBLICACIÓN DA LISTAXE DEFINITIVA DO ALUMNADO ADMITIDO NO NOSO CENTRO PARA O VINDEIRO CURSO.

PODEDES COMPROBAR A LISTAXE NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO COLEXIO

(POR PROTECCIÓN DE DATOS NON SE PODE PUBLICAR NA WEB)

 

ADIANTAMOS QUE TODOS/AS QUE O SOLICITARON OBTIVERON PLAZA.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021-22 (LISTAS PROVISIONAIS DO ALUMNADO ADMITIDO)

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DO ALUMNADO ADMITIDO NO NOSO COLEXIO.

 

A consulta das listaxes provisionais polas familias só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior

do edificio escolar. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección

de datos persoais, non se considerará válido ningún outro medio físico de

publicación.

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado

empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e

Timbre. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos

persoais non se considerará válido ningún outro medio electrónico de publicación.

 

DE TODOS XEITOS, QUEREMOS COMUNICARVOS QUE TODOS/AS ALUMNOS/AS QUE SOLICITARON PRAZA NO NOSO CENTRO DISPORÁN DESA PRAZA PARA O VINDEIRO CURSO.

Distribuir contido


by Dr. Radut