Lexislación

Lexislación

 
   LEXISLACIÓN XERAL  
 

 Constitución Española 6 decembro de 1978 (en castelán)

 Constitución Española 6 decembro de 1978 (en galego)

 Estatuto de Autonomía de Galicia

 Lei 7/ 2007 do 12 de abril, do Estatuto Básico do empregado público

 Lei 1/2012, do 29 de febreiro, de medidas temporais en determinadas materias de emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

 Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

 
   LEXISLACIÓN PROFESORADO  
 

PERMISOS, LICENZAS, REDUCIÓNS DE XORNADA E EXCEDENCIAS DO PROFESORADO

Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da LEI DA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA

Orde do 7 de abril de 2008 pola que se regula o réxime de PERMISOS E LICENZAS do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 Corrección de erros da Orde do 7 de abril de 2008 

 Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia

 Resolución do 10 de xullo de 2015

 
             

entrar Anexo I: Autorización para asistencia a actividades de formación organizados polos servicios da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

entrar

Anexo II: Solicitude de permiso a actividades de formación organizadas polas iniversidades, org. sindicais, asociacións profesionais...

entrarAnexo III: Autorización para asistencia a actividades de formación organizadas polas universidades, org. sindicais, asociacións profesionais...

entrar Anexo IV: Impreso de Concesión de permisos e licenzas solicitadas ao Delegado/a

entrarAnexo V: Impreso de Concesión de permisos e licenzas solicitadas ao Director/a

entrarAnexo VI: Documentación esixida para os permisos e licenzas 

 
             

entrar  CADRO RESUMO DOS PERMISOS DO PROFESORADO

 
  Orde do 29 de marzo de 2006 pola que se regulan as vacacións e o gozo da hora de ausencia ao traballo para as funcionarias e funcionarios docentes que imparten ensinanzas distintas das universitarias e que teñen un fillo menor de nove meses.  
 

  Novo suposto de permiso: A "Lei 39/2010, de 22 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2011 (BOE 23/12/2010).... lexislando o permiso por coidado de fillo menor afectado por cancro ou enfermidade grave 

 
 

COMISIÓNS DE SERVIZO

 
 

CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL

 
 

Orde do 28 de xuño de 2006 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e por petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.

Orde do 3 de maio de 2007 pola que se modifica parcialmente a do 28 de xuño de 2006

Orde do 14 de marzo de 2012 pola que se modifica parcialmente a Orde do 28 de xuño de 2006

 
   POR MOTIVOS DE SAÚDE  
   Orde do 30 de abril de 2007  pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e OU, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde  
 

  FORMACIÓN DO PROFESORADO

Orde do 17 de xullo do 2007 pola que se regula a percepción do compoñente singular do complemento específico por "función titorial e outras funcións docentes": DINAMIZACIONS

Decreto 99/2006, do 15 xuño, polo que se regula a planificación, estructura, organización e funcionamento da formación permanente do profesorado

Orde do 1 de marzo de 2007 pola que se regula a convocatoria, recoñecemento, certificación e rexistro das actividades de formación do profesorado e se establecen as equivalencias das actividades de investigación e innovación das titulacións

 
    CONCURSOS, NOMEAMENTOS, ESPECIALIDADES...  
 

Orde do 30 de abril de 2007, pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizo e a petición da interesada ou interesado, dos funcionarios dos corpos docentes en centros dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, en atención a situacións persoais especiais por motivos de saúde.

Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 
 

 XORNADA LABORAL

ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 
 

ACCIDENTE LABORAL

Persoal docente - MUFACE

ORDE APU/3554/2005 DE 7 de novembro pola que se regula o procedimento para o recoñecemento dos dereitos derivados de enfermedad profesional e de accidente en acto de servizo no ámbito do mutualismo administrativo xestionado por MUFACE.

                     entrarParte de accidente en acto de servizo

ORDE TAS/2926/2002, de 19 de novembro pola que se establecen novos modelos para a notificación dos accidentes de traballo e se posibilita a súa trasmisión por procedimiento electrónico

Interinos e Persoal non docente- MUTUA GALLEGA

 Que facer ante un accidente de traballo? (Mutua Gallega)

 Parte de accidente de taballo da "Mutua Gallega"

Talón de solicitude de asistencia médica da "Mutua Gallega"

 Delegacións da "Mutua Gallega" 

 
 

PRESTACIÓNS MUFACE

 
 

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina

entrarImpreso de solicitude da prestación 

 
  LEXISLACIÓN FAMILIAS  
 

 ADMISIÓN DE ALUMNADO

Resolución 121/2000, de 25 de abril, de la Subsecretaría por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia para la cesión....

Decreto 254/2012 do 13 de decembro polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas....

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos...

 
 

LEXISLACIÓN EDUCATIVA    jpg

 
   
  Enlace á lexislación do portal educativo   

Powered by Drupal - Design by artinet