Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

Secretaría

Instrucións conxuntas ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023

Adxuntamos as instrucións conxuntas ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023. Pregamos a súa atenta lectura.

Circular persoas usuarias transporte escolar curso 2022-2023

Estimadas persoas usuarias de transporte escolar:

 

Debido ás recentes modificacións nas rutas de transporte escolar e á INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2022, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE, SOBRE A XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO CURSO ESCOLAR 2022-2023 informamos do seguinte:

Considerarase usuario con dereito a transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios

Para manter a condición de usuaria/o con dereito, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2022-2023

As irregularidades ou deficiencias que se observen cada día, de ser o caso, na execución do servizo, deberán ser comunicadas polas direccións dos centros aos Servizos Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos da correspondente Xefatura Territorial coa maior exactitude e con carácter urxente, con indicación do número de contrato no caso de servizos de uso especial, e do código de expedición no dos servizos integrados, indicando as circunstancias que concorran e achegando os medios probatorios de que dispoñan. Tamén deberán ser comunicadas con carácter urxente as incidencias non contractuais, como accidentes, manobras non permitidas, etc.

Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de Educación, e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o uso do servizo aos colectivos seguintes

1º. Ao alumnado de ensino obrigatorio, FP Básica e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada. Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario con dereito a transporte escolar, pode excepcionalmente usar o servizo, sempre que concorran os seguintes requisitos:  

 • Que existan prazas vacantes  
 • Que non comporte a modificación das rutas  
 • Que non supoña a creación de novas paradas  
 • Que non incremente a duración do traxecto  
 • Que non precise a incorporación de acompañante

 

Paradas lexítimas da liña ED 150920 / Gándara - Estanco:

 

Nº Parada

Nome 

Lonxitude

Latitude

0

CEIP Plurilingüe de Centieiras

-8.1707

47.4707

1

Estanco

-8.1579

43.4726

2

Casa da Cultura (Sartego 11)

-8.1658

43.4770

3

Sartego

-8.1611

43.4807

4

Rabadeña

-8.1486

43.4874

5

Doro

-8.1528

43.4762

6

Sillobre - O Souto

-8.1440

43.4761

7

Camiño Estrada Couzada

-8.1479

43.4805

8

Buio

-8.1404

43.4772

9

Gándara

-8.1360

43.4712

 

 

As paradas "Concello" e "Correos" respectivamente, foron denegadas polo servizo de transporte da Xefatura Territorial da Coruña por non cumplir as condicións anteriormente mencionadas.

 

Polo tanto, aquelas persoas usuarias que viven a menos de 2km do centro e que subían/baixaban nas paradas Concello e Correos perden a súa condición de usuarias do transporte escolar. As persoas que subían en San Ros, teñen a posibilidade de subir na parada Estanco, a cal queda a 450m. As persoas interesadas en utilizar calqueira das paradas anteriormente mencionadas deben comunicar ao centro a súa intención de facer uso desta parada ou calquera outra antes do 8 de setembro mediante o impreso adxunto mais abaixo.

 

Grazas pola vosa comprensión. Atentamente,

 

Iria González Grande

Directora CEIP Plurilingüe de Centieiras

 

Listaxe de material curso 2022-2023

A continuación deixamos adxunta a listaxe de material escolar necesario para o curso 2022-2023.

Publicada a listaxe provisional de fondolibros e vales de material escolar

A día de hoxe publicáronse as listaxes provisionais de axudas de fondolibros e material escolar das que se poderá facer alegacións nos seguintes dous días lectivos. Poden consultarse na web de https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ coa chave365 ou de maneira presencial no taboleiro do centro.

Libros de texto curso 2022-2023 -- ÚLTIMA CORRECCIÓN 21-06-2022 --

A continuación relacionamos a listaxe de libros de texto de educación primaria para o curso 2022-2023

Convocatoria axudas libros de texto e material escolar

ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Do 19 de maio ao 22 de xuño do 2022

A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES REALIZARASE PREFERENTEMENTE POR VÍA TELEMÁTICA NO SEGUINTE ENDEREZO (coa chave365):

 https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

Excepcionalmente no centro educativo, no horario de atención ás familias: 

Luns - mércores - xoves 9:00-10:30

BENEFICIARIOS: Alumnado de educación primaria matriculado no curso 2022 /2023 en centros sostidos con fondos públicos.

MODALIDADES:

 

 • Libros de texto : Alumnado de 1º, 2º 3º e 4º e educación especial.

 

O alumnado de 5º e 6º do noso centro participa no programa EDIXGAL (ordenadores alumnado), polo que non debe participar neste apartado.

 

 • Axudas de material: Alumnado de educación primaria de 1º a 6º e educación especial.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

 

 • Solicitude segundo o Anexo I.
 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar. En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor.

 

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

 

 • Certificado ou volante de convivencia.
 • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai ou a nai ou o/a titor/a ou titores/as carezan de DNI ou NIE.

 

Comprobación de datos . 

 

Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo I e achegar unha copia dos documentos.

 

 • DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • DNI ou NIE da persoa representante.

 

Marque o recadro correspondente no Anexo I para sinalar as circunstancias que lle sexa de aplicación : 

 

 • Certificado de discapacidade expedido pola Administración autonómica.
 • Percepción de pensión por incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez ou equivalente de clase pasivas.

 

Consentimento para a comprobación de datos . 

A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, deberá achegar o documento correspondente: 

 

 • Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou certificado tributario de imputacións do exercicio 2020.

 

 

 

 

 

II XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

 

O día 8 de marzo realizaremos a  segunda xornada de portas abertas.

O horario para poder ver o noso centro será de 16:00 a 17:00, en dúas quendas, a primeira de 16:00 a 16:30 e a segunda de 16:30 a 17:00.

Para poder asistir debedes enviar un mail ao correo ceip.ascentieiras@edu.xunta.gal indicando o voso nome e a quenda.

Nova orde de avaliación

Adxuntamos a Orde do 25 de Xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación.

 

 

Distribuir contido