Título node Learning object

Correspondentes xuvenís (curso 2021/22)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Política Social
  • Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
   • Servizo de Información Xuvenil

Ámbito: solidariedade / voluntariado / empoderamento da xuventude / alfabetización audiovisual e informacional.
Definición: Correspondentes xuvenís é un programa que pretende contar cunha "antena informativa" en cada centro educativo. Será alumnado que se responsabilice de recoller a información que se lles envíe desde Xuventude, Espazo Xove ou OMIX do seu concello e de difundila entre o resto do alumnado do centro, contando co apoio do persoal do centro coordinador de información xuvenil e co profesorado participante no programa.
Os/as correspondentes terán as seguintes funcións:
    1. Difundir a información que reciban a través dos medios ao seu alcance: taboleiro informativo, redes sociais...
    2. Manter actualizado e ordeado o taboleiro informativo do centro
    3. Remitir a Xuventude información do seu centro que poida ser de interés para correspondentes doutros puntos de Galicia
    4. Participar no Foro de Correspondentes Xuvenís

Vinculación cos ODS da Axenda 2030

 • ODS 4. Educación de calidade

Temporización: curso completo.
Alumnado ao que vai dirixido: ESO, bacharelato, ciclos de formación profesional de grao básico, medio ou superior, ensinanzas de réxime especial
Límite de centros participantes: sen límite

Criterios de selección:
    • Calidade do proxecto presentado

Responsables do programa:

Nome: Jaime Díaz Fiúza
Departamento: Servizo de Información Xuvenil
Teléfono: 881 997 607
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.gal

Nome: Antía Loureiro Carbia
Departamento: Servizo de Información Xuvenil
Teléfono: 881 997 602
Correo electrónico: informacion.xuventude@xunta.gal


Xustificación

Correspondentes Xuvenís naceu coa motivación de estreitar a distancia existente entre a Administración e a xuventude. Trátase de que as iniciativas e actividades que se promoven dende a administración cheguen mellor ao seu público potencial, así como recoller de volta as ideas e valoracións que a mocidade teña da administración. Este obxectivo recóllese na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.

Obxectivo

Facilitarlle á mocidade o acceso aos programas e actividades da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, descentralizando así a información aos centros educativos mediante a colaboración do alumnado na difusión dos programas mencionados.

Desenvolvemento das competencias clave

    • Competencia en comunicación lingüística
    • Competencia dixitais
    • Competencias sociais e cívicas
    • Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor
    • Competencia en conciencia e expresións culturais

Actividades

 •    Propostas de actividades:
  • Creación de canles de información (dixitais e/ou físicas).
  • Programar tarefas de análise de información e difusión de contidos de interese.
  • Programar actividades de manexo de ferramentas dixitais relacionadas coa información.
  • Participación no foro virtual: a partir de setembro estará dispoñible un foro virtual específico para os Correspondentes xuvenís. Nel, conectaranse alumnado e profesorado dos centros participantes e terán ocasión de intercambiar experiencias e información de interese, ademais de establecer vínculos entre eles e elas.
 • Encontro de convivencia:

Todos os anos a Dirección Xeral de Xuventude organiza un encontro de todos os correspondentes xuvenís. Tradicionalmente, consiste nunha fin de semana de convivencia nun albergue xuvenil dependente da Xunta e con formacións en materia de ferramentas dixitais e difusión de información. No curso 2021/22 será en formato virtual ou presencial, segundo as circunstancias sanitarias o permitan. 

Recursos

Información do taboleiro de Correspondentes xuvenís. Na nosa web (xuventude.xunta.es), no apartado de Correspondentes Xuvenís imos colgando todos os materiais que nos envían os correspondentes.   

Produto final:

Para finalizar o proxecto terase que presentar un produto final en formato libre (exposición, vídeo, presentación, curtametraxe, cartel, campaña, nova canle de información etc.).

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta+

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos do programa

4. Elaboración de produtos orixinais e innovadores que consigan difundir mellor a información xuvenil.

5. Comunicación co Servizo de Información Xuvenil para recoller información e enviar propostas de cambio e mellora.

6. Participación activa no Encontro anual de Correspondentes Xuvenís.

 

Selección de boas prácticas:

    • IES Saturnino Montojo (ligazón)
    • IES do Barral (ligazón)

Menús Learning object node R

Sección