Cooperación galega: O mundo que queremos
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Institución: Proxecta

 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea
   • Subdirección Xeral de Cooperación Exterior
 • ONGD: Solidariedade Internacional de Galicia, Educo e Agareso
 • ACPP: Asemblea de Cooperación pola Paz.

Ámbito: educación en valores e solidariedade
Definición: proxecto de intervención socioeducativa de concienciación sobre as desigualdades globais (pobreza, medioambiente, xénero, migración, etc)  que traballa o coñecemento, as actitudes/valores e as habilidades para exercer comportamentos responsables nas nosas actuacións diarias. Todo aquel profesorado interesado en coñecer esta iniciativa, poderán solicitar reunións presenciais no seu centro coa coordinadora do proxecto. https://youtu.be/Qmwjm9i5phc
Temporización: novembro 2018 – maio, xuño 2019
Tipo de centros aos que vai dirixido: públicos e concertados
Alumnado destinatario: alumnado de 1º, 2º,3º e 4º ESO e  dos ciclos de formación profesional de grao medio e superior
Límite de centros participantes: 7

Criterios de selección:

 1. Seleccionarase o proxecto no que participe o maior número de alumnado.
 2. Priorizarase a disposición do centro para concentrar os horarios dos grupos participantes e así facilitar o acompañamento e mellorar a eficacia e a eficiencia.
 3. Priorizarase a concentración xeográfica entre os centros que se presenten e así mellorar o acompañamento e facilitar a formación de sinerxía entre eles.
 4. Priorizaranse aqueles proxectos onde o profesorado imparta docencia co alumnado directamente destinatario.

Persoa responsable:

María J. Caride Delgado
Técnica de educación Solidariedade Internacional de Galicia
Tlf. 981243506/626913681
correo: sensibilizacion@solidaridadgalicia.org

 

Xustificación

A pesar dos progresos acadados cos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (2000-2015), aínda queda moito por facer. Millóns de persoas seguen vivindo en situación de extrema pobreza e as desigualdades sociais non deixan de aumentar. Consideramos que é necesario concienciar e implicar as novas xeracións na nosa responsabilidade cara a un mundo máis xusto e equitativo, de aí a nosa iniciativa.

É preciso contribuír a unha boa educación, entendida esta coma unha síntese do coñecemento, da comprensión, do saber facer e a capacidade de convivir cos outros, para así superar a pobreza e a iniquidade que afecta a millóns de persoas no noso planeta. Esa educación tradúcese na Educación para unha Cidadanía Global (EDCG). Trátase dun concepto amplo, dinámico, suxeito a múltiples connotacións e definicións e que non debería considerarse como un aspecto puntual do currículo ou dunha actividade formativa, senon coma un paradigma pedagóxico ligado á educación para a paz, a interculturalidade ou os dereitos humanos. En consecuencia, consideramos a EDCG coma un proceso, non coma un fin. Destacamos o seu carácter sociopolítico, tendo como eixe a xustiza social, do mesmo xeito que busca reflexionar e concienciar sobre as desigualdades planetarias existentes no reparto da riqueza e o poder, das súas causas e consecuencias, así como no papel de todas as sociedades (Norte e Sur) na construción de estruturas máis xustas, poñendo de manifesto o protagonismo da cidadanía na modificación das situacións existentes.

Como organizacións que traballamos neste ámbito dende hai moitos anos, sabemos que a educación ten un desafío: xa non é suficiente observar o contexto sociocultural dende unha educación transformadora, senón que debemos incorporar aos procesos educativos unha visión do mundo global e preparar o alumnado para actuar coa responsabilidade e co compromiso que implica a cidadanía global na súa vida cotiá. O papel que podemos desempeñar as ONGDs neste proceso de ensino é importante, tanto pola nosa experiencia, os nosos coñecementos dos contidos da ED e das ferramentas metodolóxicas innovadoras.

O mundo que queremos quere unir o compromiso que conleva a cidadanía local, moi ligada aos intereses e necesidades próximas, ao compromiso responsable que implica a cidadanía global. Nos nosos discursos sempre defendemos o seguinte "o que ocorre nunha parte do mundo ten consecuencias alén".

Partindo da premisa de que a través da comunicación pódese sensibilizar e transformar se explorará o seu potencial educativo promovendo a reflexión do alumnado sobre a conexión existente entre as realidades locais e as desigualdades globais, concienciando e implicando as novas xeracións na nosa responsabilidade colectiva cara a construción dun mundo máis xusto e equitativo. O fío temático do proxecto serán os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS), así como experiencias de medios comunitarios vencellados a proxectos de cooperación internacional que serán presentados nas aulas a través de obradoiros de radio e vídeo, así como representacións de pezas do denominado ‘teatro da oprimida’. O proceso de intercambio entre as diferentes realidades culminará na visita aos institutos de persoas dos países do cono Sur vencelladas a proxectos de cooperación para o desenvolvemento, e a un acto final destinado ao resto da comunidade educativa e localidade do centro. Alí se amosarán os traballos radiofónicos e de vídeo realizados durante estes meses de traballo.

 

Obxectivos xerais

Esta proposta pretende achegar o profesorado e o alumnado á realidade dos países empobrecidos e ás dinámicas globais que perpetúan ese empobrecemento, a través dunha proposta educativa baseada na participación e a creatividade. Empregarase o potencial das ferramentas comunicativas (fotografía, vídeo e teatro) para sensibilizar, denunciar e transformar. En definitiva, preténdese fomentar un alumnado e profesorado consciente da interconexión entre realidades locais e dinámicas globais e apoio no exercicio da súa corresponsabilidade na construción da xustiza social, pasando de meros receptores de contidos a emisores.

 

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Facilitar coñecementos e habilidades sobre a Educación para o Desenvolvemento.
 • Crear un proxecto de carácter artístico arredor dos contidos da Educación para o Desenvolvemento.
 • Adquirir competencias para facer fronte aos problemas sociais e ambientais.
 • Analizar os problemas sociais e ambientais locais e a súa incidencia no entorno global e así propoñer alternativas dende o local.
 • Desenvolver actividades para comunicar os problemas sociais e  ambientais identificados na súa contorna próxima.

PARA O PROFESORADO   (A contribución á  adquisición das competencias clave deberíase incluír entre os obxectivos)

 • Facilitar coñecementos e habilidades sobre a Educación para o Desenvolvemento.
 • Explorar o nivel de coñecemento dos estudantes sobre as problemáticas sociais e ambientais do seu contorno próximo.
 • Coñecer e empregar ferramentas e recursos pedagóxicos e didácticos relacionados coa Educación para o Desenvolvemento.
 • Desenvolver estratexias de identificación de problemáticas locais e analizar a súa incidencia no ámbito global.
 • Desenvolver metodoloxías para o acompañamento das accións e tarefas desenvolvidas polo alumnado.

PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Xerar espazo de encontro entre os axentes participantes do proxecto.
 • Implicarse nos proxectos de innovación xerados polo centro.
 • Devolverlle á comunidade educativa e á súa localidade o traballo feito polo alumnado.
 • Involucrar os membros da comunidade local na construción dunha sociedade máis xusta e equitativa.

Palabras clave

Comunicación. Cooperación. Desenvolvemento sostible. Igualdade. Solidariedade. Xustiza social

Temporización

O proxecto comezará nos centros no mes de novembro e prevese a súa finalización entre maio e xuño (haberá flexibilidade segundo a dinámica dos centros participantes).

Actividades e recursos

 • Formación inicial para os novos centros: ten carácter voluntario; aconséllase a asistencia dunha representación do profesorado e do alumnado participante en cada centro.
  • Data: novembro
  • Lugar: sen determinar
   Nesta xornada farase unha presentación do proxecto e un diagnóstico inicial do punto de partida de cada centro con respecto ao proxecto.
 • Asesoramento para o profesorado: acompañamento continuo ao profesorado proporcionándolle toda aquela formación e información necesaria para a realización do proxecto, vía telefónica ou por correo electrónico.
 • Asistencia no centro (asesoramento, obradoiros...)
  • Reunións presenciais no centro baixo demanda do profesorado
  • Obradoiro de introdución ao proxecto. Duración: 100 min. Data prevista: novembro
  • Obradoiro de audiovisuais e podcasting, incidindo no vídeo e na radio como ferramentas de expresión, denuncia e información. Número de obradoiros: 2. Duración: 100 min. Datas previstas: decembro e xaneiro
  • A través dunha actividade do denominado Teatro Foro tratarase o tema do xénero e migracións. Duración: 100 min. Data prevista: febreiro
  • Encontros con colectivos do cono Sur. Visitas aos centros de alumnado de países empobrecidos. Duración: 100 min. Data prevista: abril

·  Avaliacións e diagnósticos dos traballos radiofónicos e videográficos dos proxectos elaborados en edicións anteriores: http://omundoquequeremos.org/recursos

Produto final

Produtos radiofónicos e videográficos. Indicamos aquí as ligazóns dos traballos realizados en edicións anteriores:
http://www.ivoox.com/escuchar-o-mundo-queremos_nq_116806_1.html
https://www.youtube.com/channel/UCsmcghPiFrmWVqBw5BZVVtw

Criterios específicos para a avaliación das memorias

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e crea entre todos unha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Grao de coñecemento e habilidades facilitados ao profesorado para a incorporación da EpD no centro educativo.

5. Grao de protagonismo asumido polo alumnado na creación dun proxecto educomunicativo e artístico.

6. Grao de participación nos espazos xerados de encontro presencial e virtual.