Por 365 días de respecto e igualdade
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  • Secretaría Xeral de Igualdade

Ámbito: igualdade
Definición: prevención da violencia de xénero dentro do ámbito educativo
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: ESO, bacharelato, FP e adultos
Límite de centros participantes: 50

Criterios de selección:

Priorizarase a selección dos distintos colectivos:

 1. Centros públicos.
 2. Centros que non participasen neste programa con anterioridade.
 3. Centros que participasen no programa Relaciona.

Completarase a selección cos seguintes criterios:

 1. Representación equitativa das catro provincias
 2. Orde de presentación da solicitude a través da aplicación informática

Responsable do programa:

Nome: Begoña Sieiro Negro
Departamento: Secretaría Xeral de Igualdade
Teléfono: 981 957 784
Correo electrónico: begona.sieiro.negro@xunta.es

Xustificación

Nos últimos anos, veñen detectándose moitos casos de relacións de parella entre adolescentes e xente moi nova cunha forte carga de violencia verbal e incluso física. Ademais, estudos recentes como o realizado polo Ministerio de Igualdade e a Universidade Complutense de Madrid amosan que entre a poboación máis nova aínda persisten ideas cargadas de sexismo e que xustifican a violencia.

Polo tanto, cómpre intervir coa poboación máis nova para previr a violencia de xénero e, a escola é o medio ideal para acceder a esa poboación xuvenil e poder introducir valores igualitarios e libres de estereotipos sexistas, así como para facilitarlles pautas para a detección precoz desas situación de violencia de xénero.

Obxectivo xeral

O programa "Por 365 días de respecto e igualdade: prevención da violencia de xénero no ámbito educativo", ten como obxectivo principal proporcionar ás mozas e aos mozos galegos, dende a escola, formación e ferramentas que lles permitan coñecer e recoñecer a violencia contra as mulleres e actuar na súa prevención, fomentando a autoestima, a autonomía, o coñecemento da construción social das súas identidades sexuais e a asignación de roles, o que permitirá traballar na eliminación de estereotipos sexistas e de falsas crenzas.

O programa é un dobre convite para o profesorado: por unha banda para reflexionar en primeira persoa sobre a violencia de xénero, e por outra banda, para compartilo co seu alumnado a través das actividades propostas.

As actividades teñen como primeiro obxectivo proporcionar ao profesorado recursos que dun xeito sinxelo lles facilite coñecer de primeira man que pensan e senten as súas alumnas e os seus alumnos e como o expresan. Abordar a violencia cara ás mulleres pode facerse dende diferentes perspectivas, pero se o que queremos é previr esta violencia, é fundamental indagar nas súas causas e facer ver que a violencia de xénero estea profundamente ligada a un xeito de entender as relacións baseado en mitos, falsas crenzas, malas maneiras de entender o que é un home ou o que é unha muller e o que é unha relación amorosa.

Por isto, nalgunhas actividades propostas nas unidades didácticas de apoio que se poñen ao dispor do profesorado suxírese invitalos a pensar acerca das infinitas maneiras de ser home e de ser muller, de relacionarse preguntando e contestando ao propio desexo, indagando no que significa ser libres.

Palabras clave

Coeducación. Educación Emocional. Educación para a igualdade entre os dous sexos. Non violencia. Solidariedade. Violencia de xénero

Comunicación lingüística. Competencia en aprender a aprender. Competencias sociais e cívicas. Competencias en sentido de iniciativa e espírito emprendedor

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Proporcionar ao profesorado recursos que dun xeito sinxelo lles facilite coñecer de primeira man que pensa e sente o seu alumnado e como o expresan.
 • Indagar sobre as causas da violencia de xénero.
 • Recoñecer o profundo vínculo que existe entre a violencia de xénero e a maneira en que entendemos as relacións de parella.
 • Identificar e recoñecer os mitos, falsas crenzas, relacións tóxicas nas relacións amorosas entre homes e mulleres.

Temporización

A temporización abarcará todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Formación: o programa ofrece dous cursos de formación en materia de igualdade e violencia de xénero a través de PLATEGA: "Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito educativo" (código: 1901016) e "XXI Foro galego de educación en igualdade" (código: 1914001). Estes cursos teñen carácter voluntario para o profesorado participante no programa.
 • Apoio ao profesorado:
  • Sensibilización e información inicial ao profesorado cando se precise, para inicio de traballo na aula.
  • Reforzo e apoio do traballo realizado na aula polo profesorado con obradoiros específicos e outros de coñecemento directo do traballo das e dos profesionais que desenvolven o seu labor cada día con casos de violencia de xénero: forzas e corpos de seguridade, servizos de acollida ás vítimas, órganos xudiciais…
 • Actividades:
  • Exposición “Cartas de Amor”: exposición gráfica de ilustracións de diversos artistas sobre a violencia de xénero e a mocidade. Xunto coa exposición ofértase un obradoiro práctico que desenvolve unha persoa experta en igualdade e xénero.
  • "Á Violencia de Xénero...Dille Non!" exposición gráfica ilustrada, dirixida a axudar á mocidade a recoñecer, identificar e rexeitar condutas sexistas e nocivas nas súas relacións.
  • Obradoiros sobre “Violencia de xénero e o novo contexto dixital", centrados no coñecemento e prevención das novas formas de violencia que xurden no contexto dixital: ciberviolencia de xénero, grooming, sextorsión.
  • Charla informativa a cargo de persoal da Policía Autonómica sobre a violencia de xénero e as súas manifestacións.
  • Charla informativa a cargo de persoal dun centro de atención e recuperación a mulleres que sofren violencia de xénero, sobre as consecuencias desta violencia nas mulleres, nos nenos e nas nenas.
  • Xornada de sensibilización:"A nova escravitude do século XXI: Trata de seres humanos con fins de explotación sexual, outra forma de violencia de xénero".
  • Espectáculo teatral sobre violencia de xénero.
  • Curtametraxe "MIÑA", un caso máis de violencia de xénero.
 • Apoio ás familias: actividades de información e sensibilización sobre o programa "Por 365 días de respecto e igualdade: prevención da violencia de xénero no ámbito educativo", dirixidas ás familias.
 • Actividade "Lemas contra a violencia de xénero" : unha das actividades finais de cada proxecto será a recollida de lemas contra a violencia de xénero, de entre os cales se seleccionará un lema gañador. Ese lema poderá servir de base para a realización dunha campaña institucional da Xunta de Galicia en contra da violencia de xénero, campaña na que se fará visible a identificación da clase/aula e centro que creou o lema gañador.
 • Material didáctico: o programa pon ao dispor do alumnado e mais do profesorado unidades didácticas e materiais de apoio (exposicións, cartelería....), que estarán accesibles a través da web: www.mulleresengalicia.org > http://igualdade.xunta.es/
 • Maleta viaxeira: o CAFI e os distintos CFR dispoñen dun servizo de préstamo para emprestar un recurso bibliográfico con publicacións de interese para traballar a violencia de xénero. Pódese consultar a nova publicaca no Boletín Informativo para obter máis información.
 • Web de referencia: http://igualdade.xunta.gal/gl/programas/plan-proxecta

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Uso efectivo e eficaz da unidade didáctica e demais recursos postos a disposición dos centros pola Secretaría Xeral da Igualdade.

5. Calidade técnica no deseño, desenvolvemento e avaliación do proxecto.

6. Grao do valor que se lle dá á consideración da educación para a igualdade entre mulleres e homes como elemento organizador dos procesos de ensino-aprendizaxe.