Título node Learning object

Fotografía en curso (curso 2020/21)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Cultura, Educación e Universidade
  • Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) - Filmoteca de Galicia

Ámbito: artístico.
Definición: exploración da potencialidade pedagóxica da creación fotográfica
Temporización: curso completo.
Alumnado ao que vai dirixido: primaria, ESO, bacharelato e ciclos formativos
Límite de centros participantes: 6
Límite de docentes participantes por centro: 3 (poderase argumentar a necesidade de incluír máis docentes)
Límite de alumnado participante por centro: sen límite

Criterios de participación:

 • Os docentes deberán acudir á formación de 20 horas (virtual e presencial, pendente de definir).
 • As características do programa requiren as seguintes condicións:
  -  Alumnado desde 1º de primaria, ESO, bacharelato e ciclos formativos.
  -  Horarios:
  o     Facilidade para organizar saídas fóra do centro.
  o    No caso de que se desenvolva un obradoiro con fotógrafo/a, dispoñer de xornadas longas de traballo en todas as sesións conxuntas co fotógrafo/a.
  -  Docentes:
  o     É imprescindible a asistencia dos docentes ás xornadas de formación (novembro, xaneiro e abril). Pendente de definir a organización virtual e presencial sen función da situación sanitaria e as indicacións das autoridades competentes.
  o     Implicación dun mínimo de 2 docentes e un máximo de 3 (deberase xustificar a necesidade de incluír máis docentes).
  o     Previsión da dedicación do docente responsable do proxecto tanto para o traballo co alumnado como para a coordinación, a xestión dos materiais na web e as demais tarefas como o seguemento do alumnado no caso de illamento.
  o    Capacidade de vehicular contidos transversais a través do proxecto.
   -  Interese xeral do centro en participar no proxecto e en aproveitar os recursos para o alumnado e os docentes que non participan directamente no proxecto.
   -  Requisitos técnicos: o centro debe dispoñer dunha cámara fotográfica e conexión a Internet para traballar dende a web de Fotografía en curso.

Criterios de selección:

Seleccionaranse 6 centros docentes atendendo ao cumprimento das condicións de participación descritas no punto anterior que se deberán explicar na solicitude. Ademais  valorarase:
-  Presentación do centro: características e traxectoria.
-  Motivacións do centro para participar no proxecto.
-  Posibles propostas de organización (curso, número de alumnos, horarios, materias ou áreas nas que se enmarcaría o proxecto, etc.).
-  Motivacións persoais dos docentes directamente implicados.
-  Valorarase a capacidade de articular contidos transversais a partir da fotografía
-  Capacidade de implicar a institucións e entidades locais.

No caso de que varios proxectos se consideren igual de interesantes, empregaranse os seguintes criterios adicionais:
-  Centros educativos situados en contextos socioeconómicos ou xeográficos fráxiles.
-  Prioridade dos centros públicos.

Persoa responsable:

Nome: Mónica García Iglesias.
Departamento: CGAI
Teléfono: 881 881 269
Correo electrónico: monica.garcia.iglesias@xunta.es

Obxectivo xeral

Fotografía en curso é un programa de difusión e pedagoxía da creación fotográfica dirixido principalmente a nenos/as e mozos/as de entre 6 e 18 anos, implicando diferentes axentes e ámbitos: museos e centros de arte, fotógrafos, docentes, centros educativos, barrios e municipios.
O programa comezou en 2012 cun triplo obxectivo: transmitir a fotografía como arte, cultura e creación; propiciar o descubrimento do patrimonio fotográfico e a fotografía contemporánea, e xerar un retrato do territorio a través dunha proposta de prácticas creativas compartidas.

O programa desenvólvese a través de catro grandes eixes de acción:
 -  A web www.fotografiaencurso.org, onde teñen un papel central o apartado dedicado ao descubrimento de fotógrafos moi diversos (e a interacción coas súas fotografías) e o de exposición das fotografías realizadas polo alumnado.
-  A formación dos docentes.
-  A definición dun programa de prácticas fotográficas compartidas que permiten a iniciación á fotografía, o descubrimento da contorna e o intercambio entre alumnado de contextos sociais e xeográficos diversos.
-  Proxectos fotográficos nos centros educativos a partir da formación impartida aos docentes e, nalgúns casos e sempre que as condicions do momento o permitan, de obradoiros impartidos no centro educativo conxuntamente cun fotógrafo.

A fotografía necesita un público sensible, interesado por descubrir manifestacións artísticas e culturais diversas. É necesario formar espectadores creativos que teñan afán de coñecer; capaces de desfrutar e analizar as imaxes, reflexionar sobre o que expresan e comprender as eleccións que conteñen.
 
Aprendendo a fotografar non só se aprende a crear e a expresar, tamén se aprende un xeito de relacionarse co medio. Mirando a través da cámara, buscando unha fotografía no real, encadrando, establécese un vínculo íntimo e á vez único co mundo. A fotografía crea lazos afectivos co medio e facilita a súa posta en valor. A capacidade da fotografía de dar a ver o mundo, de achegar realidades máis ou menos afastadas, convértena nun medio de coñecemento privilexiado. Neste sentido, a fotografía ten un potencial pedagóxico incalculable.

Palabras clave

Competencia cultural e artística. Creatividade. Linguaxe audiovisual

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Actividade de formación: "Fotografía en curso: descubrimento do patrimonio fotográfico e a práctica creativa" (Código: por determinar)
 • Formación: desenvólvese un programa de formación distribuído en 3 sesións ao longo do curso, entre novembro e abril. Desenvólvense contidos prácticos, metodolóxicos e instrumentais, e intercámbianse experiencias entre os docentes participantes.
  A asistencia (virtual ou presencial, dependendo da organización do curso e da situación sanitaria do momento) dos docentes a todas as sesións de formación é imprescindible para o desenvolvemento do proxecto.
 • Web e blog: o día a día do proxecto, a reflexión do alumnado, os procesos de creación e as prácticas que se desenvolven ao longo do curso trabállanse desde a web de Fotografía en curso http://www.fotografiaencurs.org/gl
  O alumnado ten a oportunidade de intercambiar experiencias e impresións cos compañeiros doutros centros a través do blog do proxecto.
  Todo este traballo na web e blog é xestionado polos docentes a partir de álbums, fotografías, textos e materiais xerados polo alumnado. O equipo de Fotografía en curso proporciona o soporte técnico necesario.
  Os centros que se presentan á convocatoria comprométense a desenvolver este traballo.
 • Obradoiros: no caso de que o proxecto o requira, valorarase a posibilidade de traballar cun/ha fotógrafo/a no centro educativo (a partir do mes de marzo durante 4 horas e entre 6/7 xornadas).
 • Prácticas: experiencias compartidas polo conxunto de participantes. Propoñen un achegamento creativo e en profundidade ás eleccións expresivas propias da fotografía. Ao mesmo tempo, promoven o redescubrimento do ámbito próximo e de realidades máis ou menos afastadas. Todas poden realizarse coas cámaras de uso habitual dos centros educativos.

Traballaremos ao longo de todo o curso a partir do visionamento e comentario de fotografías do fondo fotográfico da web www.fotografiaencurso.org para saír a realizar varias prácticas (que desenvolveremos previamente en cada formación cos docentes):

 • Espazo e luz (espazos exteriores e entradas de luz en interiores).
 • Diarios da luz.
 • Retrato. Luz e rostro.
 • Poéticas: meteoroloxías, horas do día. Ceos e nubes, Árbores.

A través da práctica fotográfica realizaranse proxectos documentais da contorna (oficios, espazos e memoria, retratos de...) que culminarán nunha exposición ou fotolibro. Oprofesorado irá compartindo a través da rede os materiais que van xerando os alumnos co equipo de Fotografía en curso coa finalidade de poder acompañar os procesos.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto.

Criterios específicos

4. Capacidade de compartir no blog de Fotografía en Curso procesos de traballo e experiencias con outros centros e alumnado participante no proxecto e publicar os traballos finais na web de Fotografía en Curso.

5. Capacidade de descubrir a través da fotografía os valores patrimoniais, urbanísticos, sociais, culturais paisaxísticos e históricos da súa contorna.

6. Capacidade de traballar en equipo e integrar a todo o alumnado.

Menús Learning object node R

Sección