Título node Learning object

Cinema en curso (curso 2021/22)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
  • Filmoteca de Galicia - AGADIC

Ámbito: promoción da cultura / alfabetización audiovisual
Definición: programa de pedagoxía do cinema en escolas e institutos. O programa conta coa presencia regular dun/dunha cineasta no centro de ensino e en horario lectivo, para acompañar, conxuntamente co profesorado, o descubrimento do cinema a partir dunha metodoloxía concreta que vencella moi estreitamente a práctica creativa co visionamento de películas. Ao longo do curso escolar, a través da formación ao profesorado, co acompañamento do equipo de Cinema en curso e a presencia regular do cineasta na aula, o alumnado participante realiza de xeito colectivo unha curtametraxe documental que pon en valor e da a coñecer a súa contorna máis próxima.

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

 • ODS 4. Educación de calidade
 • ODS 10. Redución das desigualdades
 • ODS 5. Igualdade de xénero

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 4ª, 5º e 6º de primaria, ESO, 1º de bacharelato e ciclos formativos
Límite de centros participantes: 4 (con posibilidade de incrementar o número)
Límite de docentes participantes por centro: 4 (un coordinador e 3 docentes participantes). Poderase argumentar a necesidade de incorporar máis docentes.
Límite de alumnado participante por centro: un grupo-aula de 25 alumnos/as ou 20 alumnos/as en materias optativas ou outras agrupacións.

Criterios de participación:

 1. Priorizaranse centros públicos
 2. Calidade do proxecto presentado: presentación do centro,características e traxectoria. Motivacións do centro para participar no proxecto. Posibles propostas de organización (curso, número de alumnos/as, horarios, materias ou áreas nas que se enmarcaría o proxecto etc.). Motivacións persoais dos docentes directamente implicados e previsión da dedicación do docente responsable do proxecto tanto para o traballo co alumnado como para a coordinación, a xestión dos materiais na web e as demais tarefas como o seguimento do alumnado no caso de illamento. Valorarase a capacidade de articular contidos transversais a partir do cinema. Capacidade de implicar a institucións e entidades locais.
 3. Posibilidade de organizar saídas fora do centro para a realización do proxecto cinematográfico.

Criterios de exclusión:

 • Non poderán participar no proxecto aqueles centros nos que os seus docentes non poidan acudir de maneira presencial ás formacións específicas nas metodoloxías de Cinema en curso.
 • Non poderán participar no proxecto aqueles centros que organizativamente non poidan facilitar a presencia dun cineasta (entre 20 e 25 xornadas de traballo) nas aulas e a asistencia dos seus alumnos á proxección inicial e final na Filmoteca de Galicia.

Persoa responsable:

Nomes: Mónica García Iglesias
Departamento: Filmoteca de Galicia
Teléfono: 881 881 269
Correo electrónico: monica.garcia.iglesias@xunta.es


Xustificación

Cinema en curso é un programa internacional que en Galicia coordina a Filmoteca de Galicia e no que participan alumnos e alumnas de moitos territorios e de contextos socioculturais diversos compartindo unha metodoloxía e referentes comúns.

Obxectivos

 • Propiciar o descubrimento por parte de nenos/as e mozos/as do cinema entendido como arte, creación e cultura.
 • Desenvolver as potencias pedagóxicas do cinema nas escolas e institutos dentro do horario lectivo.

Desenvolvemento das competencias clave

 • Competencia en comunicación lingüística
 • Competencia dixital
 • Competencia en aprender a aprender
 • Competencias sociais e cívicas
 • Competencia en sentido de iniciativa e espírito emprendedor
 • Competencia en conciencia e expresións culturais

Actividades

Cinema en curso estrutúrase en tres eixes de traballo:

 1. Os obradoiros, impartidos conxuntamente por docentes e un/unha cineasta con grupos desde 4º de primaria ata 1º de bacharelato e ciclos formativos
 2. A formación do profesorado.
 3. O desenvolvemento de accións a nivel de centro para promover que o cinema se converta nun eixo transversal do proxecto educativo das escolas e os institutos participantes.
 • Obradoiros (obrigatorios):

Os obradoiros teñen lugar en horario lectivo impartidos conxuntamente por un/ unha cineasta e o equipo docente en horario lectivo. O/a cineasta participa en torno a 20-25 xornadas (días) co alumnado. Os docentes participan sempre activamente nestas xornadas e dan continuidade ao traballo realizado.

Todos os obradoiros dos diferentes centros de ensino comparten un mesmo programa de visionamentos e prácticas que culmina coa realización dunha curtametraxe. Os obradoiros son impartidos conxuntamente polos  docentes participantes e o/a cineasta.

  Os obradoiros desenvólvense de forma integrada dentro da dinámica da aula e posibilitan un traballo profundo en competencias persoais e sociais como o traballo en equipo, a posta en valor da contorna, a atención, a observación, a capacidade de espera, a autonomía, a organización individual e colectiva etc. Tamén vehicula contidos transversais con especial atención ás competencias lingüísticas, dixitais e artísticas.

  Hai que prever unha sesión semanal de polo menos 3 ou 4 horas seguidas e como mínimo de 2 horas máis de dedicación semanal por parte do grupo. Este mínimo de horas depende do número de alumnos, do emprazamento do centro (os desprazamentos do cineasta), da organización global do centro, etc. Sempre se valora de modo individual as necesidades e posibilidades do centro de ensino en relación a organización do obradoiro.

  O cineasta intervén na maioría de sesións de 3 ou 4 horas seguidas, e traballa sempre conxuntamente cos docentes, que proseguen o traballo noutras horas de maneira regular. Os mesmos docentes que traballan nas sesións con cineasta deben estar implicados nas demais horas de dedicación semanal ao proxecto.

  Durante os procesos de documentacións, planificación, a rodaxe e a montaxes, hai que prever xornadas máis longas de traballo (en torno a 10 xornadas ao longo do curso) nas que os alumnos traballan por grupos de maneira rotativa. Nos momentos nos que se divide o grupo sempre ten que haber un docente co cineasta.

  Os obradoiros poden desenvolverse no marco de materias diversas, en espazos de traballo por proxectos, e no caso dos centros de primaria, de maneira transversal.

  • Formación (obrigatoria):

  G2101077 - Cinema en curso. A posta en valor da contorna. Plan Proxecta

  Carácter obrigatorio, curso de 25 horas de duración en Santiago para o profesorado participante e en modalidade mixta (pendente de definir a organización presencial e virtual). O curso está incluído dentro do Plan de Formación

  A formación se estrutura en 4 sesións a finais de outubro (8 horas), comezos de febreiro ou finais de xaneiro (6 horas) e mediados de marzo (4 horas). A asistencia dos docentes a todas as sesións de formación é imprescindible para o desenvolvemento do proxecto.

  Na formación desenvólvense contidos prácticos, metodolóxicos e instrumentais, e intercámbianse experiencias entre os docentes participantes.

  Ademais no proxecto deberase incluír a previsión da dedicación do docente responsable do obradoiro tanto para o traballo do alumnado como para a coordinación, a xestión do diario do obradoiro na web e as demais tarefas. Cómpre que se indique a capacidade para traballar contidos transversais a través do obradoiro e a posibilidade de seguir traballando virtualmente as propostas de Cinema en curso, que se adaptarán sempre á realidade do momento e do lugar.

  • Saídas:

  Proxección inicial e final cos alumnos participantes na sala da Filmoteca de Galicia. A finais do mes de outubro pola mañá na sala de cinema da Filmoteca de Galicia organizamos unha proxección á que asisten todos os alumnos participantes en Cinema en curso en Galicia.

  No mes de xuño celébrase unha xornada de proxección e estrea das curtametraxes realizadas polos alumnos de todos os centros de Galicia. Todos os centros participan tamén nesta xornada no CGAI. No curso escolar 2020/21 foi o 18 de xuño de 2021.
   

  Recursos

  Os docentes e centros participantes contarán cunha serie de recursos para o desenvolvemento do proxecto:

  • Unha formación presencial nos principios metodolóxicos de Cinema en curso que terá lugar no mes de outubro, xaneiro e marzo e un acompañamento permanente por parte do equipo de Cinema en curso

  • Unha carpeta impresa e na rede con todos os materiais pedagóxicos necesarios para desenvolver o proxecto na aula

  • Unha páxina web cun espazo para o centro participante onde compartir todos os procesos de creación

  • A Filmoteca facilita os equipos de rodaxe necesarios para a elaboración do filme final. É necesario que o centro dispoña dun disco duro exclusivo para o proxecto onde arquivar todos os materiais que se van xerando. Tamén é recomendable dispoñer dun ordenador onde se poida instalar o programa informático co que se realizará a montaxe da película e algunha cámara sinxela con modo vídeo.

  Web de referencia: http://www.cinemaencurs.org/gl/

  • Diario do obradoiro: o día a día do obradoiro, as reflexións do alumnado, os procesos de creación e as prácticas que se desenvolvan ao longo do curso publicaranse neste diario. A través dos diarios, o alumnado terá a oportunidade de intercambiar experiencias e impresións con alumnado doutros centros; ofrecen unha oportunidade para traballar as competencias lingüísticas e sociais e no caso de estar aillado é unha maneira de compartir os avances e traballo feito na casa. Estes contidos e a edición do diario de cada centro son xestionados polos docentes a partir dos textos e materiais xerados polo alumnado.Os centros que se presentan á convocatoria comprométense a facer este traballo.

  Produto final

  Os alumnado participante elaborará:

  • Planos do mundo ao longo de todo o proceso. Serán planos colectivos realizados en pequenos grupos e tamén planos que farán de modo individual.
  • Unha curtametraxe documental realizada entre todo o grupo de modo colectivo, rotando permanentemente na rodaxe entre todos os cargos e acordando entre todo o grupo o resto de decisións no proceso creativo.
  • Recollerán todos os procesos de creación nun espazo de cinema na aula, nun espazo virtual que compartirán na rede, no Diario dos obradoiros da páxina web do proxecto e de maneira individual en cadernos de creación específicas para o proxecto.

  Criterios de avaliación da memoria final

  Criterios xerais do Plan Proxecta

  1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

  2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

  3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto.

  Criterios específicos

  4. Capacidade de compartir no Diario dos obradoiros (blog de Cine en curso) procesos de traballo e experiencias con outros centros e alumnado participante no proxecto.

  5. Capacidade de descubrir a través do cinema os valores patrimoniais, urbanísticos, sociais, culturais paisaxísticos e históricos da súa contorna.

  6.Capacidade de traballar en equipo e integrar a todo o alumnado.

   

  Selección de boas prácticas:

  Nesta ligazon á web de Cinema en curso pódense visionar os filmes realizados en Galicia nestes anos no marco do proxecto. En cada filme recóllese os alumnos que a realizaron, o proceso de creación ao longo do curso escolar, os referentes cinematográficos que lles inspiraron, os alumnos presentando a película na estrea final e a repercusión da película en festivais e medios.

  Menús Learning object node R

  Sección