Título node Learning object

Parlamento Xove (curso 2020/21)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnicaProxecta

Institucións:

 • Consellería de Política Social
  • Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado

Ámbito: comunicación
Definición: fomento do diálogo e da argumentación razoada das ideas propias como ferramenta para o consenso
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 3º e 4º da ESO e bacharelato
Límite de centros participantes: 48

Criterios de selección:

 1. Orde de inscrición. Como máximo cada centro poderá inscribir 2 equipos nun só proxecto. Se se supera a previsión da organización, poderase admitir unicamente 1 equipo por centro para a participación no concurso-debate.
 2. Prioritariamente facilitarase a participación de centros que nunca participaran ou que o fixeran un menor número de ocasións.

Persoas responsables:

Nome: Teresa Bernal Cortegoso e Carmen Pereiras Pérez
Departamento: Subdirección Xeral de Programas para a Xuventude (Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado)
Teléfono: 981 544 821 / 981 544 645
Correo electrónico: parlamentoxove.xuventude@xunta.gal

Obxectivo xeral

O programa ten como obxectivo fomentar entre a mocidade galega o diálogo como ferramenta para argumentar razoadamente as ideas propias e, tamén, potenciar habilidades individuais e en grupo como a capacidade para seleccionar información, a expresión oral e escrita, a orixinalidade, o traballo en equipo e a convivencia.

Palabras clave

Alfabetización informacional. Competencia en comunicación lingüística. Normalización lingüística. Oratoria

Obxectivos específicos

Este programa ofrece un conxunto de actividades que teñen como fío común debater a redor dun tema formulado pola organización; entre estas actividades inclúese a publicación de artigos de opinión en blogs e xornais, a realización dun caderno de investigación sobre o tema tratado e, finalmente, a realización dun concurso-debate sobre o tema proposto.

Na avaliación da participación dos equipos durante o debate téñense en conta os seguintes criterios:

 • Capacidade de argumentación (calidade da lingua, capacidade de oratoria, estrutura da exposición, creatividade, variedade nas referencias, uso das fontes de investigación, emprego de figuras estilísticas, capacidade de síntese e presentación en medios dixitais).
 • Traballo en equipo (coordinación, distribución das funcións, tolerancia, respecto polos demais, iniciativa, autonomía persoal, responsabilidade e espírito crítico). Este aspecto do proxecto considérase fundamental dentro do Plan Proxecta, polo que se valorará especialmente o carácter activo, cooperativo, interdisciplinario e de desenvolvemento das competencias clave e da educación en valores.
 • Calidade do artigo e do caderno de investigación sobre o tema de debate.

Metodoloxía recomendada

En canto á metodoloxía recomendada, o Parlamento Xove esixe o desenvolvemento de todas aquelas estratexias que contribúan á consecución das catro competencias lingüísticas en lingua galega (comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral e expresión escrita). Para conseguilo, o profesorado debe desenvolver as seguintes estratexias metodolóxicas:

 • Aprendizaxe colaborativa baseada na resolución de problemas para favorecer o traballo en equipo.
 • Role playing ou xogo de roles que favoreza a implicación e a empatía do alumnado cos temas de debate.
 • Planificación da investigación: o profesorado participante dirixirá a pescuda da información, que se obterá bibliográfica e telematicamente e que se compilará na realización do artigo de opinión.
 • Uso do brainstorming ou chuvia de ideas co fin de incentivar o proceso creativo do alumnado.
 • Profundización no uso da linguaxe xornalística e dos textos argumentativos para favorecer o dominio do rexistro formal que deben empregar.
 • Ensino das técnicas básicas de comunicación oral (oratoria, dialéctica) e de expresión corporal (linguaxe corporal).
 • Realización de mapas conceptuais para a expresión das liñas de argumentación.
 • Aprendizaxe activa e interactiva que leve á construción do seu propio coñecemento.
 • Avaliación formativa do alumnado co fin de retroalimentar o seu proceso de aprendizaxe.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar. Seguiranse os seguintes pasos no desenvolvemento do traballo ao longo do curso:

 1. fornecemento da información sobre o desenvolvemento do programa, mesmo no propio centro, para prestarlles o apoio necesario e orientar o proceso metodolóxico.
 2. constitución dos grupos de traballo nos centros; cada grupo estará constituído por un docente e 4 alumnos; procurarase a paridade de xénero.
 3. neste punto recoméndase iniciar a aprendizaxe dos elementos relacionados coa expresión do discurso.
 4. publicación do tema de debate (expresado a modo de dilema) na web do concurso; sobre este tema os grupos deben preparar dúas posturas de defensa (a favor e en contra).
 5. desenvolvemento do proceso de investigación e documentación usando como pretexto o tema formulado.
 6. elaboración voluntaria do artigo de opinión e mais do caderno de investigación co argumentario de defensa das dúas posturas.
 7. realización da fase de concurso-debate, que se rexerá segundo o regulamento do Parlamento Xove. Para a celebración do debate, e se a situación sanitaria derivada da pandemia da Covid-19 o permite, os equipos constituídos polos centros viaxarán nunha fin de semana ao lugar acordado pola organización para debater sobre o tema proposto.
 8. elaboración da memoria.

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Web de referencia: http://www.parlamentoxove.com/. A web do concurso ofrece o cronograma da actividade, as bases do concurso e o regulamento que rexe nos debates e outra información de interese para os centros participantes.
 • Saídas extraescolares: por regra xeral o desenvolvemento do programa será de forma presencial, nas fins de semana que determine a organización, correndo os gastos de desprazamento e estadía dos equipos participantes a conta da organización. Porén, o programa poderá desenvolverse de forma telemática no caso de que a situación sanitaria non permita a realización presencial.
   
 • Concurso: a participación no concurso é obrigatoria para os centros que soliciten este programa. Premios que se ofrecen:
  - 1º premio: orzamento para a realización dunha viaxe
  - 2º premio: unha semana multiaventura en instalacións da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
  - agasallos de recoñecemento aos mellores oradores.

Produto final

 • Participación no concurso.
 • Elaboración do do artigo de opinión das dúas posturas (a favor e en contra).

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterios específicos

4. Calidade da argumentación do tema a debate (capacidade de oratoria, estrutura, creatividade, variedade nas referencias, fontes de investigación, emprego de figuras estilísticas, capacidade de síntese e presentación en medios dixitais).

5. Traballo en equipo (coordinación, distribución das funcións, tolerancia, respecto polos demais, fomento da iniciativa, autonomía persoal e capacidade crítica responsable).

6. Comunicación oral e xestual durante o debate.

Menús Learning object node R