Encontre a súa información...

Quérote+
Mér, 16/07/2014 - 11:00
[actualizado o 22/09/2017]
 

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Política Social
  • Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar

Ámbito: saúde/educación emocional
Definición: asesoramento, formación e información en temas de autoestima, educación afectivo-sexual e convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos espazos de ocio.
Temporización: curso completo.
Alumnado ao que vai dirixido: 3º da ESO
Límite de centros participantes: sen límite
Criterios de exclusión:

 • proxectos que non recollen os obxectivos propostos no programa.
 • proxectos desenvolvidos de xeito insatisfactorio en edicións previas.

Responsable do programa:

Nome: Noa Tilve Cabada
Departamento: Centro Quérote+ de Santiago de Compostela
Teléfono: 881 997 612
Correo electrónico: noa.tilve.cabada@xunta.es

 

Xustificación

Os centros educativos constitúen un espazo de socialización esencial no desenvolvemento de mozos e mozas. Un espazo no que ademáis de recibir formación académica, representan un lugar de encontro para a relación co grupo de iguais, no que se forxan valores, actitudes e  modelos de conducta.  É fundamental elaborar estratexias socio-educativas que aborden diferentes temáticas, entre elas, a Educación Sexual. A sexualidade é un condición indisocible do ser humano que nos fai persoas únicas e particulares. Nunha etapa de cambios como é a pubertade, é importante que mozos e mozas conten coas ferramentas e instrumentos precisos que os acompañen e axuden no seu propio proceso de sexuación. O obxectivo fundamental é que mozos e mozas aprendan a coñecerse, a aceptarse e a vivir a súa sexualidade dun xeito positivo e satisfactorio.

Obxectivo xeral

O programa busca dotar de ferramentas ao profesorado para o desenvolvemento persoal do alumnado no seu proceso de crecemento e maduración no ámbito da educación para a convivencia entre os sexos (educación sexual, modelos de amor e de parella, uso das tecnoloxías nas relacións).

Deseguido detallamos os obxectivos que pretende o programa:

 • Achegar información e ferramentas para o traballo da educación sexual na aula.
 • Estimular unha autoestima positiva co obxecto de reducir a influencia da presión grupal.
 • Educar en habilidades que favorezan a toma de decisións responsables para un mesmo e para a comunidade.
 • Poñer en valor a diversidade e fomentar o seu respecto de cara a unha convivencia construtiva e harmónica.
 • Achegar información en canto a situacións que poden acontecer de determinadas situacións que poden acontecer de determinadas actuacións (seguridade no uso da tecnoloxía, prevención de embarazos, ITS,…)
 • Ofrecer a posibilidade de traballar de maneira individual co profesorado que así o precise, para dar información e apoiar o desenvolvemento das fichas de traballo en determinadas situacións que o requiran.
 • Ofrecer a posibilidade de traballar de maneira individual con aqueles usuarios que así o precisen, para dar información ou intervir en determinadas situacións que requiran asesoramento.

O equipo técnico de Quérote+ remitirá aos centros de ensino participantes unhas fichas de traballo para que o profesorado participante poña en marcha co alumnado en horario lectivo. A posta en marcha estará acompañada, sempre que sexa preciso, polo asesoramento do equipo técnico de Quérote+. Nas sete primeiras fichas traballaranse os contidos abordados no programa, e na oitava explicarase como realizar unha actividade final que recolla os coñecementos e habilidades adquiridas polo alumnado en relación ás temáticas abordadas.

Bloque 1:

 • Presentación do programa e do servizo Quérote+
 • Que é isto do sexo? Sexualidade? Erótica?
 • Orientación e identidade sexual

Bloque 2:

 • Falando do amor: e ti que opinas?
 • Cultivando habilidades para as relacións persoias
 • As relacións entre os sexos a través da tecnoloxía

Bloque 3:

 • Erótica e métodos anticonceptivos
 • Prevención ITS e embarazos non planificados

 Bloque 4:

 • Traballo final do alumnado

Obxectivo específicos

PARA O ALUMNADO

 • Adquirir coñecementos e habilidades para unha vivencia da súa sexualidade de forma satisfactoria e libre de riscos.
 • Reflexionar sobre a visión social que existe da sexualidade, o amor e a parella.
 • Fomentar o espírito crítico para favorecer a toma de decisións persoais de forma libre nos aspectos vinculados coa convivencia entre os sexos.
 • Reflexionar sobre o uso das tecnoloxías na convivencia entre os sexos.
 • Coñecer e saber facer uso do servizo de consultoría Quérote+.

PARA O PROFESORADO

 • Adquirir ferramentas para o traballo na aula de contidos vinculados coa educación sexual e a convivencia entre os sexos.
 • Coñecer o recurso de Quérote+ e difundir entre o alumnado os seus servizos.
 • Acompañar ao alumnado no proceso de elaboración do traballo final do proxecto.

PARA O RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Colaborar coas actividades propostas polo profesorado participante no proxecto.  

Palabras clave

Convivencia. Desenvolvemento persoal. Educación afectivo-sexual. Educación emocional. Igualdade. Prevención de riscos. Promoción de hábitos de vida saudables. Saúde sexual. TIC

Metodoloxía

Os centros deben facer un proxecto de traballo, orientándose a través dos contidos traballados nas fichas que proporciona o programa. As fichas realizaranse entre o alumnado de xeito colaborativo.

Temporización

 • 2º e 3º trimestres: posta en marcha das fichas de traballo, seguindo a orde indicada polo programa.
 • 3º trimestre: realización do traballo de fin de proxecto.

Actividades e recursos

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Reunión informativa de 2 horas, de presenza obrigada para a persoa coordinadora ou asignada participante no proxecto de cada centro . As datas nas que se desenvolverán estas reunións son:
  • Lugo: 25 de outubro de 2017
  • Ourense: 31 de outubro de 2017
  • Vigo: 19 de outubro de 2017
  • A Coruña: 23 de outubro de 2017
  • Santiago: 24 de outubro de 2017
 • Formación para o profesorado: ofrécese o curso denominado "Ciclo de vida adolescente: a convivencia entre sexos" (en proceso de homologación)
  • referencias: realizaranse un curso en cada localidade (A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo)
  • participación: voluntaria
  • data: febreiro de 2018
  • horas: 12 h
  • prazas: 25 por cada localidade
 • Encontro provincial: valorarase a posibilidade de realizar un encontro de carácter provincial co fin de que os centros poidan expoñer os traballos realizados no proxecto.
 • Material didáctico: 7 fichas de traballo en formato electrónico para desenvolver en períodos de 50 min. Veñen acompañadas por unha guía metodolóxica para o profesorado.
 • Bibliografía recomendada: figura tamén nas fichas de traballo.
 • Ligazóns de referencia:

Criterios de avaliación das memorias finais

 • valoración do seguimento do programa no centro.
 • valoración da completa implementación das fichas de traballo.
 • valoración da calidade do produto final elaborado do alumnado.

Produto final

Exemplos de edicións previas: