Quérote+: Educación sexual na aula
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Política Social
  • Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar

Ámbito: saúde/educación/igualdade
Definición: asesoramento, formación e información en temas de autoestima, educación afectivo-sexual e convivencia nas aulas, nas redes sociais e nos espazos de ocio.
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 3º da ESO/FP Básica
Límite de centros participantes: sen límite

Criterios de selección:

- Presentación dun proxecto que recolla os criterios básicos para o desenvolvemento do Programa:

 • O traballo interdisciplinario entre o profesorado participante, que colaborará desde a súa área ou departamento.

 • O traballo activo do alumnado, que será o verdadeiro protagonista da execución dos proxectos.

 • A visibilización do traballo, que será exposto a través das canles de comunicación habituais (blog, web, prensa...).

 • A integración dos proxectos de traballo na práctica de aula.

 • A integración da aprendizaxe no medio en que vive o alumnado.

Criterios de exclusión:

- Proxectos desenvolvidos de xeito insatisfactorio en edicións previas.

- Proxectos que non recollan os criterios básicos para o desenvolvemento do Programa (recollidos nos criterios de selección).

Responsable do programa:

Nome: Noa Tilve Cabada
Departamento: Centro Quérote+ de Santiago de Compostela
Teléfono: 881 997 612
Correo electrónico: noa.tilve.cabada@xunta.gal

Xustificación

Os centros educativos constitúen un espazo de socialización esencial no desenvolvemento de mozos e mozas. Un espazo no que ademais de recibir formación académica, representan un lugar de encontro para a relación co grupo de iguais no que se forxan valores, actitudes e  modelos de conduta. É fundamental elaborar estratexias socio-educativas que aborden diferentes temáticas, entre elas, a Educación Sexual. A sexualidade é unha condición indisociable do ser humano que nos fai persoas únicas e particulares. Nunha etapa de cambios como é a pubertade, é importante que mozos e mozas conten coas ferramentas e instrumentos precisos que os acompañen e axuden no seu propio proceso de sexuación. O obxectivo fundamental é que mozos e mozas aprendan a coñecerse, a aceptarse e a vivir a súa sexualidade dun xeito positivo e satisfactorio.

Obxectivo xeral

O programa busca dotar de ferramentas ao profesorado para o desenvolvemento persoal do alumnado no seu proceso de crecemento e maduración no ámbito da educación para a convivencia entre os sexos (educación sexual, modelos de amor e de parella, uso das tecnoloxías nas relacións).

Deseguido detallamos os obxectivos que pretende o programa:

 • Achegar información e ferramentas para o traballo da educación sexual na aula.
 • Estimular unha autoestima positiva co obxecto de reducir a influencia da presión grupal.
 • Educar en habilidades que favorezan a toma de decisións responsables para un mesmo e para a comunidade.
 • Poñer en valor a diversidade e fomentar o seu respecto de cara a unha convivencia construtiva e harmónica.
 • Achegar información en canto a situacións que poderían acontecer (seguridade no uso da tecnoloxía, prevención de embarazos, ITS…)
 • Ofrecer a posibilidade de traballar de maneira individual co profesorado que así o precise, para dar información e apoiar o desenvolvemento das fichas de traballo en determinadas situacións que o requiran.
 • Ofrecer a posibilidade de traballar de maneira individual con aqueles usuarios e usuarias que así o precisen, para dar información ou intervir en determinadas situacións que requiran asesoramento.

O equipo técnico de Quérote+ remitirá aos centros de ensino participantes unhas fichas de traballo para que o profesorado participante poña en marcha co alumnado en horario lectivo. A posta en marcha estará acompañada, sempre que sexa preciso, polo asesoramento do equipo técnico de Quérote+. Nas sete primeiras fichas traballaranse os contidos abordados no programa, e na oitava explicarase como realizar unha actividade final que recolla os coñecementos e habilidades adquiridas polo alumnado en relación ás temáticas abordadas.

Bloque 1:

 • Presentación do programa e do servizo Quérote+
 • Que é isto do sexo? Sexualidade? Erótica?
 • Orientación e identidade sexual.

Bloque 2:

 • Falando do amor: e ti que opinas?
 • Cultivando habilidades para as relacións persoais.
 • As relacións entre os sexos a través da tecnoloxía.

Bloque 3:

 • Erótica e métodos anticonceptivos.
 • Prevención ITS e embarazos non planificados.

 Bloque 4:

 • Traballo final do alumnado.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • Adquirir coñecementos e habilidades para unha vivencia da súa sexualidade de forma satisfactoria e libre de riscos.
 • Reflexionar sobre a visión social que existe da sexualidade, o amor e a parella.
 • Fomentar o espírito crítico para favorecer a toma de decisións persoais de forma libre nos aspectos vinculados coa convivencia entre os sexos.
 • Reflexionar sobre o uso das tecnoloxías na convivencia entre os sexos.
 • Coñecer e saber facer uso do servizo de consultoría Quérote+.

PARA O PROFESORADO

 • Adquirir ferramentas para o traballo na aula de contidos vinculados coa educación sexual e a convivencia entre os sexos.
 • Coñecer o recurso de Quérote+ e difundir entre o alumnado os seus servizos.
 • Acompañar ao alumnado no proceso de elaboración do traballo final do proxecto.

PARA O RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Colaborar coas actividades propostas polo profesorado participante no proxecto.  

Palabras clave

Educación sexual. Educación emocional. Igualdade. Prevención de riscos. Promoción de hábitos de vida saudables. Saúde sexual. TIC. Convivencia. Desenvolvemento persoal.

Metodoloxía

Os centros deben facer un proxecto de traballo, orientándose nos contidos traballados no Programa e seguindo as Fichas de traballo entregadas dende os centros Quérote+. As fichas realizaranse en horario lectivo, dentro das horas de docencia do profesorado participante (NON dentro do Plan de Acción Titorial). É preciso que o traballo realizado estea integrado nas materias seguindo os criteros base do Plan Proxecta.

Criterios base:

 • O traballo interdisciplinario entre o profesorado participante, que colaborará desde a súa área ou departamento.

 • O traballo activo do alumnado, que será o verdadeiro protagonista da execución dos proxectos.

 • A visibilización do traballo, que será exposto a través das canles de comunicación habituais (blog, web, prensa...).

 • A integración dos proxectos de traballo na práctica de aula.

 • A integración da aprendizaxe no medio en que vive o alumnado.

O centro Quérote+ de referencia e a persoa coordinadora do proxecto terán unha comunicación directa sobre o desenvolvemento do proxecto presentado. Cada dous meses, como mínimo, a persoa coordinadora do proxecto porase en comunicación coa persoa responsable asignado do centro Quérote+ (vía correo electrónico) para informar sobre o desenvolvemento do proxecto. Esta comunicación será de axuda para resolver dúbidas sobre a posta en marcha das fichas, para aportar documentación complementaria se fose preciso, para lembrar o cumprimento dos criterios base e para facer unha avaliación continuada do desenvolvemento do proxecto.

Temporización

 • 2º e 3º trimestres: posta en marcha das fichas de traballo, seguindo a orde indicada polo programa.
 • 3º trimestre: realización do traballo de fin de proxecto.

Actividades e recursos

  • Material didáctico: 7 fichas de traballo en formato electrónico para desenvolver en períodos de 50 min. Veñen acompañadas por unha guía metodolóxica para o profesorado.
  • Bibliografía recomendada: figura tamén nas fichas de traballo.
  • Ligazóns de referencia:

  Produto final

  Exemplos de edicións previas:

  Criterios de avaliación da memoria final

  Criterios xerais do Plan Proxecta

  1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

  2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e creación entre todos dunha rede de traballo cooperativo.

  3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

  Criterios específicos

  4. Valoración do seguimento do programa no centro a través das comunicacións bimestrais co centro Quérote+ de referencia.

  5. Valoración da completa implementación das 7 fichas de traballo a través do material gráfico aportado do desenvolvemento das actividades realizadas na aula (imaxes, vídeos, presentacións, etc).

  6. Valoración do produto final (ficha 8) a través do material gráfico aportado do desenvolvemento da actividade (imaxes, vídeos, etc).