Encontre a súa información...

Galicons-net
Mér, 16/07/2014 - 11:00
[actualizado o 19/09/2016]
 

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Economía, Emprego e Industria
  • Instituto Galego de Consumo (Escola Galega de Consumo)

Ámbito: consumo responsable
Definición: investigación do alumnado a través dunha das modalidades propostas:

 • a) Consumo e xénero
 • b) Linguaxe publicitaria
 • c) Comercio electrónico
 • d) Servizos financeiros

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: 2º ciclo de infantil, primaria, ESO, bacharelato, FP e adultos.
Límite de centros participante: sen límite
Criterios de selección: solicitudes en regra.
Responsable do programa:

Nome: Patricia Fernández López
Departamento: Escola Galega de Consumo. Instituto Galego de Consumo
Teléfono: 881 999 091
Correo electrónico: patricia.fernandez.lopez@xunta.es

Xustificación

Favorecer o tratamento da educación para o consumo responsable nos currículos das diferentes etapas e niveis do ensino regrado.

Promover a educación para o consumo responsable nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Obxectivo xeral

O programa defínese como a realización dun proxecto de innovación educativa en materia de consumo responsable. Galicons-net ten como principal obxectivo potenciar a educación para o consumo responsable nos centros de ensino, así como motivar un traballo activo e colaborativo de alumnado e profesorado.

O proxecto debe ter as seguintes características básicas:

- Ser un proxecto interdisciplinar

- Implicar ao alumnado, ao profesorado e ao conxunto da comunidade educativa.

- Implicar unha análise das diferentes fases e das actividades do traballo realizado, e debe reflectir tamén as conclusións obtidas, que o alumnado participante comunicará e expoñerá a outros grupos non participantes no proxecto utilizando diferentes técnicas, ferramentas e recursos.

Modalidades de participación

Os centros participantes deberán realizar un proxecto sobre algunha das seguintes propostas de traballo, seleccionando a área que mellor se adapte ás necesidades ou aos intereses do centro:

 • a) Consumo e xénero (Por exemplo: xoguetes, xénero e publicidade; impacto das relacións de xénero no consumo; consumo e xénero: onte, hoxe e mañá …)
 • b) Linguaxe publicitaria (Por exemplo: publicidade na miña contorna; publicidade dirixida á adolescencia; publicidade: onte, hoxe e mañá …)
 • c) Comercio electrónico (Por exemplo: hábitos de consumo de comercio electrónico; seguridade no comercio electrónico; comercio: onte, hoxe e mañá …)
 • d) Servizos financeiros (Por exemplo: tipoloxía dos servizos financeiros: captación e inversión; identificación de servizos inseguros: créditos rápidos e cláusulas abusivas; servizos financeiros: onte, hoxe e mañá …)

Estas son áreas temáticas que se propoñen por defecto para orientar o traballo dos centros, pero non son necesariamente excluíntes unhas das outras, xa que todas elas están relacionadas entre si e pode realizarse o traballo sobre varias delas.

Palabras clave

Consumo responsable. Educación en valores. Hábitos de vida saudable.

Obxectivos específicos

Galicons-net ten como principal obxectivo potenciar a educación para o consumo responsable nos centros de ensino, así como motivar un traballo activo e colaborativo de alumnado e profesorado.

PARA O ALUMNADO

 • Concienciar ao alumnado da súa condición de persoa consumidora, iniciándoo no funcionamento dunha sociedade de consumo responsable.
 • Fomentar que o alumnado actúe na sociedade de maneira informada, de xeito que poida elixir, con pleno coñecemento, entre os bens e servizos e coñecer os seus dereitos e deberes.
 • Desenvolver no alumnado un pensamento crítico e independente e fomentar a reflexión sobre os aspectos éticos, solidarios e ambientais que determinan a responsabilidade no consumo.

PARA O PROFESORADO

 • Comprender a importancia e o significado de realizar un consumo responsable e trasladalo ao seu alumnado.
 • Coñecer e manexar os recursos e as ferramentas para traballar estes contidos e transmitirllas ao seu alumnado.
 • Aumentar as habilidades de uso das Tecnoloxías da Información e da  Comunicación.

PARA O RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA

 • Colaborar e participar de xeito activo nas iniciativas sobre consumo responsable promovidas polo alumnado participante no proxecto.
 • Ser consciente da importancia de desenvolver actitudes e comportamentos cara un consumo máis crítico.

Metodoloxía recomendada

Co fin de ter unhas pautas para o desenvolvemento do proxecto en cada centro participante, no arquivo anexo pódese descargar a "Guía Galicons-net: definición e propostas dos ámbitos de traballo". Características básicas que debe ter o proxecto:

 • Ser un proxecto interdisciplinario.
 • Implicar a alumnado, profesorado e familias.
 • Implicar unha análise das diferentes fases e actividades do traballo, e elaboración de conclusións que o alumnado participante deberá comunicar e expoñer a outros grupos non participantes no proxecto utilizando diferentes técnicas, ferramentas e recursos.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar.

Actividades e recursos

A Escola Galega de Consumo ofértalle aos centros participantes as seguintes actividades e recursos para axudarlles a desenvolver con éxito o seu traballo:

 • Xornada de formación inicial:

Carácter: Voluntario. Recoméndase a asistencia para aqueles docentes que participen por primeira vez no programa.
Duración: 9 horas.
Modalidade: Semipresencial.
Data: 10 de novembro.
Lugar: Instalacións da Escola Galega de Consumo. Santiago de Compostela.
Descrición: Farase unha presentación inicial do proxecto e explicaranse os contidos básicos sobre consumo responsable necesarios para a realización do proxecto a e elaboración do produto final.

 • Formación en PLATEGA:

Carácter: Voluntario.

Cursos ofertados:

 • 1. Traballando coa publicidade na aula (cógido G1601049):

Curso dirixido á análise crítica da publicidade e ao seu uso como recurso pedagóxico para o traballo en materia de consumo nas aulas.
Duración: 32 horas lectivas
Temporalización: 1º trimestre
Prazas: 50

 • 2. Comercio electrónico (cógido G1601040):

Curso dirixido á aprendizaxe do uso e manexo da ferramenta en liña "Simulador de Compras", co obxectivo de realizar compras seguras na Internet.
Duración: 30 horas lectivas
Temporalización: 2º trimestre
Prazas: 30

 • 3. Consumo e xénero (cógido G1501023):

Curso dirixido á adquisición dos coñecementos e ao manexo das ferramentas que lle permitan ao profesorado desenvolver na aula o traballo en materia de consumo desde una perspectiva de xénero.
Duración: 30 horas lectivas
Temporalización: 2º trimestre
Prazas: 30

 • 4. Consumo e finanzas na aula (cógido G1601066):

Curso dirixido á adquisición dos coñecementos básicos e as ferramentas para o fomento do consumo responsable dos servizos financeiros básicos.
Duración: 30 horas lectivas
Temporalización: 3º trimestre
Prazas: 50

Guías didácticas destes cursos dispoñibles en formato PDF en: http://consumo.xunta.gal/gl/formacion/actividades

As persoas interesada en asistir poden solicitalo a través de PLATEGA.

 • Actividades para o alumnado:

Carácter: Voluntario.
Duración aproximada: 2 horas.
Modalidade: Presencial.
Temporización: Na data elixida polo centro entre os meses de outubro a marzo.
Lugar: No lugar elixido polo centro educativo e/ou nas instalacións da Escola Galega de Consumo, en Santiago de Compostela.
Descrición: Persoal técnico especializado en formación sobre consumo responsable impartirá un ou varios obradoiros especificamente deseñados en relación coa temática do proxecto.
Matrícula: Os centros inscritos no programa poden solicitar a participación nos obradoiros directamente a través da páxina web do Instituto Galego de Consumo (www.consumo.xunta.gal).
Custo: No caso de que a actividade se realice no lugar designado polo centro educativo, a Escola Galega de Consumo asumirá os custos de realización do obradoiro. No caso de que a actividade se realice nas instalacións da Escola Galega de Consumo, en Santiago de Compostela, o centro educativo terá que asumir os custos de desprazamento e, no seu caso, manutención do alumnado.

 • Saídas extraescolares:

Para asistir á entrega de premios.

 • Asesoramento ao profesorado:

A Escola Galega de Consumo estará ao dispor dos centros participantes para facilitarlles a orientación e o apoio que precisen.

 • Material didáctico:

Dispoñible na Mediateca da Escola Galega de Consumo. Para solicitalo contactar coa Escola Galega de Consumo.

Concederanse tres premios en metálico de 1.500 euros para o mellor proxecto en cada unha das seguintes categorías de participación:
- Categoría A: Alumnado de segundo ciclo de educación infantil e de educación primaria.
- Categoría B: Alumnado de educación secundaria obrigatoria.
- Categoría C: Alumnado de bacharelato, de ciclos formativos de grao medio de formación profesional e de educación de persoas adultas.

A convocatoria de premios publicarase no DOG durante o primeiro trimestre do 2017.

Produto final

O proxecto deberá concretar o proceso de aprendizaxe na elaboración dun produto final, que permita expoñer o coñecemento adquirido e o traballo realizado. Terá formato libre e formalizarase a través de calquera tipo de soporte (textual, audiovisual, informático, virtual, gráfico, campaña de concienciación...)

Criterios de avaliación da memoria final

Os criterios específicos:

4- A coherencia dos obxectivos do proxecto co traballo realizado.

5. A adecuación ás temáticas propostas en materia de consumo.

6. A calidade da memoria final e dos materiais producidos.