Título node Learning object

MeteoEscolas (Curso 2020/21)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

  • Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.

   • Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, MeteoGalicia

Ámbito: Ciencia e tecnoloxía / Meteoroloxía
Definición: Coñecemento do clima e meteoroloxía de Galicia a partir da observación na escola
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil (sempre que estea acompañado dalgunha outra etapa educativa), primaria, ESO, bacharelato, FP, educación especial
Límite de centros participantes: ata 40 centros. Todos deben cumprir a calidade mínima esixida polo programa, segundo os criterios de selección.
Criterios de selección:

 • Plan de traballo, especificando as actividades que se van realizar durante o curso, seguindo unha metodoloxía no marco da educación en proxectos: 0-4 puntos.

 • Desenvolvemento das actividades nas distintas áreas educativas (interdisciplinariedade do proxecto): 0-2 puntos.

 • Participación do maior número de alumnos, así como distintas etapas educativas, sempre que sexa posible: 0-2 puntos.

 • Beneficios do proxecto, difusión dos resultados e interacción co contorno do centro escolar: 0-2 puntos.

Responsable do programa:

Nome: Natalia Solovieva Soloviev, María de los Ángeles Lago Núñez e Ana Lage González
Departamento: Xestión de Proxectos de MeteoGalicia, Departamento de Observación e Climatoloxía, Predición Meteorolóxica
Teléfono: 881 028 334 / 881 028 332 / 881 028 330
Correo electrónico: administracion.meteogalicia@xunta.gal

Xustificación

Creación dunha comunidade global de profesorado, alumnado e persoal científico traballando na tarefa común de coñecer mellor o clima galego, incidindo na necesidade de investigar para coñecelo.

Obxectivo xeral

Mellorar as competencias do alumnado en temas medioambientais e das ciencias da Terra e promover a investigación na escola, mediante a observación directa do tempo no seu centro e a contorna, así como desenvolvendo diversas competencias de xeito interdisciplinario.

Palabras clave

Meteoroloxía. Clima. Tempo. Observación. Investigación.

Obxectivos específicos

O proxecto MeteoEscolas ten como requisito necesario a realización de distintas actividades, directamente relacionadas coa Meteoroloxía e involucrando ás distintas áreas do coñecemento. Deste xeito chegarase á adquisición das competencias básicas por parte dun equipo interdisciplinario que pode incluir tanto ao profesorado de ciencias da natureza, física, matemáticas, ciencias sociais como os de linguas, plástica, música, educación física entre outros, todo nun marco dunha aprendizaxe baseada en proxectos. A difusión das actividades realizadas ao abeiro do programa permitirá trasladar as inquedanzas e os coñecementos do clima local ao contorno do centro escolar.

O centro educativo que traballe no programa MeteoEscolas contará cun equipamento básico subministrado por MeteoGalicia * (termómetro de máxima/mínima e un pluviómetro) e tamén co material de apoio que se poderá descargar da web de MeteoGalicia.

Coa supervisión do profesorado, o alumnado tomará os datos de precipitación, temperaturas máxima e mínima na súa MeteoEscola. Unha vez introducidos na web de MeteoGalicia, os datos permiten obter unha serie de estatísticas como a temperatura máxima media de cada mes, a precipitación acumulada, ademais doutros estudos. Isto tamén permitirá comparar estes datos con outras MeteoEscolas do arredor ou coas estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia.

* Observación: neste curso 2020-2021 suspenderase temporalmente a entrega de equipos.

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

 • Os centros participantes no programa MeteoEscolas funcionarán de forma autónoma realizando as actividades especificadas nas súas propostas de proxectos. Todas as comunicacións, avisos, propostas etc. enviaranse aos correos corporativos dos centros (@edu.xunta.gal).

 • Formación Inicial: haberá unha xornada de formación voluntaria para o profesorado ao comezo do curso (esta formación non se certifica como formación do profesorado)
  Lugar: sede de MeteoGalicia*
  Duración: 2-2,5 h

*Durante este curso e polas circunstancias especiais, o formato da xornada de formación será on line.

 • Ao longo do curso desde MeteoGalicia propoñeranse aos centros participantes distintas actividades a realizar, que en ningún caso serán obrigatorias. Os traballos realizados polos centros educativos poderán ser difundidos polos medios propios de MeteoGalicia se os centros educativos así o desexan.

 • Asesoramento continuo para o profesorado por correo electrónico e/ou telefónico.

 • Calquera centro pode descargar na páxina web de MeteoGalicia distintos materiais de apoio, na seguinte ligazón. Entre estes materiais figuran: libros de actividades, unidades didácticas, exposición Expometeoro, pósters etc., adaptados aos distintos niveis educativos dende infantil ata secundaria.

 • Actividades complementarias**: os centros participantes no programa MeteoEscolas terán prioridade para visitar MeteoGalicia e acudir a:

  • Sesión formativa sobre meteoroloxía e aparellos meteorolóxicos.
  • Lanzamento dunha radiosondaxe.

MeteoGalicia non se fai cargo do traslado do centro ás súas instalacións

**Durante este curso e polas circunstancias especiais, os centros serán informados en canto se reanuden as visitas a MeteoGalicia.

Produto final

Será un proxecto composto polas actividades realizadas polo centro durante o curso no ámbito do programa MeteoEscolas: estudos meteorolóxicos, gráficas estatísticas, material audiovisual diverso, exposicións, realización de murais, etc. Estas actividades serán recollidas na memoria final, onde deben aparecer as evidencias do traballo realizado.

Criterios de avaliación das memorias finais

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterio específico

4. Actividades educativas realizadas ao longo do proxecto.

Valorarase a calidade e orixinalidade das distintas actividades que realice o centro dereitamente relacionadas coa Meteoroloxía. No momento da avaliación da memoria terase en conta a cantidade de profesores participantes, de xeito que o número de profesores involucrados deberá ser proporcional ao número de actividades que aparezan na memoria final.

A toma de datos meteorolóxicos considerarase como unha actividade máis a realizar se o centro desexa levala a cabo. A avaliación desta actividade farase a través dos datos inseridos na web de MeteoGalicia tendo sempre en conta unha correcta colocación e mantemento da estación meteorolóxica do centro. Así mesmo, débese introducir na web da rede de MeteoEscolas a observación dos meteoros (treboada, néboa, etc.). Ademais, apreciarase a comparativa dos datos recollidos no centro con datos de estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia ou doutros centros, con zonas climáticas distintas. Esta actividade soamente será avaliada se posteriormente se usan os datos recollidos para facer outras tarefas como estatísticas, climogramas ou outras actividades que englobe o proxecto.

Notas importantes:

* Por favor, rógase non incluir actividades que aínda que resulten interesantes non sexan de carácter meteorolóxico ou climatolóxico, xa que de incluílas non serán avaliadas.

** Tendo en conta que un dos criterios é a interdisciplinariedade, agárdase que no proxecto estén incluídas actividades das áreas educativas dos profesores participantes.

*** É recomendable que á hora de planear as actividades a realizar se contemple que estas se poidan levar a cabo de xeito non presencial en caso de un novo confinamento / cuarentena.

Observación: para valorar todas as actividades realizadas é obrigatorio demostrar a súa realización, con evidencias ou testemuños gráficos

Menús Learning object node R