Título node Learning object

MeteoEscolas (Curso 2021/22)
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
  • Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático.
   • Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, MeteoGalicia

Ámbito: ciencia e tecnoloxía / meteoroloxía e climatoloxía / medio ambiente
Definición: o programa consiste en desenvolver un proxecto interdisciplinar relacionado coa meteoroloxía e o clima en Galicia, a partir da observación meteorolóxica na escola. Os centros promoverán a elaboración dun traballo en equipo (equipo no que participarán o profesorado, o alumnado, as familias, as institucións do contorno etc.) no que terán que realizarse distintas actividades, directamente relacionadas coa meteoroloxía e o clima, involucrando ás distintas áreas do coñecemento (áreas do coñecemento: tanto de ciencias da natureza, física, química, matemáticas, bioloxía, ciencias sociais como os de linguas, plástica, música, educación física etc.).

Vinculación cos ODS da Axenda 2030:

 • ODS 13. Acción polo clima
 • ODS 4. Educación de calidade

Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil (sempre que estea acompañado dalgunha outra etapa educativa), primaria, ESO, bacharelato, FP, educación especial
Límite de centros participantes: 40 (aínda que podería chegar ata un máximo de 42 no caso dunha valoración similar de varias solicitudes presentadas)
Límite de docentes participantes por centro: non hai límite. Con todo, o número de actividades debe ser proporcional ao número de profesores implicados. Ademais, todas as áreas educativas cuxos profesores forman parte do equipo do programa MeteoEscolas no centro deben achegar no proxecto final, polo menos, unha actividade por área.

Criterios de selección:

 1. Plan de traballo, especificando as actividades que se van realizar durante o curso, seguindo unha metodoloxía no marco da educación en proxectos: 0-5 puntos.
 2. Desenvolvemento das actividades nas distintas áreas educativas (interdisciplinariedade do proxecto): 0-3 puntos.
 3. Participación do maior número de alumnos, así como distintas etapas educativas, sempre que sexa posible: 0-2 puntos

Criterios de exclusión:

 • Non ter detalladas as actividades a realizar ou incluír actividades non relacionadas directamente coa meteoroloxía e a climatoloxía

Responsables do programa:

Nome: Natalia Solovieva Soloviev, María de los Ángeles Lago Núñez e Ana Lage González
Departamento: Xestión de Proxectos / Observación e Climatoloxía / Predición Meteorolóxica
Teléfono: 881 028 334 / 981 957 463 / 881 028 331
Correo electrónico: administracion.meteogalicia@xunta.gal


Xustificación

O programa comezou no ano 2007 co obxectivo de promover unha cultura medioambiental baseada en coñecementos de meteoroloxía e climatoloxía nos centros educativos.

Obxectivo

Mellorar o coñecemento do alumnado en temas de meteoroloxía e clima e promover a investigación na escola, mediante a observación directa do tempo no seu centro e a contorna, así como realizando diversas actividades nas distintas áreas educativas.

Desenvolvemento das competencias clave

 • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
 • Competencia dixital
 • Competencia en comunicación lingüística

Actividades

 • Proposta de actividades:

  Ao longo do curso desde MeteoGalicia propoñeranse aos centros participantes distintas actividades a realizar, que en ningún caso serán obrigatorias.

Exemplos de actividades: estudos meteorolóxicos, gráficas, estatísticas, material audiovisual diverso, exposicións, realización de murais, instrumentos meteorolóxicos caseiros, predicións do tempo, refraneiros populares, vocabulario e expresións do tempo en distintos idiomas, o tempo na literatura e música, estudo da meteoroloxía en obras de arte, recoñecemento do tipo de nubes, concursos de fotografías etc.

Os traballos realizados polos centros educativos poderán ser difundidos polos medios propios de MeteoGalicia se os centros educativos así o desexan.

 • Formación e apoio ao profesorado:

  • Formación inicial do profesorado: haberá unha xornada de formación voluntaria para o profesorado ao comezo do curso (esta formación non se certifica como formación do profesorado). Lugar: MeteoGalicia. Duración: 2-2,5 h.
  • Asesoramento continuo para o profesorado mediante correo electrónico e telefóno.
  • Importante: as comunicacións aos centros educativos enviaranse aos correos electrónicos corporativos dos mesmos (@edu.xunta.gal).
 • Saídas:

Os centros participantes no programa MeteoEscolas terán prioridade para visitar MeteoGalicia e acudir a unha sesión formativa sobre meteoroloxía e aparellos meteorolóxicos e ó lanzamento dunha radiosondaxe. Observación: MeteoGalicia non se fai cargo do traslado do centro ás súas instalación.

Recursos

 • Materiais didácticos: libros de actividades, unidades didácticas, exposición Expometeoro, pósters etc., adaptados aos distintos niveis educativos dende Infantil ata Secundaria nas seguintes ligazóns:

Produto final

Será un proxecto composto polas actividades realizadas polo centro durante o curso no ámbito do programa MeteoEscolas: estudos meteorolóxicos, gráficas estatísticas, material audiovisual diverso, exposicións, realización de murais, etc. Estas actividades serán recollidas na memoria final, onde deben aparecer as evidencias do traballo realizado.

Criterios de avaliación das memorias finais

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto

Criterio específico

4. Calidade das actividades realizadas ao longo do proxecto

Valorarase a calidade e orixinalidade das distintas actividades que realice o centro directamente relacionadas coa meteoroloxía. No momento da avaliación da memoria terase en conta a cantidade de profesores participantes, de xeito que o número de profesores involucrados deberá ser proporcional ao número de actividades que aparezan na memoria final. Así mesmo, debe haber polo menos unha actividade por cada área educativa cuxos profesores forman parte do equipo do programa MeteoEscolas no centro.

A toma de datos meteorolóxicos considerarase como unha actividade máis a realizar se o centro desexa levala a cabo, aínda que moi recomendable. A avaliación desta actividade farase a través dos datos inseridos na web de MeteoGalicia tendo sempre en conta unha correcta colocación e mantemento da estación meteorolóxica do centro. Así mesmo, débese introducir na web da rede de MeteoEscolas a observación dos meteoros (treboada, néboa, etc.). Esta actividade soamente será avaliada se posteriormente se usan os datos recollidos para facer outras tarefas como estatísticas, climogramas ou outras actividades que englobe o proxecto.

Ademais, apreciarase a comparativa dos datos recollidos no centro con datos de estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia ou doutros centros, con zonas climáticas distintas.

Menús Learning object node R