MeteoEscolas
Mér, 16/07/2014 - 11:00

Ficha técnica

Proxecta

Institución:

 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático, MeteoGalicia

Ámbito: ciencia e tecnoloxía / meteoroloxía
Definición: coñecemento do clima e meteoroloxía de Galicia a partir da observación na escola
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: infantil (sempre que estea acompañado dalgunha outra etapa educativa), primaria, ESO, bacharelato, FP, educación especial
Límite de centros participantes:  ata 40 centros, dos cales un máximo de 10 serán novos. Todos deben cumprir a calidade mínima esixida polo programa, segundo os criterios de selección.
Criterios de selección:

 • Actividades que se van realizar, plan de traballo e metodoloxía no marco da educación orientada a proxectos (non se puntuarán as actividades que, aínda sendo interesantes, non estean relacionadas dalgún xeito coa Meteoroloxía): 0-4 puntos.
 • Interdisciplinariedade do proxecto (especificar as áreas educativas que van participar): 0-2 puntos.
 • Participación do maior número de alumnado, así como distintas etapas educativas: 0-2 puntos.
 • Beneficios do proxecto e difusión dos resultados: 0-2 puntos.

Responsable do programa:

Nome: Natalia Solovieva Soloviev, María de los Ángeles Lago Núñez e Ana Lage González
Departamento: Xestión de Proxectos de Meteogalicia, Departamento de Observación e Climatoloxía, Predición Meteorolóxica
Teléfono: 981 957 467 / 881 999 646
Correo electrónico: administracion.meteogalicia@xunta.es

Xustificación

Creación dunha comunidade global de profesorado, alumnado e persoal científico traballando na tarefa común de coñecer mellor o clima galego, incidindo na necesidade de investigar para coñecelo.

Obxectivo xeral

Mellorar as competencias do alumnado en temas medioambientais e das ciencias da Terra e promover a investigación na escola, mediante a observación directa do tempo no seu centro e a contorna, así como desenvolvendo diversas competencias de xeito interdisciplinar.

Palabras clave

Meteoroloxía. Clima. Tempo. Investigación. Observación.

Obxectivos específicos

A comunidade global que pretende formar o programa farase coa axuda dun equipamento básico (termómetro de máxima/mínima e un pluviómetro) e tamén con material de apoio que se poderá descargar da web de MeteoGalicia.

Coa supervisión do profesorado, o alumnado tomará os datos de precipitación, temperaturas máxima e mínima na súa MeteoEscola. Unha vez introducidos na web de MeteoGalicia, os datos permiten obter unha serie de estatísticas como a temperatura máxima media de cada mes, a precipitación acumulada, ademais doutros estudos. Isto tamén permitirá comparar estes datos con outras MeteoEscolas do arredor ou coas estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia.

Aínda que a recollida de datos é un dos primeiros obxectivos, o proxecto MeteoEscolas vai máis alá, coa realización de actividades involucrando as distintas áreas de coñecemento. Deste xeito chegarase á adquisición das competencias básicas por parte dun equipo interdisciplinario que pode incluír a profesorado de ciencias da natureza, física, matemáticas, ciencias sociais como os de linguas, plástica, música, educación física entre outros, todo nun marco dunha aprendizaxe baseada en proxectos. A difusión das actividades realizadas ao abeiro do programa permitirá trasladar as inquedanzas e os coñecementos do clima local ao contorno do centro escolar.

O centro comprométese a usar e conservar en bo estado o material prestado dun ano para outro.

Actividades e recursos

Os centros participantes no programa MeteoEscolas funcionarán de forma autónoma realizando as actividades especificadas nas súas propostas de proxectos.

 • Formación Inicial: haberá unha xornada de formación voluntaria para o profesorado ao comezo do curso (esta formación non se certifica como formación do profesorado)
  Lugar: sede de MeteoGalicia
  Duración: 2-2,5 h
 • Asesoramento continuo para o profesorado por correo electrónico e/ou telefónico.
 • Calquera centro pode descargar na páxina web de MeteoGalicia distintos materiais de apoio, na seguinte ligazón (http://www.meteogalicia.es/web/formacion/formacionIndex.action?request_locale=gl). Entre estes materiais figuran: libros de actividades, unidades didácticas, exposición Expometeoro, pósters etc., adaptados aos distintos niveis educativos dende infantil ata secundaria.
 • Actividades complementarias: os centros participantes no programa MeteoEscolas terán prioridade para:
  • Sesión formativa sobre meteoroloxía e aparellos meteorolóxicos.
  • Lanzamento dunha radiosondaxe.  

                 Nota: MeteoGalicia non se fai cargo do traslado do centro ás súas instalacións.

Produto final

Será un proxecto composto polas actividades que o centro considere que mellor poden canalizar as aprendizaxes (realización de murais, material audiovisual diverso, exposicións etc.). Estas actividades serán recollidas na memoria final, onde deben aparecer as evidencias do traballo realizado.

Criterios de avaliación das memorias finais

Criterios xerais do Plan Proxecta

1. Participación activa do alumnado na realización do proxecto, na toma de decisións e na realización do produto final. Cómpre visibilizar claramente o traballo do alumnado a través de evidencias gráficas (a través de webs, blogs...) ou documentais.

2. Implicación da comunidade educativa (profesorado, familias e institucións do contorno) e crea entre todos unha rede de traballo cooperativo.

3. Interdisciplinariedade do proxecto (desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade.

Criterios específicos

4. Precisión e frecuencia na toma de datos meteorolóxicos realizado polo alumnado do centro.
A avaliación deste criterio farase a través do cómputo de datos inseridos na web de MeteoGalicia, tendo sempre en conta unha correcta colocación e mantemento da estación meteorolóxica do centro. Así mesmo, é obrigatorio a introdución na web da rede MetoEscolas a observación dos meteoros (treboada, néboa, etc.).
Este criterio soamente será avaliado se posteriormente se usan os ditos datos para facer outras tarefas e/ou estudos nas actividades que engloba o proxecto.

5. Actividades educativas realizadas ao longo do proxecto.
Valorarase a orixinalidade e calidade das distintas actividades que realice o centro.
Ademais, valorarase a comparativa dos datos recollidos no centro con datos de estacións meteorolóxicas de MeteoGalicia ou doutros centros, con zonas climáticas distintas.

6. Impacto e difusión do proxecto
Revistas, murais, blogs e outras publicacións do centro ou medios de comunicación (prensa e radios locais etc.). 

Observación: para valorar todas as actividades realizadas é obrigatorio demostrar a súa realización, con evidencias ou testemuños gráficos (fotos, vídeos, ligazóns a blogs etc.).