Listaxes provisorias de persoal admitido e excluído do concurso-oposición ao corpo de profesores de ensino secundario, técnicos de formación profesional, profesores de escolas oficiais de idiomas e mestres para o ano 2018

Mar, 22/05/2018 - 15:31

Xúntase a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, de acceso ao corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas e de ingreso ao corpo de profesores técnicos de formación profesional, ao corpo de mestres, e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional e mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 14 de marzo de 2018 (Diario Oficial de Galicia do 21 de marzo).

  • O prazo de reclamación contra a lista provisoria de persoas admitidas e exluídas comeza o mércores día 23 de maio e remata o martes día 29 de maio de 2018. As reclamacións deberán formularse por medios electrónicos e dirixirse á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de acordo co establecido na base cuarta da Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG nº57, do 21 de marzo)
  • Nota importante: debido a que os servizos da sede electrónica non estarán dispoñibles ao longo de case todo o día 26 de maio, amplíase o prazo para formular reclamacións contra a lista provisoria de persoal admitido e excluído, de xeito que o prazo rematará o 30/05/2018. 

  • Como formular reclamacións contra a lista provisoria de persoal admitido e excluído: https://www.edu.xunta.es/oposicions/PaxinaInicio.do#P_1

PDF icon Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG)PDF icon Corrección de erros á Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG)PDF icon Corrección de erros á Orde do 14 de marzo de 2018 (DOG)PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo primaria)​PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo (servizo secundaria)PDF icon Resolución provisionalPDF icon Listaxe provisional de admitidos primariaPDF icon Listaxe provisional de excluídos primariaPDF icon Listaxe provisional de admitidos secundariaPDF icon Listaxe provisional de excluídos secundariaPDF icon Tribunais que xulgarán a proba de coñecemento do galego PDF icon Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas concurso-oposiciónPDF icon Listaxe definitiva de admitidos primariaPDF icon Listaxe definitiva de admitidos secundariaPDF icon Corrección de erros. Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas concurso-oposiciónPDF icon Corrección de erros. Listaxe definitiva de admitidos de secundaria proba prácticaPDF icon Corrección de erros.Resolución pola que se aproban as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas concurso-oposición-2PDF icon Listaxe definitiva de excluidos primariaPDF icon Listaxe definitiva de excluídos secundariaPDF icon Resolución do 28 de maio de 2018: Composición dos tribunais (DOG)PDF icon Listaxe de persoas opositoras non exentas do exame de galego - Primaria (actualizada)PDF icon Listaxe de persoas opositoras non exentas do exame de galego - Secundaria (actualizada)PDF icon Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira probaPDF icon Corrección de erros: Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira probaPDF icon Corrección de erros (DOG)PDF icon Resolución distribución aspirantes por tribunais 2018PDF icon Distribución aspirantes por tribunais 2018 primariaPDF icon Distribución aspirantes por tribunais 2018 secundariaPDF icon Restricións ao tráfico en Pontevedra o 23/06/2018PDF icon Orde do 31 de xullo de 2018: Relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición (DOG)PDF icon Orde do 2 de agosto de 2018: Nomear funcionarios/as en prácticas as persoas que superaron o ingreso ao corpo de mestres (DOG)PDF icon Orde do 14 de setembro de 2018 pola que se nomean funcionarios ou funcionarias en prácticas (DOG)PDF icon Orde do 25 de xuño de 2019: Declarar aptas na fase de prácticas as persoas opositoras (DOG)PDF icon Orde do 1 de xullo de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 (DOG)PDF icon Orde do 30 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 31 de xullo de 2018 (DOG)