Título node Learning object

Proxecto didáctico Antonio Fraguas (curso 2020/21)
Xov, 13/08/2015 - 13:17

Proxecta

Ficha técnica

Institución:

 • Consellería de Cultura, Educación e Universidade
 • Museo do Pobo Galego - Fundación Antonio Fraguas

Ámbito: normalización lingüística / patrimonio
Definición: fomentar a investigación sobre o patrimonio etnográfico, antropolóxico, lingüístico, xeográfico, histórico e artístico do contorno do centro
Temporización: curso completo
Alumnado ao que vai dirixido: primaria, ESO e bacharelato
Límite de centros participantes: sen límite

Criterios de selección:

 • Idoneidade e calidade do proxecto presentado
 • Grao de implicación do claustro, da comunidade educativa e da sociedade da contorna

Persoa responsable:

Nome: Bieito Pérez Outeriño / Francisco Fariña Busto
Departamento: Fundación Antonio Fraguas - Museo do Pobo Galego
Teléfono: 981 583 620
Correo electrónico: info@fundacionfraguas.gal

Xustificación

O Proxecto Didáctico Antonio Fraguas responde á necesidade de alentar a realización de traballos de investigación orientados á educación patrimonial, ao coñecemento da lingua e do medio e á valorización dos máis diversos elementos do noso acervo cultural.

Obxectivo xeral

O programa consiste nunha pescuda sobre o patrimonio etnográfico, antropolóxico, lingüístico, xeográfico, histórico e artístico do contorno inmediato dos centros escolares. Este traballo será obxecto dunha exposición no Museo do Pobo Galego. Os centros promoverán a elaboración dun traballo en equipo mobilizando os membros da comunidade escolar e co seu contorno. Neste traballo de investigación terá unha función nuclear o alumnado, quen realizará a identificación de elementos patrimoniais e recoñecerá a súa importancia como elementos e valores cívicos. O labor do profesorado será guiar o proceso de investigación e presentar os recursos do contorno como vehículo de cohesión social e integración da comunidade do alumnado e do seu contorno social.

Palabras clave

Alfabetización mediática. Patrimonio cultural.

Obxectivos específicos

PARA O ALUMNADO

 • desenvolver estratexias de investigación dentro da metodoloxía do traballo por proxectos.
 • coñecer o patrimonio de Galicia e promover a súa valorización.

PARA O PROFESORADO

 • integrar a aprendizaxe colaborativa dentro do proceso de ensino-aprendizaxe.
 • integrar a interdisciplinariedade nos proxectos de investigación.

Temporización

A temporización abarca todo o curso escolar. Cómpre ter en conta os prazos de entrega do concurso (véx. as bases da XI convocatoria).

Neste ano, e polas restricións sanitarias derivadas dos efectos da COVID-19 adiouse a convocatoria do concurso, que, de cumprirse as condicións necesarias, se realizará no vindeiro ano 2021.

A título orientativo as previsións da convocatoria son: xaneiro 2021: convocatoria pública da XI edición; ata 31 de maio de 2021: remisión de candidaturas; antes do 22 de xuño 2021: ditame do xurado; setembro 2021-setembro 2022: desenvolvemento do proxecto; setembro 2022: inauguración da exposición no Museo do Pobo Galego; outubro de 2022: comezo da itinerancia da exposición noutros centros ou institucións interesadas.

Actividades e recursos

Nota: a realización de todas as actividades propostas estará supeditada á situación sanitaria e ao establecido polo protocolo no ámbito educativo para este tipo de actividades.

Entre as actividades do programa recóllense as seguintes:

 • Apoio ao profesorado: asesoramento telefónico ou presencial (previa cita)
 • Visitas guiadas: Neste ano e polas restricións sanitarias derivadas dos efectos da COVID-19 suspéndense as visitas guiadas ao Museo do Pobo Galego.
 • Concurso: ofrécese un concurso bianual para recoñecer o traballo dos centros. A participación no concurso é voluntaria e aberta a todos os centros que o soliciten (dentro e fóra do Plan Proxecta). Premiarase un de cada modalidade e o desenvolvemento do proxecto centrarase nos dous centros premiados. O Xurado estará composto polo presidente da Fundación Antonio Fraguas Fraguas, o director do Museo do Pobo Galego e tres membros que serán designados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e a Fundación Antonio Fraguas Fraguas, entre persoas de recoñecida competencia no ámbito das ciencias sociais. Actuará como secretario, con voz e sen voto, o secretario da Fundación.
  Os traballos premiados en edicións anteriores foron estes:
  1ª CONVOCATORIA: O Mar, CEIP Xuño (Porto do Son) / Obradoiro “Antonio Fraguas” de Cultura popular, Historia local e Medio ambiente, CPI Alfonso VII (Caldas de Reis).
  2ª CONVOCATORIA: Os Hórreos do Concello de Ribeira de Piquín, CEIP Aníbal Otero (Ribeira de Piquín) / Muíños de Auga no Concello de Foz, IES de Foz (Foz).
  3ª CONVOCATORIA: A toponimia do Val Miñor, CEP A Cruz de Camos (Nigrán) / O Patrimonio das Pesqueiras do Miño, IES Pedra da Auga (Ponteareas) e IES Pazo da Mercé (As Neves)*.
  4ª CONVOCATORIA: Educaldea, CEP Xosé María Brea Segade (Rianxo) / O Patrimonio, un recurso endóxeno ameazado e esquecido, IES de Pontecaldelas (Pontecaldelas)
  5ª CONVOCATORIA: As embarcacións tradicionais da comarca de Ferrol, IES Concepción Arenal (Ferrol)* / As fábricas da luz de Rechinol, Portodís e Portochao como exemplo de descoñecemento do noso patrimonio cultural, IES de Melide (Melide)
  6ª CONVOCATORIA: As adiviñas na fala viva, CEIP A Cristina (Carballo) / Ceibes no monte, IES Terra de Turonio (Gondomar)*
  7ª CONVOCATORIA: A imaxinación no peto, CEIP de Gándara-Sofán (Carballo) / A evolución da agricultura e a súa incidencia no patrimonio inmaterial do Concello de Trazo, CPI Viaño Pequeno (Trazo)*
  8ª CONVOCATORIA: Fortes da Guerra de Restauración en Vila Nova da Cerveira e Tomiño, patrimonio inmaterial. CEIP Pintor Antonio Fernández (Tomiño) / Outear. IES Poeta Añón (Outes)*
  9ª CONVOCATORIA: Lavadores. Pasado e presente da nosa parroquia, CEIP O Pombal (Vigo) / A paisaxe lendaria e toponímica do Concello de Silleda, IES Pintor Colmeiro (Silleda).

10ª CONVOCATORIA: Vedr@ medra, CPI Plurilingüe, Vedra / Figuras de antonte e de onte. Figuras para o mañá, IES A PINGUELA, Monforte de Lemos.

11ª CONVOCATORIA: Pintando o patrimonio, definimos a nosa identidade, CEIP Ana María Diéguez de Asados (Rianxo); Iconografía sacra e profana no concello de Silleda, CPR María Inmaculada de Silleda

 • Difusión dos proxectos gañadores: os proxectos gañadores de cada modalidade poderanse desenvolver co formato dunha mostra, que será presentada nas instalacións do Museo do Pobo Galego. Existe tamén a posibilidade dunha publicación complementaria destes proxectos.
 • Web de referenciahttp://museodopobo.gal

Produto final

 • Proxecto de investigación, con pretensión de desenvolver en cursos posteriores. Este proxecto de investigación será a base dunha exposición que se presentará nas instalacións do Museo do Pobo Galego.

Criterios de avaliación da memoria final

Criterios xerais do Plan Proxecta

1 .Creación dunha rede de traballo cooperativa na comunidade educativa entre alumnado, profesorado, familias e/ou institucións da contorna. Valorarase especialmente a participación activa do alumnado no desenvolvemento do proxecto (toma de decisións, realización do produto final etc).

2. Interdisciplinariedade (achegas desde distintos departamentos didácticos, disciplinas ou materias) e transferibilidade do proxecto.

3. Impacto e difusión do proxecto. É imprescindible incorporar na memoria, a través de ligazóns (páxinas web, blogs etc), evidencias gráficas e/ou documentais do traballo realizado que permitan constatar o desenvolvemento do proxecto.

Criterios específicos

4. Fomento da relación transxeneracional na comunidade educativa e social inmediata, a través da identificación dos elementos patrimoniais.

5. Recuperación da significación social dos elementos patrimoniais (monumentos, lendas, ritos, ditos e refráns, lugares, paisaxes etc..).

6. Identificación, localización e precisión descritivas da cada un dos bens patrimoniais que forman parte do proxecto, e a utilización de ferramentas informáticas e lingüísticas que as favorezan.

Menús Learning object node R

Sección